ODKAZ NA STÁHNUTÍ MANUÁLU

Manual_skripta.pdf 

RYCHLÝ MANUÁL K VYDÁNÍ SKRIPT

TENTO DOKUMENT NENAHRAZUJE S M Ě R N I C I REKTORA Č. ZS 1/2011 V Y D Á V A N Í SKRIPT VFU BRNO SLOUŽÍ JEN JAKO POMŮCKA PŘI POSTUPU VYDÁVANÍ SKRIPT

 1. Autor vyplní - návrh na vydání skript (pdf soubor)

 • uvede mj. název skripta, spoluautory, počet stran
 • zadá datum odevzdání skript – ne déle než za tři měsíce od data návrhu
 • předá na děkanát – děkan se vyjádří – pak to VVZ na rektorát
 • pošle se zpět na děkanát VYJÁDŘENÍ. Oznámení o schválení „Návrhu o vydání skript“ je doručeno autorovi mailem

2. Autor má napsaná skripta

 • finální podobu skript odevzdáte v DOC. formátě na CD/DVD na děkanát příslušné fakulty
 • děkan stanoví 2 oponenty pro vydáni oponentského posudku k rukopisu skript
 • autor muže oponenty jen navrhnout
 • jakmile autor dostane oba posudky, napíše k oběma své vyjádření a případné chyby, nesrovnalosti z posudku opraví a zapracuje do skript, po opravě předá děkanovi příslušné fakulty na posouzení a odsouhlasení
 •  autor se může vzdát honoráře za toto skriptům a bude honorován z prostředků OPVK(což je víc) oba zdroje financování nelze použít

3. Autor vyplní tabulku pro přidělení ISBN

 • prostřednictvím e-mailu zašlete vyplněnou tabulku pí. Daně Švaříčkové (svarickovad@vfu.cz)obratem vám zašle ISBN číslo pro daná skripta
 • v případě, že bude publikace vydána v tištené a elektronické podobě, je zapotřebí pro obě formy publikace ISBN číslo zvlášť
 • napište tedy, že publikace bude vydána ELEKTRONICKY I FYZICKY a pí. Švaříčková Vám zašle dvě ISBN čísla

4. Po obdržení souhlasu

 • od děkana a vložení ISBN čísla na zadní obálku skript publikace
 • pošlete přes děkanát všechnu dokumentaci Bc. Evě Falcové (falcovae@vfu.cz) nebo pí.Švaříčkové
 • publikace bude s dokumenty zkontrolována zda mají všechny náležitosti a doručí skripta  panu prorektorovi pro VVZ

5. Jakmile skripta splňují všechna náležitosti

 • pan prorektor vydá ROZHODNUTÍ na vydáni skript a zašle jej na děkanát
 • o rozhodnutí budou uvědomení také autoři, kteří poté mohou skripta vytisknout
 • pokud budou skripta V ELEKTRONICKÉ FORMĚ (PDF), není povinnost nechat tisknout povinné výtisky


Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT