Dodatek k diplomu - Diploma Supplement

DS Label

Dodatek k diplomu vznikl na základě Lisabonské úmluvy o uznávání vysokoškolských kvalifikací z roku 1997 (Convention the recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region). Formát a strukturu dodatku navrhla společná pracovní skupina složená ze zástupců Rady Evropy, Evropské komise a UNESCO/CEPES v roce 1998.

Dodatek je prostředkem ke zlepšení mezinárodní „průhlednosti“ a spravedlivého akademického a profesního uznávání kvalifikací. Mobilita občanů je podmíněna průkaznými doklady o jejich kvalifikaci. Tuto podmínku splňuje Dodatek k diplomu.

Dodatek vhodně doplňuje základní doklad o kvalifikaci a slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v rámci Evropského společenství jako podrobnější informace o dosavadním studiu a dosaženém vzdělání absolventa.

Dodatek k diplomu je na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno vydáván od roku 2004/2005 v souladu se zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů automaticky všem absolventům Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno po úspěšném absolvování studia  v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech, bezplatně, dvojjazyčně, a to v anglickém a v  českém jazyce.

Je vytištěn na papíře formátu A3 s podtiskem, hologramem univerzity, otiskem razítka univerzity a podepsán rektorem. Shrnuje údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení.


VFU Brno získala v červnu 2009 prestižní certifikát Evropské komise  DS Label na období 2009 – 2013.

 

VFU Brno obhájila získání prestižního mezinárodního certifikátu DS Label na další období 2014 – 2016.pdf Příklad vyplněného Dodatku k diplomu VFU Brno