Závěrečná konference IMA VETUNI 2022 a DSP-mobility 2022 se uskuteční dne 2.12. 2022 od 8:30 hodin.

- čas vyhrazený na jednotlivé prezentace je v rozsahu 10 minut

Místo konání:

 • FVL - budova č. 4, 1. patro, dv. č. 219
 • FVHE – budova č.12, zasedací místnost

Zde naleznete harmonogram jednotlivých účastníků.

Vyhlášení soutěže o podporu na projekty IMA na VETUNI Brno pro rok 2022

IMA VETUNI, v souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. června 2020. Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím IMA na VETUNI, vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IMA na VETUNI pro rok 2022.

Forma podávání návrhů projektů:

formulář-Projekt IMA VETUNI na rok 2022, dostupný na internetových stránkách VETUNI – výzkum, vývoj a rozvoj – Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy – Agentura IMA VETUNI.

Způsob podávání návrhu projektů:

doručením písemné verze (se všemi podpisy) a elektronické verze (bez podpisů) vyplněného formuláře Projekt IMA VETUNI na rok 2022.

Místo podání návrhu projektu:

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno, rektorát VFU Brno, přízemí, dveře č. 102.

Adresa pro podání projektu v elektronické podobě:

minarikoval@vfu.cz
Název souboru pro elektronické podání se vytvoří následovně: Fakulta Mezera Příjmení řešitele Mezera IMA2022 Mezera tři náhodně zvolená písmena abecedy (např. FVL Mandelinka IMA2022 VLM).

Soutěžní lhůta

(období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže) je stanovena

od 11. ledna 2022 do 28. února 2022

Prokázání způsobilosti řešitele a garanta projektu se určuje potvrzením děkana příslušné fakulty ve formuláři Projekt IMA VETUNI na rok 2022, že studenti DSP, Mgr, NaMgr a Bc. studijních programů jsou studenty fakulty, respektive VETUNI a budou jimi i v termínu ukončení projektu IMA VETUNI, tj. do 31. 12. 2022. Dále, že garant projektu je akademický pracovník a současně je zaměstnancem příslušné fakulty a doba jeho pracovního poměru přesahuje termín ukončení projektu.

Priority pro soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno na rok 2022:

 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které jsou součástí studijního programu a oboru studovaného studentem,
 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují rozvoj odborných a vědeckých poznatků využívaných při výzkumu na VFU Brno, nebo podporují jejich prezentaci na mezinárodních odborných a vědeckých setkáních v zahraničí.

Podmínky soutěže:

 • zaměření projektu na uvedené Priority soutěže o podporu na projekty IMA na VETUNI pro rok 2022,
 • při zaměření projektů na stejné nebo obdobné aktivity, může být IMA VETUNI počet takovýchto projektů limitován,
 • vzhledem k epidemiologické situaci jsou v roce 2022 výjezdy v rámci IMA VETUNI limitovány na území Evropy včetně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska při dodržení všech stanovených opatření,
 • maximální výše podpory jednoho projektu: 70 000,- Kč,
 • úměrnost celkových nákladů i nákladů v jednotlivých položkách,
 • délka mobility: přednost budou mít návrhy projektů s délkou řešení od 30 do 60 dnů,
 • termín realizace mobilit: 1. 4. 2022 – 30. 11. 2022,
 • osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění pro garanta projektu, odpovědného za čerpání finančních prostředků jsou na jeden projekt IMA VFU limitovány výší 2 676,- Kč,
 • podání maximálně jednoho projektu jedním studentem jako řešitelem,
 • podání maximálně pěti projektů jedním garantem projektu, odpovědným za čerpání finančních prostředků,
 • počet členů v projektu: student jako řešitel projektu, účastnící se mobility; a garant projektu, který je odpovědný za čerpání finančních prostředků,
 • projekt je samostatným projektem podporujícím vzdělávací činnost a nikoli projektem, který slouží k spolufinancování jiného projektu nebo záměru, nebo financování téhož předmětu činnosti v již řešeném nebo dořešeném jiném projektu včetně projektů OP VK a projektů jim obdobných.

Formálními náležitostmi, při jejichž nesplnění nebude návrh projektu přijat do soutěže, je vyplnění formuláře Projekt IMA VETUNI na rok 2022, jeho doručení předepsaným způsobem na určené místo podání návrhu v soutěžní lhůtě. K písemnému návrhu projektu IMA je třeba doložit akceptační list/dopis přijímající instituce. Formální náležitostí je také pravdivé, přesné  a úplné vyplnění formuláře Projekt IMA VETUNI na rok 2022 s podpisem řešitele a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři, splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury VETUNI.
Kontaktním pracovníkem je stanoven referent Sekretariátu prorektora pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VETUNI.

Hodnotící lhůta začíná dne 01. 03. 2022 a končí dne 15. 03. 2022. Poté budou zveřejněny výsledky soutěže a řešitelům bude vydáno Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu.

Dokumenty a formuláře

 

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT