Pokyny k výjezdu - smlouva, žádost o stipendium


Závěrečná konference

Výsledky IMA VFU Brno 2018 - 2. kolo

IMA VFU Brno 2018 - Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Projekt

Řešitel

Výslesdek

2018-FVHE-15

PIAČEK Vladimír

financováno

2018-FVHE-17

KALOVÁ Veronika

nefinancováno

2018-FVHE-16

ONDRUŠ Jaroslav

nefinancováno

2018-FVHE-19

SVOBODOVÁ Dagmar

nefinancováno

2018-FVHE-18

VAŘACHOVÁ Soňa

nefinancováno


Vyhlášení 2. kola soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2018 - pouze pro FVHE

Z důvodu nevyčerpání přidělených finančních prostředků na podporu na projekty mobility studentů FVHE na rok 2018 se vyhlašuje II. kolo soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2018 – pouze pro studenty FVHE.

Forma podávání návrhů projektů:formulář-Projekt IMA VFU Brno na rok 2018, dostupný na internetových stránkách VFU Brno – výzkum, vývoj a rozvoj – Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy – Agentura IMA VFU Brno.

Způsob podávání návrhu projektů: doručením písemné verze (se všemi podpisy) a elektronické verze (bez podpisů) vyplněného formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2018.

Místo podání návrhu projektu:Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno, na rektorátu VFU Brno, přízemí, dveře č. 102.

Adresa pro podání projektu v elektronické podobě:pavlickoval@vfu.cz.

Název souboru pro elektronické podání se vytvoří následovně: Fakulta Mezera Příjmení řešitele Mezera IMA2018 Mezera tři náhodně zvolená písmena abecedy (např. FVHE Paleček IMA2018 DKL).

Soutěžní lhůta (období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže) je stanovena

od 20. března 2018 do 5. dubna 2018.

Prokázání způsobilosti řešitele a garanta projektu se určuje potvrzením děkana příslušné fakulty ve formuláři Projekt IMA VFU Brno na rok 2018, že studenti DSP, Mgr, NaMgr a Bc. studijních programů jsou studenty fakulty respektive VFU Brno a budou jimi i v termínu ukončení projektu IMA VFU Brno, tj. do 31. 12. 2018. Dále, že garant projektu je akademický pracovník a současně je zaměstnancem příslušné fakulty a doba jeho pracovního poměru přesahuje termín ukončení projektu.

Priority pro soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno na rok 2018:

 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které jsou součástí studijního programu a oboru studovaného studentem,
 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují rozvoj odborných a vědeckých poznatků využívaných při výzkumu na VFU Brno, nebo podporují jejich prezentaci na mezinárodních odborných a vědeckých setkáních v zahraničí.

Podmínky soutěže:

 • zaměření projektu na uvedené Priority soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2018,
 • při zaměření projektů na stejné nebo obdobné aktivity, může být IMA VFU Brno počet takovýchto projektů limitován,
 • maximální výše podpory jednoho projektu: 80 000 Kč,
 • úměrnost celkových nákladů i nákladů v jednotlivých položkách,
 • délka mobility: přednost budou mít návrhy projektů s délkou řešení od 30 do 60 dnů
 • termín realizace mobilit: 30. 03. 2018 – 30. 11. 2018,
 • osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění pro garanta projektu, odpovědného za čerpání finančních prostředků jsou na jeden projekt IMA VFU limitovány výší 2 680 Kč,
 • podání maximálně jednoho projektu jedním studentem jako řešitelem,
 • podání maximálně pěti projektů jedním garantem projektu, odpovědným za čerpání finančních prostředků,
 • počet členů v projektu: student jako řešitel projektu, účastnící se mobility;  a garant projektu, který je odpovědný za čerpání finančních prostředků,
 • projekt je samostatným projektem podporujícím vzdělávací činnost a nikoli projektem, který slouží k spolufinancování jiného projektu nebo záměru, nebo financování téhož předmětu činnosti v již řešeném nebo dořešeném jiném projektu včetně projektů OP VK a projektů jim obdobných.

Formálními náležitostmi, při jejichž nesplnění nebude návrh projektu přijat do soutěže, je vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2018, jeho doručení předepsaným způsobem na určené místo podání návrhu v soutěžní lhůtě. K písemnému návrhu projektu IMA je třeba doložit akceptační list/dopis přijímající instituce. Formální náležitostí je také pravdivé, přesné a úplné vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2018 s podpisem řešitele a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři, splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU Brno.

Kontaktním pracovníkem je stanoven referent Sekretariátu prorektora pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno.

Hodnotící lhůta začíná dne 06. 04. 2018 a končí dne 11. 04. 2018.

Poté budou zveřejněny výsledky soutěže a řešitelům bude vydáno Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu.

 


 

Výsledky IMA VFU Brno 2018

IMA VFU Brno 2018 - Fakulta farmaceutická

Projekt

Řešitel

Garant

Výsledek

2018-FaF-05

HELCMAN Martin

Šmejkal Karel

financováno

2018-FaF-07

JURKANINOVÁ Sabína

Kubínová Renata

financováno

2018-FaF-13

KUSHKEVYCH Ivan

Kollár Peter

financováno

2018-FaF-11

KOČVAROVÁ Radka

Šmejkal Karel

financováno

2018-FaF-17

VĚCHTOVÁ Klára

Šmejkal Karel

financováno

2018-FaF-15

PAVELKOVÁ Klára

Mazánková Dana

financováno

2018-FaF-03

GARGULÁK Michal

Kizek René

financováno

2018-FaF-14

MALANÍK Milan

Šmejkal Karel

financováno

2018-FaF-04

HARBUTOVÁ Klaudia

Sychrová Alice

financováno

2018-FaF-09

KEPERTOVÁ Jitka

Ambrus Tünde

financováno

2018-FaF-10

KLEINEROVÁ Kateřina

Goněc Tomáš

financováno

2018-FaF-12

KRUNKOVÁ Klára

Šaloun Jan

nefinancováno

2018-FaF-06

JIROTKOVÁ Zuzana

Opatřilová Radka

nefinancováno

2018-FaF-02

BROŽOVIČOVÁ Andrea

Šaloun Jan

nefinancováno

2018-FaF-16

STUDENÁ Dominika

Vetchý David

nefinancováno

2018-FaF-08

KASALOVÁ Eva

Ambrus Tünde

nefinancováno

2018-FaF-01

BAJEROVÁ Kristýna

Opatřilová Radka

nefinancováno

IMA VFU Brno 2018 - Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Projekt

Řešitel

Garant

Výsledek

2018-FVHE-06

KUTILOVÁ Iva

Dolejská Monika

financováno

2018-FVHE-08

NEŠPOROVÁ Kristína

Dolejská Monika

financováno

2018-FVHE-11

SERVUSOVÁ Eliška

Steinhauserová Iva

financováno

2018-FVHE-13

VALČEK Adam

Dolejská Monika

financováno

2018-FVHE-14

ZELENDOVÁ Markéta

Dolejská Monika

financováno

2018-FVHE-12

URBANOVÁ Monika

Chloupek Petr

financováno

2018-FVHE-02

BARTLOVÁ Marie

Pospiech Matej

financováno

2018-FVHE-09

PITTERMANNOVÁ Pavlína

Bártová Eva

financováno

2018-FVHE-01

ALBRECHTOVÁ Veronika

Pištěková Vladimíra

financováno

2018-FVHE-10

PROCHÁZKA Dominik

Štercová Eva

financováno

2018-FVHE-05

GROSS Jakub

Žák Jiří

financováno

2018-FVHE-07

MOSEROVÁ Tereza

Konvalinová Jarmila

financováno

2018-FVHE-03

ČERMÁKOVÁ Anna

Voslářová Eva

financováno

2018-FVHE-04

DOSEDĚLOVÁ Klára

Voslářová Eva

financováno

IMA VFU Brno 2018 - Fakulta veterinárního lékařství

Projekt

Řešitel

Garant

Výsledek

2018-FVL-14

MATIAŠKOVÁ Katarína

Faldina Martin

financováno

2018-FVL-19

PUTNOVÁ Barbora

Škorič Miša

financováno

2018-FVL-08

FECKOVÁ Barbora

Modrý David

financováno

2018-FVL-29

PLEŠKO Martin

Illek Josef

financováno

2018-FVL-04

BLOŽOŇOVÁ Aneta

Raušerová Leona

financováno

2018-FVL-15

NOVÁK Lukáš

Raušer Petr

financováno

2018-FVL-24

VACKOVÁ Gabriela

Filipejová Zita

financováno

2018-FVL-22

ŠANDEROVÁ Eliška

Knotek Zdeněk

financováno

2018-FVL-07

DRAHOŇOVSKÁ Anna

Sedlinská Markéta

financováno

2018-FVL-02

BERÁNKOVÁ Tereza

Kološ Filip

financováno

2018-FVL-05

BORÝSKOVÁ Klára

Fichtel Tomáš

financováno

2018-FVL-09

FRUMAROVÁ Anna

Urbanová Lucie

financováno

2018-FVL-27

VIŠKOVÁ Dita

Knotek Zdeněk

financováno

2018-FVL-13

KREJČÍ Jan

Illek Josef

financováno

2018-FVL-26

VAVŘINOVÁ Martina

Crha Michal

financováno

2018-FVL-10

KAPUSTOVÁ Lenka

Agudelo Carlos

financováno

2018-FVL-25

VALACHOVÁ Cecilie

Juránková Jana

nefinancováno

2018-FVL-12

KOVOL Jan

Paninárová Michaela

nefinancováno

2018-FVL-20

SITTOVÁ Magda

Illek Josef

nefinancováno

2018-FVL-11

KOPÁLOVÁ Katarína

Raušerová Leona

nefinancováno

2018-FVL-06

BUCHNÍČKOVÁ Petra

Mrázová Markéta

nefinancováno

2018-FVL-03

BEZNÁKOVÁ Zina

Proks Pavel

nefinancováno

2018-FVL-16

NOVOTNÁ Tereza

Kološ Filip

nefinancováno

2018-FVL-17

POSEKANÝ Tomáš

Modrý David

nefinancováno

2018-FVL-18

PRAŽSKÁ Kateřina

Raušerová Leona

nefinancováno

2018-FVL-01

BORTLOVÁ Eliška

Štěrbová Marie

nefinancováno

2018-FVL-28

VITULOVÁ Hana

Stehlík Ladislav

nefinancováno

2018-FVL-21

STRYKOVÁ Anna

Modrý David

nefinancováno

2018-FVL-23

TOMÁŠOVÁ Dominika

Crha Michal

nefinancováno

2018-FVL-30

YERMOLAIEVA Valentyna

Modrý David

nefinancováno

2018-FVL-31

PISKOVSKÁ Anna

Knotek Zdeněk

nefinancováno

 


Vyhlášení soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2018

IMA VFU Brno, v souladu s článkem č.6 Směrnice rektora č. ZS 1/2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2015 č.j. 115 471/2015 s účinností od 1.1.2016-Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím IMA na VFU Brno, vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2018.

Forma podávání návrhů projektů: formulář-Projekt IMA VFU Brno na rok 2018, dostupný v odkazu níže

Způsob podávání návrhu projektů: doručením písemné verze (se všemi podpisy) a elektronické verze (bez podpisů) vyplněného formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2018.

Místo podání návrhu projektu: Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno, na rektorátu VFU Brno, přízemí, dveře č. 102.

Adresa pro podání projektu v elektronické podobě: pavlickoval@vfu.cz.

Název souboru pro elektronické podání se vytvoří následovně: Fakulta Mezera Příjmení řešitele Mezera IMA2018 Mezera tři náhodně zvolená písmena abecedy (např. FVHE Paleček IMA2018 DKL).

 

Soutěžní lhůta (období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže) je stanovena

od 20. ledna 2018 do 28. února 2018

Prokázání způsobilosti řešitele a garanta projektu se určuje potvrzením děkana příslušné fakulty ve formuláři Projekt IMA VFU Brno na rok 2018, že studenti DSP, Mgr, NaMgr a Bc. studijních programů jsou studenty fakulty respektive VFU Brno a budou jimi i v termínu ukončení projektu IMA VFU Brno, tj. do 31. 12. 2018. Dále, že garant projektu je akademický pracovník a současně je zaměstnancem příslušné fakulty a doba jeho pracovního poměru přesahuje termín ukončení projektu.

Priority pro soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno na rok 2018:

 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které jsou součástí studijního programu a oboru studovaného studentem,
 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují rozvoj odborných a vědeckých poznatků využívaných při výzkumu na VFU Brno, nebo podporují jejich prezentaci na mezinárodních odborných a vědeckých setkáních v zahraničí.

Podmínky soutěže:

 • zaměření projektu na uvedené Priority soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2018,
 • při zaměření projektů na stejné nebo obdobné aktivity, může být IMA VFU Brno počet takovýchto projektů limitován,
 • maximální výše podpory jednoho projektu: 80 000 Kč,
 • úměrnost celkových nákladů i nákladů v jednotlivých položkách,
 • délka mobility: přednost budou mít návrhy projektů s délkou řešení od 30 do 60 dnů
 • termín realizace mobilit: 30.03.2018 – 30.11.2018,
 • osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění pro garanta projektu, odpovědného za čerpání finančních prostředků jsou na jeden projekt IMA VFU limitovány výší 2680 Kč,
 • podání maximálně jednoho projektu jedním studentem jako řešitelem,
 • podání maximálně pěti projektů jedním garantem projektu, odpovědným za čerpání finančních prostředků,
 • počet členů v projektu: student jako řešitel projektu, účastnící se mobility;  a garant projektu, který je odpovědný za čerpání finančních prostředků,
 • projekt je samostatným projektem podporujícím vzdělávací činnost a nikoli projektem, který slouží k spolufinancování jiného projektu nebo záměru, nebo financování téhož předmětu činnosti v již řešeném nebo dořešeném jiném projektu včetně projektů OP VK a projektů jim obdobných.

Formálními náležitostmi, při jejichž nesplnění nebude návrh projektu přijat do soutěže, je vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2018, jeho doručení předepsaným způsobem na určené místo podání návrhu v soutěžní lhůtě. K písemnému návrhu projektu IMA je třeba doložit akceptační list/dopis přijímající instituce. Formální náležitostí je také pravdivé, přesné a úplné vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2018 s podpisem řešitele a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři, splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU Brno. Kontaktním pracovníkem je stanoven referent Sekretariátu prorektora pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno.

 

Upozornění: Diety nelze krátit, použijte kurz ČNB ke dni vyplnění formuláře. Pro výpočet diet prosím použijte dokument Sazby zahraničního stravného pro rok 2018 níže na této stránce.

Hodnotící lhůta začíná dne 01.03.2018 a končí dne 15.03.2018.

 

Poté budou zveřejněny výsledky soutěže a řešitelům bude vydáno Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu.

V Brně dne 19. ledna 2018

 


 Formulář IMA VFU Brno 2018, směrnice IMA VFU Brno


Seznam realizovaných projektů

Farmaceutická fakulta - seznam realizovaných projektů IMA 2018

Číslo projektu

Řešitel

Název projektu

2018-FaF-03

GARGULÁK Michael

Zelená syntéza nanočástic s protinádorovým potenciálem

2018-FaF-04

HARBUTOVÁ Klaudia

Fytochemická a etnofarmakologická analýza rastlín čelade Apocynaceae z oblasti v povodia Amazonky

2018-FaF-05

HELCMAN Martin

Výzkum aktivity přírodních látek působících proti bakteriálnímu quorum sensing

2018-FaF-07

JURKANINOVÁ Sabína

Testovanie antioxidačnej aktivity a inhibície prozápalových enzýmov in vitro s použitím nových techník merania

2018-FaF-09

KEPERTOVÁ Jitka

Odborná lékárenská praxe v Argentině

2018-FaF-10

KLEINEROVÁ Kateřina

Úvod do laboratorní praxe syntézy léčiv

2018-FaF-11

KOČVAROVÁ Radka

Odborná stáž na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě

2018-FaF-13

KUSHKEVYCH Ivan

Odborný pobyt zaměřený na rozšíření znalostí testování cytotoxicity nově syntetizovaných látek proti mikroorganismům

2018-FaF-14

MALANÍK Milan

Využití high-performance countercurrent chromatography při separaci přírodních látek

2018-FaF-15

PAVELKOVÁ Klára

Zahraniční praxe v Rakousku - Porovnání enzymatických přípravků vyskytujících se na českém a rakouském trhu

2018-FaF-17

VĚCHTOVÁ Klára

Studentský výzkumný program

 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie - seznam realizovaných projektů IMA 2018

Číslo projektu

Řešitel

Název projektu

2018-FVHE-01

ALBRECHTOVÁ Veronika

Odborná stáž na specializované klinice v USA se zaměřením na etologii, welfare a management v umělém chovu a odchovu koní

2018-FVHE-02

BARTLOVÁ Marie

Detekce polysacharidů pomocí HPLC

2018-FVHE-03

ČERMÁKOVÁ Anna

Účast na výzkumu etologie volně žijících orangutanů

2018-FVHE-04

DOSEDĚLOVÁ Klára

Hodnocení welfare orangutanů v jejich přirozeném prostředí - účast na projektu Orangutan Conservation

2018-FVHE-05

GROSS Jakub

Rehabilitace koní v rámci Pferdeklinik Pasterk v Ebreichsdorfu

2018-FVHE-06

KUTILOVÁ Iva

Celogenomové sekvenování izolátů Escherichia coli z odpadních vod a bioinformatická analýza dat

2018-FVHE-07

MOSEROVÁ Tereza

Stáž ve státním parku USA se zaměřením na metody vypouštění hospitalizovaných, volně žijících zvířat zpět do volné přírody

2018-FVHE-08

NEŠPOROVÁ Kristína

Sekvenování nové generace a bioinformatická analýza celogenomových sekvencí multirezistentní klonální linie Escherichia coli ST131

2018-FVHE-09

PITTERMANNOVÁ Pavlína

Odběr vzorků u zoo zvířat ve Slovinsku k detekci protilátek proti klíšťové encefalitidě

2018-FVHE-10

PROCHÁZKA Dominik

Praktická stáž na klinice malých zvířat zaměřená na výživové poradenství v oblasti doma připravovaných diet a komerčních krmiv pro psy a kočky

2018-FVHE-11

SERVUSOVÁ Eliška

Identifikace vybraných druhů tuňáků metodami molekulární biologie

2018-FVHE-12

URBANOVÁ Monika

Stanovení metabolitů glukokortikoidů ve feces jako indikátor stresové zátěže skotu

2018-FVHE-13

VALČEK Adam

Fylogenetická analýza dát získaných technológiou NGS

2018-FVHE-14

ZELENDOVÁ Markéta

Typizace enterobakterií rezistentních ke kolistinu u zvířat, člověka a v prostředí s využitím konceptu jednoho zdraví a celogenomového sekvenování

2018-FVHE-15

PIAČEK Vladimír

Odborná stáž na institutu Biologie Ťumenské státní univerzity a terénní výzkum v Ťumenské oblasti

 

Fakulta veterinárního lékařství – seznam realizovaných projektů IMA 2018

Číslo projektu

Řešitel

Název projektu

2018-FVL-02

BERÁNKOVÁ Tereza

Praktická stáž na rakouské klinice Pferdeklinik Pegasus se zaměřením na ortopedii koní a scintigrafii

2018-FVL-04

BLOŽOŇOVÁ Aneta

Stáž na Veterinary Emergency Clinic Toronto

2018-FVL-05

BORÝSKOVÁ Klára

Praktická stáž na Blue Oasis Veterinary Clinic v Dubaji se zaměřením na stomatologii a onkologii psů a koček

2018-FVL-07

DRAHOŇOVSKÁ Anna

Praktická stáž v Stephansmühle se zaměřením na ortopedii, chirurgii a řešení postojových problémů u hříbat

2018-FVL-08

FECKOVÁ Barbora

Klinická patologie a epidemiologie infekcí metastrongylidními hlísticemi

2018-FVL-09

FRUMAROVÁ Anna

Praktická stáž se zaměřením na chirurgii a ortopedii malých zvířat na referenčním pracovišti Centre Hospitalier Vétérinaire Frégis v Paříži

2018-FVL-10

KAPUSTOVÁ Lenka

Odborná stáž na izraelské veterinární univerzitě zaměřená na kardiologii a interní medicínu psů a koček

2018-FVL-13

KREJČÍ Jan

Praktická stáž při smíšené praxi Tanglefoot Veterinary Services v Cranbrook v Kanadě

2018-FVL-14

MATIAŠKOVÁ Katarína

Charakteristika aktivace alveolárních makrofágů pomocí mnohoparametrické průtokové cytometrie

2018-FVL-15

NOVÁK Lukáš

Stáž na Fakultě veterinární medicíny Univerzity v Lublani se zaměřením na anesteziologii

2018-FVL-19

PUTNOVÁ Barbora

Odborná stáž na oddělení patologie - Vetsusise Faculty, University of Zurich, se zaměřením na implementaci diagnostických metod

2018-FVL-22

ŠANDEROVÁ Eliška

Stáž na klinice De Winton Pet Hospital se zaměřením na exotické ptactvo

2018-FVL-24

VACKOVÁ Gabriela

Praktická stáž na klinice pro malá zvířata Tierklinik Interlaken ve Švýcarsku

2018-FVL-26

VAVŘINOVÁ Martina

Praktická stáž na klinice The Cat Clinic v Brisbane se zaměřením na interní medicínu a chirurgii koček

2018-FVL-27

VIŠKOVÁ Dita

Praktická stáž na Avian and Exotic Animal Clinic v Indianapolis se zaměřením na medicínu exotických zvířat

2018-FVL-29

PLEŠKO Martin

Praktická stáž na University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Polsko zameraná na problematiku mastitíd hoväzdieho dobytkaStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT