Dodatek k diplomu je doklad, který vznikl na základě Lisabonské úmluvy o uznávání vysokoškolských kvalifikací z roku 1997. Formát a strukturu dodatku navrhla společná pracovní skupina složená ze zástupců Rady Evropy, Evropské komise a UNESCO/CEPES v roce 1998. 
Dodatek vhodně doplňuje základní doklad o kvalifikaci absolventa (diplom) a slouží zaměstnavateli, nebo jiné vysoké škole v rámci Evropského společenství, jako podrobná informace o dosavadním studiu a dosaženém vzdělání absolventa. Zároveň je prostředkem ke zlepšení mezinárodní „průhlednosti“ a spravedlivého akademického a profesního uznávání kvalifikací. 

Dodatek k diplomu je na Veterinární univerzitě Brno vydáván od roku 2004/2005 v souladu se zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, automaticky všem absolventům Veterinární a farmaceutické univerzity Brno po úspěšném absolvování studia  v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech, bezplatně, dvojjazyčně, a to v anglickém a v českém jazyce.
Je vytištěn na papíře formátu A3 s podtiskem, hologramem univerzity, otiskem razítka univerzity a podepsán rektorem. Shrnuje údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení. 

Příklad Dodatku k diplomu vydávaný na Veterinární univerzitě BrnoStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT