Historie farmaceutického vzdělávání na našem území sahá až ke vzniku Univerzity Karlovy. Od roku 1348 skládali lékárníci pražských měst rektorovi a později děkanovi Lékařské fakulty po doložení svého vzdělání přísahu a byli zapsáni do univerzitní matriky.

Historie

Historie farmaceutického vzdělávání na našem území sahá až ke vzniku Univerzity Karlovy. Od roku 1348 skládali lékárníci pražských měst rektorovi a později děkanovi Lékařské fakulty po doložení svého vzdělání přísahu a byli zapsáni do univerzitní matriky. Od roku 1651 zkoušela Lékařská fakulta každého, kdo chtěl v Království Českém vést lékárnu a vydávala diplom magistra farmacie. Pozdější studium farmacie na UK procházelo vývojovými a organizačními změnami až do roku 1950, kdy bylo sloučeno se studiem farmacie na Masarykově univerzitě a přeneseno do Brna.

Farmaceutické studium na Moravě bylo zahájeno 1.12.1945 na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Samostatná Farmaceutická fakulta byla založena v rámci téže univerzity v roce 1952 a úspěšně existovala až do roku 1960, kdy byla z moci politických orgánů sloučena s Farmaceutickou fakultou Komenského univerzity v Bratislavě. Ta se tím stala jedinou fakultou vychovávající farmaceuty pro celou tehdejší Československou republiku. V důsledku federativního uspořádání státu byla v roce 1969 otevřena pro české země Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy se sídlem v Hradci Králové.

Současnost

V roce 1991 došlo v Brně k obnovení činnosti bývalé fakulty, čímž byl naplněn požadavek její rehabilitace a morální restituce. Znovuzřízená fakulta nalezla své místo v rámci Vysoké školy veterinární, jejíž název byl zákonem ČNR č. 375/1992 Sb. z 29.4.1992 upraven na Vysokou školu veterinární a farmaceutickou. Od 1.1.1995 se zákonem č. 192/1994 upravuje název školy na:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

 Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT