Vyhlášení soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2022

Vyhlášení 2. kola soutěže o podporu na projekty IMA na VETUNI pro rok 2023

IMA VETUNI v souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 1/2023 ze dne 26. ledna 2023. Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím IMA na VETUNI, vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IMA na VETUNI pro rok 2023.

Forma podávání návrhů projektů:
formulář-Projekt IMA VETUNI na rok 2023, dostupný na internetových stránkách VETUNI – výzkum, vývoj a rozvoj – Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy – Agentura IMA VETUNI.
 
Způsob podávání návrhu projektů:
doručením písemné verze (se všemi podpisy) a elektronické verze (bez podpisů) vyplněného formuláře Projekt IMA VETUNI na rok 2023.
 
Místo podání návrhu projektu:
Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VETUNI, na rektorátu VETUNI, přízemí, dveře č. 102.
 
Adresa pro podání projektu v elektronické podobě:
jenisovaj@vfu.cz
Název souboru pro elektronické podání se vytvoří následovně: Fakulta (garanta projektu) Mezera Příjmení řešitele Mezera IMA2023 Mezera 2.kolo (např. FVL Novák IMA2023 2.kolo).
 
Soutěžní lhůta (období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže) je stanovena:
 
od 3. dubna 2023 do 24. dubna 2023
 

Prokázání způsobilosti řešitele a garanta projektu se určuje potvrzením děkana příslušné fakulty ve formuláři Projekt IMA VETUNI na rok 2023, že studenti DSP, Mgr, NaMgr a Bc. studijních programů jsou studenty fakulty, respektive VETUNI a budou jimi i v termínu ukončení projektu IMA VETUNI, tj. do 31. 12. 2023. Dále, že garant projektu je akademický pracovník a současně je zaměstnancem příslušné fakulty a doba jeho pracovního poměru přesahuje termín ukončení projektu.

Priority pro soutěž o podporu na projekty IMA na VETUNI na rok 2023:

 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které jsou součástí studijního programu a oboru studovaného studentem,
 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují rozvoj odborných a vědeckých poznatků využívaných při výzkumu na VETUNI, nebo podporují jejich prezentaci namezinárodních odborných a vědeckých setkáních v zahraničí.

Podmínky soutěže:

 • zaměření projektu na uvedené Priority soutěže o podporu na projekty IMA na VETUNI pro rok 2023,
 • při zaměření projektů na stejné nebo obdobné aktivity, může být IMA VETUNI počet takovýchto projektů limitován,
 • maximální výše podpory jednoho projektu: 130 000,- Kč,
 • úměrnost celkových nákladů i nákladů v jednotlivých položkách,
 • délka mobility: přednost budou mít návrhy projektů s délkou řešení od 30 do 60 dnů
 • termín realizace mobilit: 1. 5. 2023 – 30. 11. 2023,
 • osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění pro garanta projektu, odpovědného za čerpání finančních prostředků jsou na jeden projekt IMA VETUNI limitovány výší 2 676,- Kč,
 • počet členů v projektu: student jako řešitel projektu, účastnící se mobility; a garant projektu, který je odpovědný za čerpání finančních prostředků,
 • projekt je samostatným projektem podporujícím vzdělávací činnost a nikoli projektem, který slouží k spolufinancování jiného projektu nebo záměru, nebo financování téhož předmětu činnosti v již řešeném nebo dořešeném jiném projektu včetně projektů OP VK a projektů jim obdobných.

Formálními náležitostmi, při jejichž nesplnění nebude návrh projektu přijat do soutěže, je vyplnění formuláře Projekt IMA VETUNI na rok 2023, jeho doručení předepsaným způsobem na určené místo podání návrhu v soutěžní lhůtě. K písemnému návrhu projektu IMA je třeba doložit akceptační list/dopis přijímající instituce. Formální náležitostí je také pravdivé, přesné a úplné vyplnění formuláře Projekt IMA VETUNI na rok 2023 s podpisem řešitele a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři, splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury VETUNI.

Kontaktním pracovníkem je stanoven referent Sekretariátu prorektora pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VETUNI.

Hodnotící lhůta začíná dne 25. 04. 2023 a končí dne 27. 04. 2023.
 

Poté budou zveřejněny výsledky soutěže a řešitelům bude vydáno Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu.

Dokumenty a formuláře

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT