Složení Vědecké rady VFU Brno

na funkční období do 31.1. 2018

 

Předseda:

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., rektor


Interní členové:

Prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D., FVL

Prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc., FaF

Prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl. ECEIM, FVL

Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., FVL, prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy

Prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc., FVL

Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl. ECZM, FVL

Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., FaF

MVDr. Leo Kroupa, Ph.D., FVHE

Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc., FVHE

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., FVHE

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, FVL, děkan FVL

Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA, FaF, prorektorka pro vzdělávání

MUDr. Tomáš Parák, Ph.D., FaF, děkan FaF

Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM, FVHE

Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., FVL

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., FVHE

Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D., FVHE

Doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D., FaF

Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr.h.c., FaF

Prof. MVDr. Zdenka Svobodová, DrSc., FVHE

PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D., FaF

Doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D., FaF

Prof. MVDr. František Tichý, CSc., FVL

Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc., FVL a Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Prof. MVDr. František Treml, CSc., FVL

Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., FVHE, děkanka FVHE

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, FVHE, prorektor pro strategii a rozvoj

Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D., FaF

Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D., FVHE


Externí členové:

Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor České zemědělské univerzity v Praze

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity v Brně

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., profesor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a ústřední ředitel Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky

Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., prorektor Mendelovy univerzity v Brně

Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA, profesor Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., proděkan pro vnější vztahy fakulty a transfer technologií Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Prof. MVDr. Dionýz Máté, Ph.D., profesor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Prof. MVDr. Emil Pilipčinec, Ph.D., profesor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel Státní veterinární správa, Praha

Prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc., ředitelka Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., Uhříněves Praha

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., přednosta II. interní kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

v Brně

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., přednosta Interní kardiologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., zástupce přednosty I. Interní kardioangiologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc., proděkan Fakulty mezinárodního rozvoje a regionálních studií Mendelovy univerzity v Brně

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz