Vyhlášení soutěže o účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum na VFU Brno pro rok 2018

 

 

IGA VFU Brno v souladu s článkem 6 Směrnice rektora č. ZS 3/2009 v platném znění, (Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VFU Brno, dále jen „Pravidla“) vyhlašuje soutěž o účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum na VFU Brno pro rok 2018. Prioritou této soutěže pro rok 2018 jsou aktuální problémy ve veterinárním lékařství, veterinární hygieně a ekologii, bezpečnosti a kvalitě potravin a ve farmacii.

Soutěžní lhůta (období, ve kterém je možno podávat návrhy projektů do soutěže) je stanovena od 10. 11. 2017 do 21. 12. 2017 do 12:00 hodin.

 

Formou podávání návrhů projektů je „Přihláška projektu IGA VFU Brno na rok 2018 (dále jen „Přihláška“) dostupná na internetových stránkách VFU Brno. Způsob podávání návrhů projektů je doručení písemné i elektronické verze vyplněného formuláře Přihláškyna místo pro podání návrhu projektu, tj. na Sekretariát prorektorky pro vzdělávání VFU Brno.

 

Formální náležitosti Přihlášky nezbytné pro její přijetí jsou:

  • pravdivé, přesné a kompletní vyplnění s podpisy řešitelů a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři
  • její doručení předepsaným způsobem, na určené místo podání návrhu a v soutěžní lhůtě
  • splnění všech podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VFU Brno (Směrnice rektora č. ZS 3/2009) Termín splnění požadavku publikací s IF z minulých ročníků IGA VFU Brno je 15. 12. 2017.
  • případné doložení splnění podmínek pro řešení projektu podle zvláštních předpisů (např. Projekt pokusů schválený předsedou Komise pro ochranu zvířat)

Elektronická verze (zasílaná e-mailem):

  • musí obsahovat v předmětu emailu: fakulta-příjmení řešitele-IGA2018
  • musí obsahovat přiložený soubor s přihláškou (ve formátu .doc nebo .docx) nazvaný: příslušná fakulta_příjmení řešitele_IGA 2018
  • může obsahovat případné další přílohy např. Projekt pokusů (naskenovaný ve formátu .pdf) závazný název: příslušná fakulta_příjmení řešitele_IGA 2018_příloha
  • musí být zaslána na emailovou adresu Sekretariátu prorektorky pro vzdělávání VFU Brno: iga@vfu.cz

 

Webová aplikace pro vytvoření přihlášky je zde: cit.vfu.cz/iga. Pro kalkulaci nákladů na řešení projektu se doporučuje použít Kalkulačku IGA 2018. Po vyplnění přihlášky pomocí webové aplikace si přihlášku uložte do Wordu, pečlivě zkontrolujte, opravte, doplňte a pošlete na iga@vfu.cz, po té vytiskněte a s podpisy předejte na děkanáty. Pozor verze písemné a elektronické přihlášky musí souhlasit!

 

Písemnou verzi odevzdejte na děkanáty fakult, termín určí tajemníci fakult.

Přihlášky předají na Sekretariát prorektorky pro vzdělávání tajemníci fakult do 21. 12. 2017 do 12.00 hod. Na této Přihlášce děkan příslušné fakulty nebo vedoucí celouniverzitního pracoviště svým podpisem stvrzuje způsobilost řešitele a dalších členů řešitelského týmu a to zejména, že:

  • studenti DSP a MSP jsou studenty fakulty respektive VFU Brno a je předpoklad, že jimi budou i v termínu ukončení projektu,
  • akademičtí pracovníci a další členové řešitelského týmu jsou zaměstnanci fakulty respektive celoškolského pracoviště a doba jejich pracovního poměru přesahuje termín ukončení projektu.

 

Hodnotící lhůta (období, ve kterém IGA VFU Brno zajistí vyhodnocení návrhů projektů a vyhlásí výsledky soutěže a která začíná ode dne následujícího po ukončení soutěžní lhůty a končí dnem vyhlášení výsledků soutěže) je od 2. 1. 2018 do konce ledna 2018.

Datum vyhlášení výsledků soutěže závisí na datu uveřejnění výše podpory na webu MŠMT.

 

Kontakt: MVDr. Hana Mášová, Sekretariát prorektorky pro vzdělávání, rektorát VFU Brno,   

e-mail: iga@vfu.cz, telefon: kl.2016

 

 

V Brně 9. 11. 2017                       doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

                                                               předsedkyně IGA VFU Brno   

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz