Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2015 na VFU Brno

 

Interní grantová agentura VFU Brno v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací předkládá zprávu o vyhodnocení výsledků dosažených z podpory:

 

a)   výkaz o čerpání finančních prostředků na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2015 na formuláři uvedeném v příloze

 

- IGA VFU Brno pro rok 2015 rozdělila prostředky na specifický výzkum v celkové výši 12 691 382 Kč - SVV Výkaz 2015 VFU Brno

 

b)   pravidla studentské grantové soutěže platná pro rok 2015, podle nichž byly předkládány, posuzovány a podporovány studentské projekty,

 

- Směrnice rektora č. ZS 3/2009 Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Veterinární a farmaceutické univerzity Brno – UZ_Směrnice rektora_č.3-2009 k 1.1.2015

 

c)   seznam studentských projektů financovaných z podpory na formuláři uvedeném v příloze – SVV Seznam projektu 2015 VFU Brno

 

d)   údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů předaných do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,

  

- v souladu s článkem č. 13Směrnice rektora č. ZS 3/2009 Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VFU Brno se předpokládá, že řešitel projektu bude publikovat dosažené výsledky ve vědeckém nebo odborném časopisu nejpozději do 12 měsíců od ukončení projektu. Vzhledem k datu ukončení projektu dne 10. prosince 2015 dojde k plnění závazku až k datu 10. prosince 2016.

Podle údajů uvedených v Závěrečných pracích se předpokládá, že z 53 financovaných projektů vzejde nejméně 72 publikací ve vědeckých nebo odborných časopisech, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu. Na konci roku 2015 již bylo publikováno respektive přijato do tisku 14 článků.

 

e)   údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory,

 

- s podporou prostředků na SVVŠ bude vypracováno 31 diplomových a 55 disertačních prací studentů VFU Brno

 

f)   příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce),

 

- jedenprojekt byl prezentován na zahraničních konferencích (ARAE 2015 - Francie, ICAAC 2015 - USA), kde byl oceněn granty: Tom Bergan Memorial Award a ASM Student and Post-Doctoral Fellows Travel Grant, FEMS Meeting Attendance Grant.

 

g)   údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory.

 

 

- dne 10. prosince 2015 se konaly na všech třech fakultách VFU Brno studentské vědecké konference, kde řešitelé úspěšně obhájili všechny financované projekty.

- řešitelé projektů výsledky své práce prezentovali nejméně na 63 mezinárodních konferencích konaných v České republice, ale i v zahraničí například v Dánsku, Francii, Itálii, Makedonii, Řecku, Slovensku, Srbsku, Španělsku či USA.

 

 

V Brně dne 9. března 2016

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz