čtěte více zde

14. května 2020

Rektor VFU Brno v návaznosti na ukončení nouzového stavu v ČR dne 17. 5. 2020 spojeného s nebezpečím šíření koronaviru COVID-19 stanovuje následující opatření.

S účinností od 18. května 2020 se ruší zkrácení doby pobytu zaměstnanců na pracovištích VFU Brno na polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy. V období od 18. 5. 2020 do 24. 5. 2020 mohou vykonávat zaměstnanci polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy z domova za účelem převodu doposud vykonávané práce z domova na výkon práce na pracovišti, přičemž tato možnost vykonávat polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy z domova se nevztahuje na činnosti nezbytné k zabezpečení činnosti ve vztahu k veřejnosti, k orgánům státní nebo veřejné správy a státní moci a nebo kde je nezbytné zabezpečit kontinuitu provozu.

Opatření rektora v souvislosti s ukončením nouzového stavu v ČR spojeného s nebezpečím šíření koronaviru COVID-19

Brno 14. květen 2020

Č. j. 9110/20/217

Rektor VFU Brno v návaznosti na ukončení nouzového stavu v ČR dne 17. 5. 2020 spojeného s nebezpečím šíření koronaviru COVID-19 stanovuje následující opatření.

 

S účinností od 18. května 2020 se ruší zkrácení doby pobytu zaměstnanců na pracovištích VFU Brno na polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy.

V období od 18. 5. 2020 do 24. 5. 2020 mohou vykonávat zaměstnanci polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy z domova za účelem převodu doposud vykonávané práce z domova na výkon práce na pracovišti, přičemž tato možnost vykonávat polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy z domova se nevztahuje na činnosti nezbytné k zabezpečení činnosti ve vztahu k veřejnosti, k orgánům státní nebo veřejné správy a státní moci a nebo kde je nezbytné zabezpečit kontinuitu provozu.

 

S účinností od 18. května 2020 se ruší Opatření rektora v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR ze dne 12. 3. 2020 č. j. 9110/20/121.

 

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.

rektor


Opatření rektora v souvislosti s ukončením nouzového stavu v ČR spojeného s nebezpečím šíření koronaviru COVID-19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Rector’s Measure issued in relation to the termination of the state of emergency in the Czech Republic due to the risk of spreading the coronavirus COVID-19
 

Brno 14 May 2020

Ref No: 9110/20/217


The Rector of the UVPS Brno, following the termination of state of emergency in the Czech Republic on 17 May 2020 due to the risk of spreading the coronavirus COVID-19, issues the following measures.

 

With effect from 18 May 2020, the previous measure shortening working hours spent at the workplace to half of the normal working hours under the employment contract is cancelled.

In the period from 18 May to 24 May 2020, employees may perform half of the working time under their employment contract from home in order to transfer their work performed at home up to now to be performed at the place of work; this option to perform half of the working time under their employment contract from home shall not apply to activities necessary to secure activities for the public, state or public administration bodies and state power, or where it is necessary to ensure the continuity of the operation.

 

With effect from 18 May 2020, the previous Rector's Measure No 9110/20/121 of 12 March 2020 issued in relation to the declaration of the state of emergency by the Government of the Czech Republic is repealed.

 

 prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, m. p.

Rector


Rector’s Measure issued in relation to the termination of the state of emergency in the Czech Republic due to the risk of spreading the coronavirus COVID-19

-----------------------------------------------------

5. května 2020

Opatření rektora ze dne 5. 5. 2020 v souvislosti s usnesením Vlády ČR č. 455 a usnesením Vlády ČR č. 491

Riziko onemocnění COVID-19, a s ním spojená mimořádná opatření, výrazně zasáhly do veškeré činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V souladu s rozhodnutím Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví byla vyhlášena celostátní mimořádná opatření a také opatření rektora VFU Brno směřující k zvládnutí koronavirové pandemie. V návaznosti na aktuální rozhodnutí Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví týkajících se mimořádných opatření souvisejících s riziky onemocnění COVID-19 vydávám opatření rektora týkající se výuky, zápočtů, zkoušek a státních zkoušek a obhajob závěrečných prací na VFU Brno účinné od 27. 4. 2020 s jeho změnami účinnými od 11. 5. 2020.

Studium v knihovně a studovně

Knihovna a studovna VFU Brno (v rámci SIC VFU Brno) se s účinností od 27. 4. 2020 otevírá za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury studenty VFU Brno, pro ostatní případy zůstává uzavřena.

 

Výuka a konzultace

V případech, kdy je možné výuku a konzultace uskutečňovat distančním způsobem a je možné výuku v semestru dokončit distančním způsobem, bude tato výuka dokončena s využitím distančních forem výuky.

V případech, kdy výuku a konzultace není možné uskutečnit distančním způsobem a není je možné dokončit distančním způsobem (zejména neklinická výuka, případně další jiná než praktická výuka a nebo praxe podle rozhodnutí garanta předmětu nebo rozhodnutí děkana) se výuka a konzultace uskuteční od 27. 4. 2020 ve skupinách maximálně čtyři studenti plus jeden učitel a od 11. 5. 2020 ve skupinách za přítomnosti nejvýše 15 osob realizujících výuku v jedné místnosti, za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek.

V případě klinické výuky, praktické výuky anebo praxe, které nelze uskutečnit distančním způsobem a není je možné dokončit distančním způsobem (podle rozhodnutí garanta předmětu nebo rozhodnutí děkana) lze výuku realizovat od 27. 4. 2020 ve skupinách maximálně čtyři studenti plus jeden učitel a od 11. 5. 2020 ve skupinách za přítomnosti nejvýše 15 osob realizujících výuku v jedné místnosti, za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek.

 

Zkoušení a zápočet

V případech, kdy je možné zkoušení nebo zápočet uskutečnit distančním způsobem (podle rozhodnutí garanta předmětu nebo rozhodnutí děkana) uskuteční se zkoušení nebo zápočet s využitím distančních forem (zejména testování prostřednictvím počítače, zpracováním odborných prací nebo jiné formy ověřování znalostí prostřednictvím počítače).

V případech, kdy není možné zkoušení nebo zápočet uskutečnit distančním způsobem, lze zkoušení a zápočet uskutečnit od 18. 5. 2020, a to za přítomnosti nejvýše 15 osob v jedné místnosti realizujících zkoušení nebo zápočet v jedné místnosti, za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek.

 

Závěrečné práce

Závěrečné práce (v rámci studia v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů) lze ve smyslu provádění laboratorních nebo experimentálních činností realizovat od 27. 4. 2020 za přítomnosti nejvýše 5 osob a od 11. 5. 2020 za přítomnosti nejvýše 15 osob v jedné místnosti za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek.

 

Státní zkoušky a obhajoby závěrečných prací

Státní zkoušky nebo obhajoby závěrečných prací lze uskutečňovat od 27. 4. 2020, a to za přítomnosti komise pro státní zkoušky nebo komise pro obhajoby závěrečných prací v počtu tři zkoušející, jeden student vykonávající státní zkoušku nebo obhajobu závěrečné práce a maximálně jeden student připravující se ke státní zkoušce nebo obhajobě závěrečné práce (maximálně pět osob v jedné místnosti) a od 11. 5. 2020 za přítomnosti nejvýše 15 osob v jedné místnosti za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek.

 

Promoce

S ohledem na aktuální situaci spojenou s riziky onemocnění COVID-19 se předpokládá posun termínu promocí na září 2020.

 

Zvláštní podmínky

Pro realizaci výuky, konzultací, zkoušení a zápočtů, závěrečných prací, státních zkoušek a obhajob závěrečných prací jsou stanoveny následující podmínky:

studenti a akademičtí pracovníci anebo jiné osoby poskytnou písemné čestné prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů a o skutečnosti, že nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření, a o skutečnosti, že jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu nebo chuti),
osoby při vstupu do místnosti provedou desinfekci rukou dezinfekčních prostředkem poskytnutým příslušnou fakultou; provedení tohoto opatření na pracovištích rektorátu VFU Brno a jiných součástech VFU Brno zajistí kvestor VFU Brno, na CEITEC VFU Brno ředitel CEITEC VFU Brno, na ŠZP ředitel ŠZP a na KSK ředitel KSK,
budou vedeny záznamy o době přítomnosti zúčastněných osob (studentů, akademických pracovníků, jiných osob) v dané místnosti,
osoby vykazující zdravotní potíže odpovídající virovému onemocnění budou z příslušné místnosti neprodleně vykázány (v případě studenta takto uskuteční akademický pracovník, v případě akademického pracovníka takto uskuteční jeho nadřízený pracovník nebo děkan, v případě jiné osoby takto uskuteční děkan).
 

Předcházející Opatření rektora ze dne 27. 4. 2020 vydané v souvislosti s usnesením Vlády ČR č. 455 se ruší.

 

                                                                                              prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.

                                                                                                                         rektor

Opatření rektora ze dne 5. 5. 2020 v souvislosti s usnesením Vlády ČR č. 455 a usnesením Vlády ČR č. 491

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rector’s Measures of 5 May 2020 issued in relation to the Resolutions of the Government of the Czech Republic No 455 and No 491
 

The risk of COVID-19, and the associated emergency measures have significantly affected all activities of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno. In accordance with the decision of the Government of the Czech Republic and the Ministry of Health, national emergency measures as well as UVPS Brno Rector’s measures have been put in place to manage the coronavirus pandemic. Following the current decisions of the Government of the Czech Republic and the Ministry of Health concerning emergency measures related to the risks of COVID-19 disease, I hereby issue the Rector’s Measures regarding teaching, credits, exams and final state exams and theses defence at the UVPS Brno with effect from 27 April 2020 and amendments thereto effective from 11 May 2020.

 

Study in the library and study room

The library and study room of the UVPS Brno (in the SIC of the UVPS Brno) is open with effect from 27 April 2020 for UVPS students to pick up or take back study literature only, for other cases it shall remain closed.

Teaching and consultations

In cases where it is possible to carry out teaching and consultations in the distance mode and it is possible to complete this semester’s teaching in the distance mode, the teaching will be completed in the distance mode.

In cases where it is not possible to carry out teaching and consultations in the distance mode and it is not possible to complete them in the distance mode (namely non-clinical teaching or other than practical teaching or practices according to the decision of the course coordinator or the Dean), the teaching and consultations will be held from 27 April 2020 in groups of up to four students plus one teacher and from 11 May 2020 in groups of up to 15 persons in one room, subject to the use of a face mask covering the mouth and nose, keeping a distance of at least two meters between the persons present, and other special conditions.

Regarding clinical teaching, practical teaching (labs) or practices, where it is not possible to carry out distance teaching and it is not possible to complete them in the distance mode (according to the decision of the course coordinator or the Dean), the teaching may be held from 27 April 2020  in groups of up to four students plus one teacher and from 11 May 2020 in groups of up to 15 persons in one room, subject to the use of a face mask covering the mouth and nose, keeping a distance of at least two meters between the persons present, and other special conditions.

 

Examination and credit testing

In cases where it is possible to carry out the examination or credit testing in the distance mode (according the decision of the course coordinator or the Dean), the examination or credit testing will be carried out using distance forms (namely computer-aided testing, elaborating professional work or other forms of validation of knowledge using computer).

In the cases where it is not possible to carry out the examination or credit testing in the distance mode, the examination and credit testing may be carried out from 18 May 2020 in the presence of up to 15 persons in one room, subject to the use of a face mask covering the mouth and nose, keeping a distance of at least two meters between the persons present, and other special conditions.

 

Final theses

Final theses (within the study in Bachelor's, Master's or doctoral study programmes) may be carried out in the form of laboratory or experimental work from 27 April 2020 in groups of no more than 5 persons and from 11 May 2020 in the presence of up to 15 persons in one room, subject to the use of a face mask covering the mouth and nose, keeping a distance of at least two meters between the persons present, and other special conditions.

 

Final state exams and final theses defence

The final state exams or the defence of theses may be held from 27 April 2020 in the presence of the commission for state exams or commission for theses defence in the number of three examiners, one student sitting a state exam or defending the thesis and a maximum of one student preparing for the examination or defence (i.e. a maximum of five persons in one room) and from 11 May 2020 in the presence of up to 15 persons in one room, subject to the use of a face mask covering the mouth and nose, keeping a distance of at least two meters between the persons present, and other special conditions.

 

Graduation ceremony

Given the current situation associated with the risks of COVID-19, the graduation ceremony date is expected to be shifted to September 2020.

 

Special conditions

The following conditions shall be set for teaching, examination and credit testing and final state exams:

• students and academics or other persons shall provide a solemn written declaration stating the absence of infectious disease within the previous two weeks and the fact that they do not have quarantine measures applied at that time and that they are free of acute health problems corresponding to the viral infectious disease (fever, cough, shortness of breath, sudden loss of smell or taste),

• when entering the room, persons shall disinfect their hands with hand sanitizer provided by the respective Faculty (Faculty of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, and Faculty of Pharmacy); the responsibility for implementation of this measure at the workplaces of the Rectorate and other parts of the UVPS Brno is assigned to the Bursar of the UVPS Brno, at CEITEC of the UVPS Brno to the director of CEITEC of the UVPS Brno, at the University Farm to the director of the University Farm and at the Kounic’s Dormitory to the director of the Kounic’s Dormitory,

• records of the presence of participating persons (students, academics, other persons) in the room shall be kept,

• persons showing health problems corresponding to a viral disease shall be expelled from the relevant room without delay (in case of a student this shall be done by an academic employee, in case of an academic employee this shall be done by his / her supervisor or Dean, in the case of another person, the Dean shall do so).

 

The previous Rector's Measures of 27 April 2020 issued in relation to the Resolution of the Government of the Czech Republic No 455 shall be repealed.

 

 

                                                                                              prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, m. p.

                                                                                                                              Rector

Rector’s Measures of 5 May 2020 issued in relation to the Resolutions of the Government of the Czech Republic No 455 and No 491

 

 

----------------------------------------

27. dubna 2020

Opatření rektora ze dne 27. 4. 2020 v souvislosti s usnesením Vlády ČR č. 455

Riziko onemocnění COVID-19, a s ním spojená mimořádná opatření, výrazně zasáhly do veškeré činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V souladu s rozhodnutím Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví byla vyhlášena celostátní mimořádná opatření a také opatření rektora VFU Brno směřující k zvládnutí koronavirové pandemie. V návaznosti na aktuální rozhodnutí Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví týkajících se mimořádných opatření souvisejících s riziky onemocnění COVID-19 vydávám opatření rektora týkající se výuky, zápočtů, zkoušek a státních zkoušek a obhajob závěrečných prací na VFU Brno s účinností od 27. 4. 2020.


Studium v knihovně a studovně
Knihovna a studovna VFU Brno (v rámci SIC VFU Brno) se s účinností od 27. 4. 2020 otevírá za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury studenty VFU Brno, pro ostatní případy zůstává uzavřena.

Výuka a konzultace
V případech, kdy je možné výuku a konzultace uskutečňovat distančním způsobem a je možné výuku v semestru dokončit distančním způsobem, bude tato výuka dokončena s využitím distančních forem výuky. V případech, kdy výuku a konzultace není možné uskutečnit distančním způsobem a není je možné dokončit distančním způsobem (zejména neklinická výuka, případně další jiná než praktická výuka a nebo praxe podle rozhodnutí garanta předmětu nebo rozhodnutí děkana) se výuka a konzultace uskuteční od 27. 4. 2020, a to ve skupinách maximálně čtyři studenti plus jeden učitel realizující výuku v jedné místnosti, za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek.
V případě klinické výuky, praktické výuky anebo praxe, které nelze uskutečnit distančním způsobem a není je možné dokončit distančním způsobem (podle rozhodnutí garanta předmětu nebo rozhodnutí děkana) lze výuku realizovat od 27. 4. 2020, a to ve skupinách maximálně čtyři studenti plus jeden učitel realizující výuku v jedné místnosti, za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek.

Zkoušení a zápočet
V případech, kdy je možné zkoušení nebo zápočet uskutečnit distančním způsobem (podle rozhodnutí garanta předmětu nebo rozhodnutí děkana) uskuteční se zkoušení nebo zápočet s využitím distančních forem (zejména testování prostřednictvím počítače, zpracováním odborných prací nebo jiné formy ověřování znalostí prostřednictvím počítače).
V případech, kdy není možné zkoušení nebo zápočet uskutečnit distančním způsobem, lze zkoušení a zápočet uskutečnit od 18. 5. 2020, a to ve skupinách maximálně tři až čtyři studenti plus jeden až dva učitelé (současně nejvýše pět osob) realizující zkoušení nebo zápočet v jedné místnosti, za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek.


Závěrečné práce
Závěrečné práce (v rámci studia v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů) lze ve smyslu provádění laboratorních nebo experimentálních činností realizovat od 27. 4. 2020 za přítomnosti nejvýše 5 osob v jedné místnosti za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek.

Státní zkoušky a obhajoby závěrečných prací
Státní zkoušky nebo obhajoby závěrečných prací lze uskutečňovat od 27. 4. 2020, a to za přítomnosti komise pro státní zkoušky nebo komise pro obhajoby závěrečných prací v počtu tři zkoušející, jeden student vykonávající státní zkoušku nebo obhajobu závěrečné práce a maximálně jeden student připravující se ke státní zkoušce nebo obhajobě závěrečné práce (maximálně pět osob v jedné místnosti) za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek.


Promoce
S ohledem na aktuální situaci spojenou s riziky onemocnění COVID-19 se předpokládá posun termínu promocí na září 2020.


Zvláštní podmínky
Pro realizaci výuky, konzultací, zkoušení a zápočtů, závěrečných prací, státních zkoušek a obhajob závěrečných prací jsou stanoveny následující podmínky:
• studenti a akademičtí pracovníci anebo jiné osoby poskytnou písemné čestné prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů a o skutečnosti, že nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření, a o skutečnosti, že jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu nebo chuti),

• osoby vykazující zdravotní potíže odpovídající virovému onemocnění budou z příslušné místnosti neprodleně vykázány (v případě studenta takto uskuteční akademický pracovník, v případě akademického pracovníka takto uskuteční jeho nadřízený pracovník nebo děkan, v případě jiné osoby takto uskuteční děkan).


prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.
rektor

Opatření rektora ze dne 27. 4. 2020 v souvislosti s usnesením Vlády ČR č. 455

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rector’s measures of 27 April 2020 issued in relation to the Resolution of the Government of the Czech Republic No 455

The risk of COVID-19, and the associated emergency measures have significantly affected all activities of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno. In accordance with the decision of the Government of the Czech Republic and the Ministry of Health, national emergency measures as well as UVPS Brno Rector’s measures have been put in place to manage the coronavirus pandemic. Following the current decisions of the Government of the Czech Republic and the Ministry of Health concerning emergency measures related to the risks of COVID-19 disease, I hereby issue the Rector’s measures regarding teaching, credits, exams and final state exams and theses defence at the UVPS Brno with effect from 27 April 2020.


Study in the library and study room
The library and study room of the UVPS Brno (in the SIC of the UVPS Brno) is open with effect from 27 April 2020 for UVPS students to pick up or take back study literature only, for other cases it shall remain closed.


Teaching and consultations
In cases where it is possible to carry out teaching and consultations in the distance mode and it is possible to complete this semester’s teaching in the distance mode, the teaching will be completed in the distance mode. In cases where it is not possible to carry out teaching and consultations in the distance mode and it is not possible to complete them in the distance mode (namely non-clinical teaching or other than practical teaching or practices according to the decision of the course coordinator or the Dean), the teaching and consultations will be held from 27 April 2020 in groups of up to four students plus one teacher in one room, subject to the use of a face mask covering the mouth and nose, keeping a distance of at least two meters between the persons present, and other special conditions.
Regarding clinical teaching, practical teaching (labs) or practices, where it is not possible to carry out distance teaching and it is not possible to complete them in the distance mode (according to the decision of the course coordinator or the Dean), the teaching may be held from 27 April 2020 in groups of up to four students plus one teacher in one room, subject to the use of a face mask covering the mouth and nose, keeping a distance of at least two meters between the persons present, and other special conditions.

Examination and credit testing
In cases where it is possible to carry out the examination or credit testing in the distance mode (according the decision of the course coordinator or the Dean), the examination or credit testing will
be carried out using distance forms (namely computer-aided testing, elaborating professional work or other forms of validation of knowledge using computer). In the cases where it is not possible to carry out the examination or credit testing in the distance mode, the examination and credit testing may be carried out from 18 May 2020 in groups of no more than three to four students plus one to two teachers (maximum 5 persons) in one room, subject to the use of a face mask covering the mouth and nose, keeping a distance of at least two meters between the persons present, and other special conditions.


Final theses
Final theses (within the study in Bachelor's, Master's or doctoral study programmes) may be carried out in the form of laboratory or experimental work from 27 April 2020 in groups of no more than 5
people in one room subject to the use of a face mask covering the mouth and nose, keeping a distance of at least two meters between the persons present, and other special conditions.
Final state exams and final theses defence The final state exams or the defence of theses may be held from 27 April 2020 in the presence of the commission for state exams or commission for theses defence in the number of three examiners, one student sitting a state exam or defending the thesis and a maximum of one student preparing for the examination or defence, i.e. a maximum of five persons in one room, subject to the use of a face mask covering the mouth and nose, keeping a distance of at least two meters between the persons present, and other special conditions.


Graduation ceremony
Given the current situation associated with the risks of COVID-19, the graduation ceremony date is expected to be shifted to September 2020.


Special conditions
The following conditions shall be set for teaching, examination and credit testing and final state exams:
• students and academics or other persons shall provide a solemn written declaration stating the absence of infectious disease within the previous two weeks and the fact that they do not have
quarantine measures applied at that time and that they are free of acute health problems corresponding to the viral infectious disease (fever, cough, shortness of breath, sudden loss of smell or taste),
• when entering the room, persons shall disinfect their hands with hand sanitizer provided by the respective Faculty (Faculty of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, and Faculty of Pharmacy); the responsibility for implementation of this measure at the workplaces of the Rectorate and other parts of the UVPS Brno is assigned to the Bursar of the UVPS Brno, at CEITEC of the UVPS Brno to the director of CEITEC of the UVPS Brno, at the University Farm to the director of the University Farm and at the Kounic’s Dormitory to the director of the Kounic’s Dormitory,
• records of the presence of participating persons (students, academics, other persons) in the room shall be kept,
• persons showing health problems corresponding to a viral disease shall be expelled from the relevant room without delay (in case of a student this shall be done by an academic employee, in case of an academic employee this shall be done by his / her supervisor or Dean, in the case of another person, the Dean shall do so).


prof. MVDr. Alois Nečas, PhD., MBA, m. p.
Rector

Rector’s measures of 27 April 2020 issued in relation to the Resolution of the Government of the Czech Republic No 455

16. dubna 2020

Připravované změny týkající se výuky, zápočtů, zkoušek a státních zkoušek a obhajob závěrečných prací na VFU Brno


Vážené studentky a studenti,
vážené kolegyně a kolegové,

riziko onemocnění COVID-19, a s ním spojená mimořádná opatření, výrazně zasáhly do veškeré činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V souladu s rozhodnutím Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví byla vyhlášena celostátní mimořádná opatření a také opatření rektora VFU Brno směřující k zvládnutí koronavirové pandemie. V návaznosti na aktuální rozhodnutí Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví týkajících se mimořádných opatření souvisejících s riziky onemocnění COVID-19 Vás informuji o připravovaných změnách týkajících se výuky, zápočtů, zkoušek a státních zkoušek a obhajob závěrečných prací na VFU Brno.


Výuka
V případech, kdy bylo možné výuku uskutečňovat distančním způsobem a je možné výuku v semestru dokončit distančním způsobem, bude tato výuka dokončena s využitím distančních forem výuky.
V případech, kdy výuku nebylo možno uskutečnit distančním způsobem a není ji možné dokončit distančním způsobem (zejména klinická výuka, případně další praktická výuka a praxe podle rozhodnutí garanta předmětu nebo rozhodnutí děkana) se výuka uskuteční ode dne stanoveného rektorem, a to ve skupinách maximálně čtyři studenti plus jeden učitel realizující výuku v jedné místnosti, za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek.


Zkoušení a zápočet
V případech, kdy bude možné zkoušení nebo zápočet uskutečnit distančním způsobem (podle rozhodnutí garanta předmětu nebo rozhodnutí děkana) uskuteční se zkoušení nebo zápočet s využitím distančních forem (zejména testování prostřednictvím počítače, zpracováním odborných prací nebo jiné formy ověřování znalostí prostřednictvím počítače).
V případech, kdy nebude možné zkoušení nebo zápočet uskutečnit distančním způsobem se zkoušení a zápočet uskuteční ode dne stanoveného rektorem, a to ve skupinách maximálně tři až čtyři studenti plus jeden až dva učitelé (současně nejvýše pět osob) realizující zkoušení nebo zápočet v jedné místnosti, za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek.


Státní zkoušky a obhajoby závěrečných prací
Státní zkoušky nebo obhajoby závěrečných prací se uskuteční ode dne stanoveného rektorem, a to za přítomnosti komise pro státní zkoušky nebo komise pro obhajoby závěrečných prací v počtu tři zkoušející, jeden student vykonávající státní zkoušku nebo obhajobu závěrečné práce a maximálně jeden student připravující se ke státní zkoušce nebo obhajobě závěrečné práce maximálně pět osob v jedné místnosti za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek.


Promoce
S ohledem na aktuální situaci spojenou s riziky onemocnění COVID-19 se předpokládá posun termínu promocí na září 2020.


Zvláštní podmínky
Pro realizaci výuky, zkoušení a zápočtů a státních zkoušek budou stanoveny následující podmínky:
• studenti a akademičtí pracovníci anebo jiné osoby poskytnou písemné čestné prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů a o skutečnosti, že nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření, a o skutečnosti, že jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu nebo chuti),
• osoby při vstupu do místnosti provedou desinfekci rukou,
• budou vedeny záznamy o době přítomnosti zúčastněných osob (studentů, akademických pracovníků, jiných osob) v dané místnosti,
• osoby vykazující zdravotní potíže odpovídající virovému onemocnění budou z příslušné místnosti neprodleně vykázány (v případě studenta takto uskuteční akademický pracovník, v případě akademického pracovníka takto uskuteční jeho nadřízený pracovník nebo děkan, v případě jiné osoby takto uskuteční děkan).


Den stanovený rektorem pro realizaci výuky, zkoušek a zápočtů a státních zkoušek v prostorách VFU Brno nebo výukové praxe


Den stanovený rektorem pro realizaci výuky, zkoušek a zápočtů a státních zkoušek v prostorách VFU Brno nebo výukové praxe se s ohledem na zvláštní charakter celostátního působení VFU Brno uvažuje: pondělí 1. června 2020.


Vážené studentky a studenti,
vážené kolegyně a kolegové,
dovolte, abych Vám poděkoval za Váš pozitivní přístup k dodržování všech mimořádných opatření směřujících k omezení koronavirové nákazy, za všechny nadstandardní aktivity, které činíte v této složité situaci, za aktivní přístup k náhradním formám studia, a za nadstandardní časové vytížení při přípravě distančních forem studia, a za všechny další činnosti, jimiž se podílíte na úspěšném zvládnutí současné komplikované situace, za všechny projevy podpory těch, kteří byli koronavirovou infekcí postiženi, a za reprezentaci dobrého jména Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Chtěl bych vyjádřit úctu Vám všem, kteří se jakýmkoli způsobem na zvládnutí nelehké současné situace podílíte.
S pozdravem
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.
rektor

Připravované změny týkající se výuky, zápočtů, zkoušek a státních zkoušek a obhajob závěrečných prací na VFU Brno

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Upcoming changes concerning teaching, credits, exams, and final state exams and defence of final theses at UVPS Brno

Dear students,
dear colleagues,
the risk of COVID-19, and the associated emergency measures have significantly affected all activities of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno. In accordance with the decision of the Government of the Czech Republic and the Ministry of Health, national emergency measures as well as UVPS Brno Rector’s measures have been put in place to manage the coronavirus pandemic. Following the current decisions of the Government of the Czech Republic and the Ministry of Health concerning emergency measures related to the risks of COVID-19 disease, I hereby inform you about the upcoming changes regarding teaching, credits, exams and final state exams and thesis defence at the UVPS Brno.


Teaching
In the cases where it has been possible to use distance teaching and it is possible to complete this term's teaching in the distance mode, the lessons will be completed in the distance mode.
In the cases where it has not been possible to use distance teaching and it is not possible to complete this term's teaching in the distance mode (namely clinical lessons or other practical lessons and practice according to the decision of the course coordinator or the Dean), the lessons will be held from the date set by the Rector in groups of up to four students plus one teacher in one room, subject to the use of a face mask covering the mouth and nose, keeping a distance of at least two meters between the persons present, and other special conditions.


Examination and credit testing
In the cases where it is possible to carry out the examination or credit testing in the distance mode (according the decision of the course coordinator or the Dean), the examination or credit testing will be carried out using distance forms (namely computer-aided testing, elaborating professional work or other forms of validation of knowledge using computer).
In the cases where it is not possible to carry out the examination or credit testing in the distance mode, the examination and credit testing will take place from the date set by the Rector in groups of no more than three to four students plus one to two teachers (maximum 5 persons) in one room subject to the use of a face mask covering the mouth and nose, keeping a distance of at least two meters between the persons present, and other special conditions.


Final state exams and final theses defence
The final state exams or the defence of theses will take place from the date set by the Rector in the presence of the commission for state exams or commission for theses defence in the number of three examiners, one student sitting a state exam or defending the thesis and a maximum of one student preparing for the examination or defence, i.e. a maximum of five persons in one room, subject to the use of a face mask covering the mouth and nose, keeping a distance of at least two meters between the persons present, and other special conditions.

Graduation ceremony
Given the current situation associated with the risks of COVID-19, the graduation ceremony date is expected to be shifted to September 2020.

Special conditions
The following conditions shall be set for teaching, examination and credit testing and final state exams:
• students and academics or other persons shall provide a solemn written declaration stating the absence of infectious disease within the previous two weeks and the fact that they do not have quarantine measures applied at that time and that they are free of acute health problems corresponding to the viral infectious disease (fever, cough, shortness of breath, sudden loss of smell or taste),
• when entering the room, persons shall disinfect their hands,
• records of the presence of participating persons (students, academics, other persons) in the room shall be kept,
• persons showing health problems corresponding to a viral disease shall be expelled from the relevant room without delay (in case of a student this shall be done by an academic employee, in case of an academic employee this shall be done by his / her supervisor or Dean, in the case of another person, the Dean shall do so).


The day set by the Rector for teaching, examination and credit testing and final state exams at UVPS Brno or teaching practice


The day set by the Rector for teaching, examination and credit testing and final state exams on the premises of the UVPS Brno or teaching practice is, with regard to the special character of the nationwide activity of the UVPS Brno, expected to be: Monday 1 June 2020.

Dear students,
dear colleagues,
let me thank you for your positive attitude to complying with all emergency measures to reduce coronavirus infection, for any extra activity you are doing in this difficult situation, for the active approach to alternative forms of study, for extra time spent by preparing distance forms of study, and for all other activities that you have been involved in to successfully cope with the current complicated situation, for all manifestations of support for those affected by coronavirus infection, and for representing the good name of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno.
I would like to show my respect to all of you who are involved in managing the current difficult situation in any way.


Best regards
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, m. p.
Rector

Upcoming changes concerning teaching, credits, exams, and final state exams and defence of final theses at UVPS Brno
 

12. března 2020

Opatření rektora v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR

Rektor VFU Brno v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR v souvislosti se zvyšujícím se nebezpečím šíření koronaviru COVID-19 stanovuje následující opatření.

S účinností od 13. března 2020 až do odvolání se zkracuje doba pobytu zaměstnanců na pracovištích VFU Brno na polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy. Zbývající část pracovní doby budou zaměstnanci vykonávat práci z domova. Toto opatření se nevztahuje na provozy, kde je nezbytné zabezpečit činnost ve vztahu k veřejnosti, k orgánům státní nebo veřejné správy a státní moci anebo je nezbytné zabezpečit kontinuitu provozu.

Vedoucí zaměstnanci a akademičtí pracovníci jsou povinni být dostupní prostřednictvím elektronické komunikace svému vedoucímu zaměstnanci každý pracovní den od 13.00 do 14.00 hod.

Provedení tohoto opatření zajistí kvestor VFU Brno na pracovištích rektorátu VFU Brno a jiných součástech VFU Brno, a dále děkani na jednotlivých fakultách, a ředitel CEITEC VFU Brno na CEITEC VFU Brno, ředitel ŠZP na ŠZP a ředitel KSK na KSK tak, aby byl zabezpečen nezbytný provoz VFU Brno, nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob nebo zdraví klientů VFU Brno, majetku VFU Brno a nebo k ohrožení takových činností, které jsou nezbytné k plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů, a nebo při jejichž neprovedení by VFU Brno hrozila majetková nebo jiná újma.

Při práci z domova jsou zaměstnanci povinni dodržovat všechny zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a všechna opatření k ochraně zdraví tak, jako kdyby pracovali na pracovišti VFU Brno.

Zaměstnanci VFU Brno se budou řídit dalšími pokyny rektora, kvestora, děkanů a dalších vedoucích zaměstnanců VFU Brno.

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.
rektor VFU Brno


10. března 2020

Opatření rektora v souvislosti s nebezpečím šíření výskytu onemocnění COVID 19

V souvislosti se zvyšujícím se rizikem onemocnění COVID - 19 a v návaznosti na závěry Bezpečnostní rady státu a na pokyny vydané Ministerstvem zdravotnictví a na základě ověřujících informací z MŠMT

rektor VFU Brno s účinností od 11. 3. 2020 do odvolání zastavuje veškerou výuku realizovanou za účasti studentů.

Výuka bude probíhat formou samostudia studentů mimo areál VFU Brno. Rektor konzultuje aktuální situaci týkající se rizika spojeného s COVID – 19 s příslušnými orgány a institucemi státní a veřejné správy a podle aktuálního vývoje situace bude toto opatření rektora případně dále aktualizováno.

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.
rektor VFU Brno


Rector’s measures in context of COVID 19 spread risk

In the connection with the increasing risk of COVID - 19 illness and following the conclusions of the State Security Council and the instructions issued by the Ministry of Health and based on verifying information from the MEYS (Ministry of Education, Youth and Sports)

the Rector of the UVPS Brno with effect from March 11th, 2020 until further notice, stops all the teaching (lectures, practicals, etc.) realized with the participation of students.

Teaching will take the form of student self-study out of the UVPS Campus premises. The Rector consults current situation regarding the risk associated with COVID - 19 with relevant State Authorities and Public Institutions. This Rector’s measures will be further actualized according to the situation development.

prof. MVDr. Alois Nečas, PhD., MBA
rector of UVPS Brno


10. března 2020

Aktualizované Opatření rektora v souvislosti s nebezpečím šíření výskytu onemocnění COVID 19 ze dne 3. března 2020

V souvislosti se zvýšeným nebezpečím výskytu onemocnění COVID 19 aktualizuje rektor VFU Brno v souladu se závěry Krizového štábu VFU Brno následující opatření, která jsou s účinností od 4. března 2020 do odvolání:

1. ruší se pořádání kongresů, konferencí a jim obdobných akcí pořádaných v areálu VFU Brno a kolejí VFU Brno a ve všech dalších zařízeních VFU Brno,
2. uzavírá se knihovna VFU Brno,
3. uzavírá se tělocvična VFU Brno,
4. ruší se v rámci celoživotního vzdělávání výuka Univerzity třetího věku na VFU Brno a dále ostatní vzdělávací kurzy na ICV,
5. ruší se aktivity Klubu dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno spojené se shromažďováním členů a dalších účastníků tohoto klubu,
6. vydává se pokyn děkanům, aby akademičtí pracovníci nad 65 let věku podle možností realizovali činnost rozvržením místa výkonu práce doma,
7. posilují se hygienická opatření v rámci provozu VFU Brno a zajišťují se pravidelné kontroly těchto opatření,
8. vyzývají se studenti a akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci VFU Brno, aby se soukromě vyhýbali zařízením s větší koncentrací osob, jako jsou kina, divadelní představení, koncerty, sportovní akce, plesy, zábavy apod.,
9. zastavují se mobility studentů i učitelů do a z rizikových oblastí, zejména: Čína, Hongkong, Tchai-wan, Irán, Irák, Korejská republika a Itálie,
10. koleje VFU Brno posílí hygienická opatření a zvýší četnost jejich pravidelné kontroly,
11. v rámci podpory opatření proti šíření rizika onemocnění COVID 19 VFU Brno s okamžitou platností zahajuje vývoj a testování nového typu antivirové respirační roušky pro ochranu lidí,
12. rektor VFU Brno je v permanentním spojení s orgány státní a veřejné správy a koordinuje s nimi další možné postupy.


prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.
rektor VFU Brno


Updated Rector’s measures in context of COVID 19 spread risk from 3rd March 2020

The Rector of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, prof. MVDr. Alois Nečas, PhD, MBA issues the following updated measures in accordance with the conclusions made by the UVPS Brno Crisis Crew, which are effective from March 4, 2020 until further notice:

1. Holding congresses, conferences and similar events at the UVPS Brno premises, including the university dormitories, and all other university facilities, are cancelled.
2. The UVPS Library is closed.
3. The UVPS Brno sports hall is closed.
4. The courses provided by the University of the Third Age under the Lifelong Learning Programme at the UVPS Brno and other educational courses of Institute of Life learning are cancelled.
5. Meetings organized by the Club of the History of Veterinary Medicine and Pharmacy at the UVPS are cancelled.
6. The deans are instructed to allow, according to possibilities, the academic staff over 65 years of age to realize their work activities by planning place of work at home.
7. Sanitary measures at the university will be increased and regularly inspected.
8. Students, academic staff and non-academic staff are asked to avoid crowded venues, such as cinemas, theatres, concerts, sports events, balls, etc.
9. Mobility of students and teachers to and from high-risk areas are stopped, in particular to China, Hong Kong, Taiwan, Iran, Iraq, the Republic of Korea, and Italy.
10. The UVPS Dormitories will increase sanitary measures and their regular checks will be more frequent.
11. In the frame of support of measures against spreading of the risk of the disease COVID 19, the UVPS Brno immediately starts to develop and test a new type of antivirus respiratory mask for the protection of the public.
12. The Rector of the UVPS Brno is in permanent conection with the government and public administration authorities in order to ensure the coordination of further steps.

Brno, 10th March 2020 prof. MVDr. Alois Nečas, PhD., MBA
Rector of UVPS Brno

9. 3. 2020

Vážené studentky a studenti,

vážené kolegyně a kolegové,

 

níže naleznete Aktuální mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se karantény osob, které se vracejí z Itálie, a to v souvislosti s nebezpečím šíření výskytu onemocnění COVID 19.

 

Všichni bezprostředně po návratu z Itálie do České republiky mají povinnost telefonicky kontaktovat lékaře. Lékař jim nařídí karanténu v délce 14 dnů.

 

Více informací:

https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

rektor

 

 

Dear students,
dear colleagues,

below you can find  the Current Emergency Measure of the Ministry of Health concerning the quarantine of people returning from Italy

in relation to the risk of spreading the  COVID 19.

All after returning from Italy to the Czech Republic are obliged immediately to contact the doctor by phone. The doctor orders them to quarantine for 14 days.

More information:

https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/coronavirus_2649_23.html

 ​

prof. MVDr. Alois Necas, PhD, MBA

Rector

3. 3. 2020

Koronavirus_opatření rektora

Brno 3. března 2020

č. j. 9110/20/102       

 

Opatření rektora v souvislosti s nebezpečím šíření výskytu onemocnění COVID 19

 

V souvislosti se zvýšeným nebezpečím výskytu onemocnění COVID 19 vydává rektor VFU Brno v rámci předběžné opatrnosti v souladu se závěry Krizového štábu VFU Brno následující opatření s účinností od 4. března 2020 do odvolání:

 

1. ruší se výuka formou přednášek na celé VFU Brno, bude probíhat výuka pouze v menších skupinách v rámci cvičení a jim obdobných aktivit,
2. ruší se výjezdy studentů mimo VFU Brno, s výjimkou ŠZP Nový Jičín, v rámci výuky,
3. ruší se pořádání kongresů, konferencí a jim obdobných akcí pořádaných v areálu VFU Brno a kolejí VFU Brno a ve všech dalších zařízeních VFU Brno,
4. uzavírá se knihovna VFU Brno,
5. uzavírá se tělocvična VFU Brno,
6. ruší se v rámci celoživotního vzdělávání výuka Univerzity třetího věku na VFU Brno a dále ostatní vzdělávací kurzy s počtem účastníků vyšším než 24 osob,
7. ruší se aktivity Klubu dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno spojené se shromažďováním členů a dalších účastníků tohoto klubu,
8. vydává se pokyn děkanům, aby akademičtí pracovníci nad 65 let věku podle možností realizovali činnost rozvržením místa výkonu práce doma,
9. posilují se hygienická opatření v rámci provozu VFU Brno a zajišťují se pravidelné kontroly těchto opatření,
10. vyzývají se studenti a akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci VFU Brno, aby se v době mimo výuku i soukromě vyhýbali zařízením s větší koncentrací osob, jako jsou kina, divadelní představení, koncerty, sportovní akce, plesy, zábavy apod.,
11. zastavují se mobility studentů i učitelů do a z rizikových oblastí, zejména: Čína, Hongkong, Tchai-wan, Irán, Irák, Korejská republika a Itálie,
12. koleje VFU Brno posílí hygienická opatření a zvýší četnost jejich pravidelné kontroly,
13. ruší konání plesu VFU Brno, a to v rámci předběžné opatrnosti z důvodu možného rizika šíření onemocnění COVID 19,
14. v rámci podpory opatření proti šíření rizika onemocnění COVID 19 VFU Brno s okamžitou platností zahajuje vývoj a testování nového typu antivirové respirační roušky pro ochranu lidí,
15. rektor VFU Brno je v permanentním spojení s orgány státní a veřejné správy a koordinuje s nimi další možné postupy.
 

 

                                                                                                                prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.

                                                                                                                                      rektor VFU Brno

Rector´s measures in context of COVID 19 spread risk

Rector’s measures in context of COVID 19 spread risk

 

 

The Rector of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, prof. MVDr. Alois Nečas, PhD, MBA issues the following precautionary measures regarding the increased risk of COVID-19 in accordance with the conclusions made by the UVPS Brno Crisis Crew effective from March 4, 2020 until further notice:

 

1.         All lectures at the university are cancelled. Teaching will continue only in practical excercises (labs) in small groups and in some other similar activities.

2.         All student educational field trips are cancelled, except for the field trips to the University Agricultural Farm Nový Jičín.

3.         Holding congresses, conferences and similar events at the UVPS Brno premises, including the university dormitories, and all other university facilities, are cancelled.

4.         The UVPS Library is closed.

5.         The UVPS Brno sports hall is closed.

6.         The courses provided by the University of the Third Age under the Lifelong Learning Programme at the UVPS Brno are cancelled and other educational courses with more than 24 attendees are also cancelled.

7.         Meetings organized by the Club of the History of Veterinary Medicine and Pharmacy at the UVPS are cancelled.

8.         The deans are instructed to allow, according to possibilities, the academic staff over 65 years of age to realize their work activities by planning place of work at home.

9.         Sanitary measures at the university will be increased and regularly inspected.

10.       Students, academic staff and non-academic staff are asked to avoid crowded venues, such as cinemas, theatres, concerts, sports events, balls, etc.

11.       Mobility of students and teachers to and from high-risk areas are stopped, in particular to China, Hong Kong, Taiwan, Iran, Iraq, the Republic of Korea, and Italy.

12.       The UVPS Dormitories will increase sanitary measures and their regular checks will be more frequent.

13.       The UVPS Brno’s Ball is cancelled as a precautionary measure due to a possible risk of COVID 19 spread.

14.       In the frame of support of measures against spreading of the risk of the disease COVID 19, the UVPS Brno immediately starts to develop and test a new type of anti-virus respiratory mask for the protection of the public.

15.       The Rector of the UVPS Brno is in permanent conection with the government and public administration bodies in order to ensure the coordination of further steps.

 

 

Brno, 3rd March 2020                                         Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT