čtěte více zde

12. března 2020

Opatření rektora v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR

Rektor VFU Brno v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR v souvislosti se zvyšujícím se nebezpečím šíření koronaviru COVID-19 stanovuje následující opatření.

S účinností od 13. března 2020 až do odvolání se zkracuje doba pobytu zaměstnanců na pracovištích VFU Brno na polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy. Zbývající část pracovní doby budou zaměstnanci vykonávat práci z domova. Toto opatření se nevztahuje na provozy, kde je nezbytné zabezpečit činnost ve vztahu k veřejnosti, k orgánům státní nebo veřejné správy a státní moci anebo je nezbytné zabezpečit kontinuitu provozu.

Vedoucí zaměstnanci a akademičtí pracovníci jsou povinni být dostupní prostřednictvím elektronické komunikace svému vedoucímu zaměstnanci každý pracovní den od 13.00 do 14.00 hod.

Provedení tohoto opatření zajistí kvestor VFU Brno na pracovištích rektorátu VFU Brno a jiných součástech VFU Brno, a dále děkani na jednotlivých fakultách, a ředitel CEITEC VFU Brno na CEITEC VFU Brno, ředitel ŠZP na ŠZP a ředitel KSK na KSK tak, aby byl zabezpečen nezbytný provoz VFU Brno, nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob nebo zdraví klientů VFU Brno, majetku VFU Brno a nebo k ohrožení takových činností, které jsou nezbytné k plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů, a nebo při jejichž neprovedení by VFU Brno hrozila majetková nebo jiná újma.

Při práci z domova jsou zaměstnanci povinni dodržovat všechny zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a všechna opatření k ochraně zdraví tak, jako kdyby pracovali na pracovišti VFU Brno.

Zaměstnanci VFU Brno se budou řídit dalšími pokyny rektora, kvestora, děkanů a dalších vedoucích zaměstnanců VFU Brno.

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.
rektor VFU Brno


10. března 2020

Opatření rektora v souvislosti s nebezpečím šíření výskytu onemocnění COVID 19

V souvislosti se zvyšujícím se rizikem onemocnění COVID - 19 a v návaznosti na závěry Bezpečnostní rady státu a na pokyny vydané Ministerstvem zdravotnictví a na základě ověřujících informací z MŠMT

rektor VFU Brno s účinností od 11. 3. 2020 do odvolání zastavuje veškerou výuku realizovanou za účasti studentů.

Výuka bude probíhat formou samostudia studentů mimo areál VFU Brno. Rektor konzultuje aktuální situaci týkající se rizika spojeného s COVID – 19 s příslušnými orgány a institucemi státní a veřejné správy a podle aktuálního vývoje situace bude toto opatření rektora případně dále aktualizováno.

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.
rektor VFU Brno


Rector’s measures in context of COVID 19 spread risk

In the connection with the increasing risk of COVID - 19 illness and following the conclusions of the State Security Council and the instructions issued by the Ministry of Health and based on verifying information from the MEYS (Ministry of Education, Youth and Sports)

the Rector of the UVPS Brno with effect from March 11th, 2020 until further notice, stops all the teaching (lectures, practicals, etc.) realized with the participation of students.

Teaching will take the form of student self-study out of the UVPS Campus premises. The Rector consults current situation regarding the risk associated with COVID - 19 with relevant State Authorities and Public Institutions. This Rector’s measures will be further actualized according to the situation development.

prof. MVDr. Alois Nečas, PhD., MBA
rector of UVPS Brno


10. března 2020

Aktualizované Opatření rektora v souvislosti s nebezpečím šíření výskytu onemocnění COVID 19 ze dne 3. března 2020

V souvislosti se zvýšeným nebezpečím výskytu onemocnění COVID 19 aktualizuje rektor VFU Brno v souladu se závěry Krizového štábu VFU Brno následující opatření, která jsou s účinností od 4. března 2020 do odvolání:

1. ruší se pořádání kongresů, konferencí a jim obdobných akcí pořádaných v areálu VFU Brno a kolejí VFU Brno a ve všech dalších zařízeních VFU Brno,
2. uzavírá se knihovna VFU Brno,
3. uzavírá se tělocvična VFU Brno,
4. ruší se v rámci celoživotního vzdělávání výuka Univerzity třetího věku na VFU Brno a dále ostatní vzdělávací kurzy na ICV,
5. ruší se aktivity Klubu dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno spojené se shromažďováním členů a dalších účastníků tohoto klubu,
6. vydává se pokyn děkanům, aby akademičtí pracovníci nad 65 let věku podle možností realizovali činnost rozvržením místa výkonu práce doma,
7. posilují se hygienická opatření v rámci provozu VFU Brno a zajišťují se pravidelné kontroly těchto opatření,
8. vyzývají se studenti a akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci VFU Brno, aby se soukromě vyhýbali zařízením s větší koncentrací osob, jako jsou kina, divadelní představení, koncerty, sportovní akce, plesy, zábavy apod.,
9. zastavují se mobility studentů i učitelů do a z rizikových oblastí, zejména: Čína, Hongkong, Tchai-wan, Irán, Irák, Korejská republika a Itálie,
10. koleje VFU Brno posílí hygienická opatření a zvýší četnost jejich pravidelné kontroly,
11. v rámci podpory opatření proti šíření rizika onemocnění COVID 19 VFU Brno s okamžitou platností zahajuje vývoj a testování nového typu antivirové respirační roušky pro ochranu lidí,
12. rektor VFU Brno je v permanentním spojení s orgány státní a veřejné správy a koordinuje s nimi další možné postupy.


prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.
rektor VFU Brno


Updated Rector’s measures in context of COVID 19 spread risk from 3rd March 2020

The Rector of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, prof. MVDr. Alois Nečas, PhD, MBA issues the following updated measures in accordance with the conclusions made by the UVPS Brno Crisis Crew, which are effective from March 4, 2020 until further notice:

1. Holding congresses, conferences and similar events at the UVPS Brno premises, including the university dormitories, and all other university facilities, are cancelled.
2. The UVPS Library is closed.
3. The UVPS Brno sports hall is closed.
4. The courses provided by the University of the Third Age under the Lifelong Learning Programme at the UVPS Brno and other educational courses of Institute of Life learning are cancelled.
5. Meetings organized by the Club of the History of Veterinary Medicine and Pharmacy at the UVPS are cancelled.
6. The deans are instructed to allow, according to possibilities, the academic staff over 65 years of age to realize their work activities by planning place of work at home.
7. Sanitary measures at the university will be increased and regularly inspected.
8. Students, academic staff and non-academic staff are asked to avoid crowded venues, such as cinemas, theatres, concerts, sports events, balls, etc.
9. Mobility of students and teachers to and from high-risk areas are stopped, in particular to China, Hong Kong, Taiwan, Iran, Iraq, the Republic of Korea, and Italy.
10. The UVPS Dormitories will increase sanitary measures and their regular checks will be more frequent.
11. In the frame of support of measures against spreading of the risk of the disease COVID 19, the UVPS Brno immediately starts to develop and test a new type of antivirus respiratory mask for the protection of the public.
12. The Rector of the UVPS Brno is in permanent conection with the government and public administration authorities in order to ensure the coordination of further steps.

Brno, 10th March 2020 prof. MVDr. Alois Nečas, PhD., MBA
Rector of UVPS Brno

9. 3. 2020

Vážené studentky a studenti,

vážené kolegyně a kolegové,

 

níže naleznete Aktuální mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se karantény osob, které se vracejí z Itálie, a to v souvislosti s nebezpečím šíření výskytu onemocnění COVID 19.

 

Všichni bezprostředně po návratu z Itálie do České republiky mají povinnost telefonicky kontaktovat lékaře. Lékař jim nařídí karanténu v délce 14 dnů.

 

Více informací:

https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

rektor

 

 

Dear students,
dear colleagues,

below you can find  the Current Emergency Measure of the Ministry of Health concerning the quarantine of people returning from Italy

in relation to the risk of spreading the  COVID 19.

All after returning from Italy to the Czech Republic are obliged immediately to contact the doctor by phone. The doctor orders them to quarantine for 14 days.

More information:

https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/coronavirus_2649_23.html

 ​

prof. MVDr. Alois Necas, PhD, MBA

Rector

3. 3. 2020

Koronavirus_opatření rektora

Brno 3. března 2020

č. j. 9110/20/102       

 

Opatření rektora v souvislosti s nebezpečím šíření výskytu onemocnění COVID 19

 

V souvislosti se zvýšeným nebezpečím výskytu onemocnění COVID 19 vydává rektor VFU Brno v rámci předběžné opatrnosti v souladu se závěry Krizového štábu VFU Brno následující opatření s účinností od 4. března 2020 do odvolání:

 

1. ruší se výuka formou přednášek na celé VFU Brno, bude probíhat výuka pouze v menších skupinách v rámci cvičení a jim obdobných aktivit,
2. ruší se výjezdy studentů mimo VFU Brno, s výjimkou ŠZP Nový Jičín, v rámci výuky,
3. ruší se pořádání kongresů, konferencí a jim obdobných akcí pořádaných v areálu VFU Brno a kolejí VFU Brno a ve všech dalších zařízeních VFU Brno,
4. uzavírá se knihovna VFU Brno,
5. uzavírá se tělocvična VFU Brno,
6. ruší se v rámci celoživotního vzdělávání výuka Univerzity třetího věku na VFU Brno a dále ostatní vzdělávací kurzy s počtem účastníků vyšším než 24 osob,
7. ruší se aktivity Klubu dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno spojené se shromažďováním členů a dalších účastníků tohoto klubu,
8. vydává se pokyn děkanům, aby akademičtí pracovníci nad 65 let věku podle možností realizovali činnost rozvržením místa výkonu práce doma,
9. posilují se hygienická opatření v rámci provozu VFU Brno a zajišťují se pravidelné kontroly těchto opatření,
10. vyzývají se studenti a akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci VFU Brno, aby se v době mimo výuku i soukromě vyhýbali zařízením s větší koncentrací osob, jako jsou kina, divadelní představení, koncerty, sportovní akce, plesy, zábavy apod.,
11. zastavují se mobility studentů i učitelů do a z rizikových oblastí, zejména: Čína, Hongkong, Tchai-wan, Irán, Irák, Korejská republika a Itálie,
12. koleje VFU Brno posílí hygienická opatření a zvýší četnost jejich pravidelné kontroly,
13. ruší konání plesu VFU Brno, a to v rámci předběžné opatrnosti z důvodu možného rizika šíření onemocnění COVID 19,
14. v rámci podpory opatření proti šíření rizika onemocnění COVID 19 VFU Brno s okamžitou platností zahajuje vývoj a testování nového typu antivirové respirační roušky pro ochranu lidí,
15. rektor VFU Brno je v permanentním spojení s orgány státní a veřejné správy a koordinuje s nimi další možné postupy.
 

 

                                                                                                                prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.

                                                                                                                                      rektor VFU Brno

Rector´s measures in context of COVID 19 spread risk

Rector’s measures in context of COVID 19 spread risk

 

 

The Rector of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, prof. MVDr. Alois Nečas, PhD, MBA issues the following precautionary measures regarding the increased risk of COVID-19 in accordance with the conclusions made by the UVPS Brno Crisis Crew effective from March 4, 2020 until further notice:

 

1.         All lectures at the university are cancelled. Teaching will continue only in practical excercises (labs) in small groups and in some other similar activities.

2.         All student educational field trips are cancelled, except for the field trips to the University Agricultural Farm Nový Jičín.

3.         Holding congresses, conferences and similar events at the UVPS Brno premises, including the university dormitories, and all other university facilities, are cancelled.

4.         The UVPS Library is closed.

5.         The UVPS Brno sports hall is closed.

6.         The courses provided by the University of the Third Age under the Lifelong Learning Programme at the UVPS Brno are cancelled and other educational courses with more than 24 attendees are also cancelled.

7.         Meetings organized by the Club of the History of Veterinary Medicine and Pharmacy at the UVPS are cancelled.

8.         The deans are instructed to allow, according to possibilities, the academic staff over 65 years of age to realize their work activities by planning place of work at home.

9.         Sanitary measures at the university will be increased and regularly inspected.

10.       Students, academic staff and non-academic staff are asked to avoid crowded venues, such as cinemas, theatres, concerts, sports events, balls, etc.

11.       Mobility of students and teachers to and from high-risk areas are stopped, in particular to China, Hong Kong, Taiwan, Iran, Iraq, the Republic of Korea, and Italy.

12.       The UVPS Dormitories will increase sanitary measures and their regular checks will be more frequent.

13.       The UVPS Brno’s Ball is cancelled as a precautionary measure due to a possible risk of COVID 19 spread.

14.       In the frame of support of measures against spreading of the risk of the disease COVID 19, the UVPS Brno immediately starts to develop and test a new type of anti-virus respiratory mask for the protection of the public.

15.       The Rector of the UVPS Brno is in permanent conection with the government and public administration bodies in order to ensure the coordination of further steps.

 

 

Brno, 3rd March 2020                                                    prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

                                                                                                             Rector of UVPS BrnoProč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT