Financované projekty ITA VFU 2020

ITA VFU Brno dne 14.4.2020 uveřejnila projekty financované v roce 2020. Jejich přehled naleznete v tabulce níže:

ITA VFU Brno 2020 - Financované projekty

Rozhodnutí byla zaslána řešitelům. V případě projektů Farmaceutické fakulty nelze vydat rozhodnutí umožňující řešení projektu, protože nelze dodržet formální náležitosti stanovené agenturou ITA VFU Brno v příslušné směrnici (lhůtu řešení projektu, podmínky kontroly řešení a obhajoby řešeného projektu, postup pro zhodnocení a zúčtování projektu) v návaznosti na přesun na Masarykovu univerzitu.

Vyhlášení soutěže na projekty Institucionálního výzkumu podporované prostřednictvím ITA VFU Brno pro rok 2020

ITA VFU Brno, v souladu se Směrnicí rektora č. ZS 1/2020 Pravidla pro poskytování podpory na Institucionální výzkum VFU Brno prostřednictvím ITA VFU Brno s účinností od 23.1.2020, vyhlašuje soutěž o podporu na projekty ITA na VFU Brno pro rok 2020.

Forma podávání návrhů projektů:

formulář-Projekt ITA VFU Brno na rok 2020, dostupný na internetových stránkách VFU Brno – výzkum, vývoj a rozvoj – Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy – Agentura ITA VFU Brno.

Způsob podávání návrhu projektů:

doručením písemné verze (se všemi podpisy) a elektronické verze (bez podpisů) vyplněného formuláře Projekt ITA VFU Brno na rok 2020.

Místo podání návrhu projektu:

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno, budova rektorátu VFU Brno, 2. patro, dveře č. 305.

Adresa pro podání projektu v elektronické podobě: kacalovat@vfu.cz.

Soutěžní lhůta:

(období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže) je stanovena

 

od 3. února 2020 do 20. února 2020 do 12:00hod.

Prokázání způsobilosti řešitele a dalších členů řešitelského týmu je stanoveno následovně:

  • řešitel projektu musí být výzkumný nebo akademický pracovník VFU Brno s celkovým pracovním úvazkem na VFU Brno alespoň 1,0; s tvůrčí činností za posledních 5 let vyjádřenou zejména publikačními výstupy,
  • spoluřešitel projektu musí být výzkumný nebo akademický pracovník VFU Brno s celkovým pracovním úvazkem na VFU Brno alespoň 0,5; s tvůrčí činností za posledních 5 let vyjádřenou zejména publikačními výstupy,
  • student doktorského studijního programu musí být studentem prezenční formy studia, a to prvého, druhého nebo třetího roku studia

Podmínky soutěže:

Podrobné informace, priority a formální náležitosti soutěže naleznete ve Vyhlášení soutěže na projekty Institucionálního výzkumu podporované prostřednictvím ITA VFU Brno

pro rok 2020, kterou naleznete v příloze spolu s Kalkulačku ITA. Pokud na projektu spolupracuje vice fakult (CEITEC VFU) použijte pro výpočet nákladů projektu

Hodnotící lhůta:

 

začíná 21. února 2020 a končí 20. března 2020.

Výše přidělených prostředků jednotlivým projektům se může zvýšit/snížit s ohledem na schválení rozpočtu VFU Brno pro rok 2020.

Kontaktním pracovníkem je stanovena referentka Sekretariátu prorektora pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno:

Ing. Tereza Kácalová - kacalovat@vfu.cz, tel.: +420 541 562 017

Dokumenty a formuláře:
Další články

Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT