V přímé odborné péči kabinetu spadajícího do péče Ústavu cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství se nacházejí dvourozměrné historicko-dokumentační (písemné a obrazové) a trojrozměrné muzejní fondy

V přímé odborné péči kabinetu spadajícího do péče Ústavu cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství se nacházejí dvourozměrné historicko-dokumentační (písemné a obrazové) a trojrozměrné muzejní fondy budované v ČR od poloviny 60. let 20. století a deponované od r. 1991 v areálu VFU Brno. Ve fondech jsou obsaženy především biografické materiály o životě a práci našich i zahraničních veterinárních lékařů, novinové a časopisecké výstřižky o československých veterinárních institucích, fotografické a filmové záběry z veterinární činnosti u nás od konce 19. století, veterinární nástroje, přístroje a léčiva z veterinární praxe od konce 19. st. a umělecké předměty (obrazy, medaile, plastiky apod.) vztahující se k veterinárnímu prostředí. Historicky nejvzácnější fond odborné veterinární literatury je v současné době dislokován v Ústřední knihovně Státní veterinární správy v Brně a jeho sepětí s ostatními veterinárními historickými fondy se stále udržuje a prohlubuje. 


Ukázky ze všech veterinárně historických fondů jsou k vidění ve stálé expozici dějin veterinární medicíny v Kabinetu dějin ÚCJDVL umístěném v půdních prostorách budovy č. 32, který je druhým hlavním pracovištěm ústavu. Zde probíhá výuka historie a etiky veterinární medicíny a soustřeďuje se zde zájmová činnost v oboru dějin medicínsko-biologických oborů - zejména dějin veterinární medicíny a farmacie. Spolupráce ústavu s externími spolupracovníky v oboru dějin věd a techniky se uskutečňuje prostřednictvím brněnské pobočky Společnosti pro dějiny věd a techniky a sekce dějin při Společnosti veterinárních lékařů. Tyto organizace konají pro své členy v prostorách Technického muzea Brno a Kabinetu dějin ÚCJDVL pravidelné přednáškové schůze a semináře. 


Ve spolupráci se sekcí dějin Společnosti veterinárních lékařů organizuje ústav od r. 1991 v dvouletých intervalech česko-slovenské veterinárně historické konference a vydává publikace v edici Historia medicinae veterinariae. V roce 2000 se ústav podílel na zorganizování 31. mezinárodního kongresu Světové společnosti pro dějiny veterinární medicíny na VFU v Brně. Významně se ústav podílel na průběhu oslav 90. výročí založení dnešní VFU Brno a zejména připravované semináře a výstava v Křížové chodbě Nové radnice města Brna byly akcemi prezentující školu v dobách minulých i její současnost jak odborné, tak laické veřejnosti.


Činnost zájemců o historii veterinární medicíny a farmacie našla zázemí v Klubu dějin veterinární medicíny a farmacie, který byl zřízen na VFU Brno z rozhodnutí rektora v roce 2007. Klub sdružuje více než 50 členů a na akce jím pořádané je zván i širší okruh zájemců o historiografickou problematiku veterinární medicíny a farmacie. Členové klubu navázali na činnost Sekce dějin veterinární medicíny Společnosti veterinárních lékařů, pokračují v publikační činnosti v rámci edice Historia medicinae veterinariae a podílí se na přípravě řady seminářů a kongresů a aktivně se mnohých odborných setkání účastní. Pravidelné schůze klubu se konají každou středu v Kabinetu dějin veterinární medicíny a farmacie Ústavu cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství VFU Brno.


V roce 2009 se stal Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství garantem 9. mezinárodního sympózia o dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny, které mělo veliký ohlas u odborné veřejnosti a svým obsahem a formou opět posunulo úroveň těchto setkání, přičemž naše univerzita vytvořila potřebné zázemí pro realizaci sympózia.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT