Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

Rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

e-mail: rektor@vfu.cz
Telefon: 420 5 4156 2000

 

Narozen: 19.6. 1950 v Brně  prof. Suchý Pavel - rektor VFU Brno
   
Vzdělání:  
1974  – Vysoká škola zemědělská v Brně
1985  – Vysoká škola veterinární v Brně
1985  – CSc. v oboru obecná zootechnika
1993  – jmenován docentem pro obor zoohygiena
2000  – jmenován profesorem pro obor výživa a dietetika
   
Zaměstnání:    
1974 – 1976  faremní zootechnik  
1976 – 1978  Vysoká škola zemědělská v Brně, Ústav ekologie lesa

(studijní pobyt)

 
1978 – 1994  Vysoká škola zemědělská v Brně, Katedra veterinární prevence,

technologie a reprodukce hospodářských zvířat

(asistent, odborný asistent, docent)

 
1994 – dosud Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

(docent, profesor, proděkan, prorektor, vedoucí sekce, rektor)

 
     
Akademické funkce:    
1994 – 2003 

přednosta Ústavu výživy, dietetiky a hygieny vegetábilií

FVHE VFU Brno

 
1997 – 2000 prorektor VFU Brno   
2000 – 2003   proděkan FVHE VFU Brno  
2003 – 2014  prorektor VFU Brno  
2004 – dosud vedoucí Sekce živočišné a rostlinné produkce FVHE VFU Brno  
2012 – dosud  přednosta Ústavu zootechniky a zoohygieny FVHE VFU Brno  
2014 rektor VFU Brno  

 

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. je dlouholetým pedagogickým pracovníkem s 35. letou praxí. Podílí se na přednáškové činnosti v rámci pregraduální i postgraduální výuky, prostřednictvím řady vzdělávacích kurzů nebo přednášek pro pracovníky odborné praxe. Působí v řadě komisí pro státní závěrečné zkoušky, doktorské zkoušky, v rámci komisí pro habilitační a profesorská řízení v ČR i v zahraničí. Jeho celoživotním posláním je vědeckovýzkumná práce. Z jeho odborného působení a aktivit vzešla řada výsledků, které našly přímé uplatnění v zemědělské i veterinární praxi. Odborně spolupracoval s řadou pedagogických a vědeckých pracovišť v rámci ČR, ale i v zahraničí, s veterinární a zemědělskou praxí při řešení aktuálních problémů. Profesor Pavel Suchý byl a je angažován v řadě funkcí, vědeckých rad fakult a univerzit, oborových rad, redakčních rad vědeckých časopisů v tuzemsku i zahraničí a je členem řady vědeckých organizací. Profesor Pavel Suchý stál v r. 1995 u zrodu pořádání konference s mezinárodní účastí Kábrtovy dietetické dny, kdy jako přednosta ústavu založil tradici pořádání konference, která se stala prestižní, uznávanou a vyhledávanou konferencí nejen tuzemskými, ale i zahraničními vědeckými a odbornými autoritami.

Je autorem 7 monografií a 8 skript, 6 grantových projektů souvisejících s edukačním procesem, podílel se na řešení 8 resortních odborných grantových projektů a 2 výzkumných záměrů. V rámci projektu SAPARD absolvoval dvouleté přednáškové turné v oblasti Bezpečnosti potravin pro Státní veterinární správu ČR. Z jeho vědecké a odborné práce vzešlo více jak 370 publikací, z toho více jak 75 vědeckých impaktovaných prací. Je autorem užitného vzoru a 3 certifikovaných metodik. S týmem svých spolupracovníků přispěl k prestižnímu postavení FVHE VFU Brno, která byla v r. 2012 vyhodnocena jako druhá nejlepší organizace v ČR, ze všech univerzit a výzkumných ústavů, v počtu publikací z oblasti výživy zvířat. Rovněž v zahraničí v roce 2008 a 2013, za jeho práci a práci jeho spolupracovníků mu bylo osobně a dále i FVHE VFU Brno, na mezinárodní vědecké konferenci KRMIVA 2008 a KRMIVA 2013, předáno nejvyšší ocenění Chorvatska v kategorii osobních i institucionálních ocenění za dlouholetou spolupráci. V r. 2008 byla profesorovi Pavlu Suchému udělena pamětní medaile VFU Brno za významný přínos k vzdělání, vědě a výzkumu, odborné a akademické činnosti v oblasti veterinární medicíny. Za dlouholetou a vynikající spolupráci, v kategorii individuálních ocenění, bylo profesorovi Pavlu Suchému, na mezinárodní vědecké konferenci KRMIVA 2008 předáno nejvyšší ocenění Chorvatska. V r. 2010 byl profesor Pavel Suchý oceněn za dlouholetou spolupráci a rozvoj vědního oboru výživa a dietetika zvířat pamětní medailí, kterou převzal z rukou rektora UVLF v Košicích prof. MVDr. Emila Pilipčince, PhD. V r. 2013 byla profesorovi Pavlu Suchému udělena pamětní medaile Fakulty agrobiologie a potravinových zdrojů Slovenské polnohospodářské univerzity v Nitře, jako ocenění za rozsáhlou a dlouholetou vědeckovýzkumnou a pedagogickou spolupráci v oblasti výživy zvířat prezentovanou rozsáhlou publikační činností a jako výraz uznání za osobní přínos pro rozvoj oboru výživa zvířat.

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz