Závěrečná konference ITA VETUNI 2021

 

Kancelář ITA vás zve na konferenci a obhajoby projektů ITA řešených v roce 2021.

Konference se bude konat v zasedací místnosti SIC č. 336 v pondělí 17. 1. 2021 od 9:00 hod.

 

Ke stažení:

Harmonogram

Pokyny k ukončení řešení projektů ITA 2021
 

Rádi bychom vás informovali o blížících se termínech a podmínkách ukončení projektů ITA 2021:

30. 11. 2021 – ukončení finančního čerpání

10. 1. 2022 do 12:00 hod. – odevzdání závěrečných zpráv řešených projektů ITA VETUNI 2021 včetně finančního výkazu (výpis z IFIS):

 • podepsané v listinné podobě: Tereza Kácalová, Sekretariát prorektora pro VVZ – 9122, (kancelář 305, budova rektorátu)
 • elektronicky ve formátu Word na email: kacalovat@vfu.cz

17.1.2022 – konání konference a obhajob projektů ITA VETUNI

 

Financované projekty ITA VETUNI 2021

ITA VETUNI uveřejnila dne 27.04.2021 projekty financované v roce 2021. Rozhodnutí byla zaslána řešitelům. 

 

 

 

Pořadí projektů ITA VETUNI 2021

 

ITA zveřejnila dne 19.3.2021 pořadí projektů ITA podaných v roce 2021.

Rozhodnutí o financování a přidělení finančních prostředků budou vydávána neprodleně po schválení rozpočtu VETUNI. O této skutečnosti a dalších náležitostech pro řešení projektu budou řešitelé informováni kanceláří ITA, stejně jako o případných změnách ve výši nebo struktuře přidělených finančních prostředků.

 

 

 

Vyhlášení soutěže na projekty Institucionálního výzkumu podporované prostřednictvím ITA VETUNI pro rok 2021

 

(ve znění Směrnice rektora č. ZS 1/2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. června 2020 č.j. 9110/20/269 a dodatku č. 2 ze dne 7. ledna 2021 č.j. VFU/2021/87 s účinností od 7. ledna 2021 v platném znění)

 

Prorektor pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VETUNI vyhlašuje soutěž na projekty výzkumu podporované prostřednictvím ITA VETUNI na rok 2021.

 

Forma podání návrhu projektu:

je stanovena jako dokument v tištěné i elektronické formě (formát Word) odpovídající formuláři ITA zahrnující zpracované části projektu v členění:

 • název projektu,
 • vymezení řešitelského týmu s určením řešitele projektu a dalších členů řešitelského týmu,
 • předmět řešení a začlenění projektu do rámce výzkumu VETUNI,
 • vymezení cíle projektu,
 • popis metody řešení projektu,
 • předpokládané výsledky projektu, a způsob ověření jejich dosažení,
 • očekávaný přínos projektu,
 • rámcový název článku a název vědeckého časopisu s impakt faktorem, v němž se předpokládá publikace dosažených výsledků,
 • termín zahájení a ukončení řešení projektu,
 • vymezení způsobilých nákladů na řešení projektu v členění na osobní náklady, další provozní náklady, cestovní náklady, náklady na služby,
 • doložení splnění podmínek pro řešení projektu podle zvláštních předpisů (např. návrh na schválení projektu pokusů, oznámení na nakládání s GMO, aj.), pokud toto řešení projektu vyžaduje,
 • doložení tvůrčí kapacity pracoviště nebo pracovišť podílejících se na řešení projektu vyjádřená přehledem publikací řešitele a spoluřešitelů navrhovaného projektu vztahujících se k oblasti zaměření projektu publikovaných ve vědeckých časopisech s impakt faktorem, a to za posledních 5 let.

 

Forma podávání návrhů projektů:

formulář - Projekt ITA VETUNI na rok 2021, dostupný na internetových stránkách VETUNI – výzkum, vývoj a rozvoj – Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy – Agentura ITA VETUNI.

 

Způsob podávání návrhu projektů:

doručením písemné verze (se všemi podpisy) a elektronické verze (bez podpisů) vyplněného formuláře Projekt ITA VETUNI na rok 2021.

 

Místo pro podání návrhu projektu je stanoveno:

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VETUNI.

Adresa pro podání projektu v elektronické podobě: kacalovat@vfu.cz. Zasíláný soubor pojmenujte ve tvaru: fakulta_příjmení hlavního řešitele_ITA2021.

 

Soutěžní lhůta:

(období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže) je určena od 1. února 2021 do 19. února 2021 do 12:00hod.

 

Prokázání způsobilosti řešitele a dalších členů řešitelského týmu je stanoveno následovně:

 • řešitel projektu musí být výzkumný nebo akademický pracovník VETUNI s celkovým pracovním úvazkem na VETUNI alespoň 1,0; s tvůrčí činností za posledních 5 let vyjádřenou zejména publikačními výstupy,
 • spoluřešitel projektu musí být výzkumný nebo akademický pracovník VETUNI s celkovým pracovním úvazkem na VETUNI alespoň 0,5; s tvůrčí činností za posledních 5 let vyjádřenou zejména publikačními výstupy,
 • student doktorského studijního programu musí být studentem prezenční formy studia, a to prvého, druhého nebo třetího roku studia.

 

Podmínky soutěže:

Podrobné informace, priority a formální náležitosti soutěže naleznete ve Vyhlášení soutěže na projekty Institucionálního výzkumu podporované prostřednictvím ITA VETUNI pro rok 2021, kterou naleznete v příloze spolu s Kalkulačku ITA. 

 

Hodnotící lhůta:

(období, ve kterém ITA VETUNI zajistí vyhodnocení návrhů projektů a vyhlásí výsledky soutěže) začíná 20. února 2021 a končí 19. března 2021

 

Výše přidělených prostředků jednotlivým projektům se může zvýšit/snížit s ohledem na schválení rozpočtu VETUNI pro rok 2021.

Kontaktním pracovníkem je stanovena referentka Sekretariátu prorektora pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VETUNI:

Ing. Tereza Kácalová - kacalovat@vfu.cz

 

Dokumenty a formuláře:

 

Sborník ITA 2021
Formulář na podání projektu ITA 2021
Kalkulačka ITA
Směrnice rektora č. ZS 1_2020
Vyhlášení soutěže o podporu na projekty ITA pro rok 2021
Žádost o stipendium ITA 2021


Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT