Základní kritéria:

Základním kritériem pro sestavování pořadníku studentů, žádajících o ubytování ve VŠ kolejích, je pro akademický rok 2019-20 doba dojíždění, tj. časový údaj odpovídající počtu minut potřebných pro přepravu z místa trvalého bydliště studenta (identifikovaného PSČ) do Brna. Tyto údaje jsou zpracovávány firmou CHAPS s.r.o. dle „Pravidel pro stanovení dojezdnosti".

Doplňková kritéria:

Doplňkové kritérium je bodové hodnocení, které je připočítáváno níže uvedeným skupinám studentů VFU Brno k základnímu kritériu:

a) studenti budoucího prvního ročníku +200
b) studenti budoucího posledního ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia +200

c) studijní výsledky –
průměr za předcházející ak. rok 1,00 +200
průměr za předcházející ak. rok 1,01-1,05 +190
průměr za předcházející ak. rok 1,06-1,10 +180 
průměr za předcházející ak. rok 1,11-1,15 +170
průměr za předcházející ak. rok 1,16-1,20 +160
průměr za předcházející ak. rok 1,21-1,25 +150
průměr za předcházející ak. rok 1,26-1,30 +140
průměr za předcházející ak. rok 1,31-1,35 +130
průměr za předcházející ak. rok 1,36-1,40 +120
průměr za předcházející ak. rok 1,41-1,45 +110
průměr za předcházející ak. rok 1,46-1,50 +100
průměr za předcházející ak. rok 1,51-1,55 +90
průměr za předcházející ak. rok 1,56-1,60 +80
průměr za předcházející ak. rok 1,61-1,65 +70
průměr za předcházející ak. rok 1,66-1,70 +60
průměr za předcházející ak. rok 1,71-1,75 +50
průměr za předcházející ak. rok 1,76-1,80 +40
průměr za předcházející ak. rok 1,81-1,85 +30
průměr za předcházející ak. rok 1,86-1,90 +20 
průměr za předcházející ak. rok 1,91-1,95 +10

d) reprezentace a propagace VFU Brno +100

e) závažné porušení KŘ, PŘ -300

Doplňková kritéria a), b) může student uplatnit během studia na VFU Brno pouze jedenkrát.
Doplňková kritéria c) je dokládáno seznamem studijních výsledků z jednotlivých fakult. Studijní výsledek je průměrem všech dosažených známek za předcházející akademický rok. V případě studentů prvních ročníků se započítává průměr všech dosažených známek za současný akademický rok a studenti si jej mohou doložit nejpozději v den ukončení řádného zkouškového období (v ak. roce 2018 -19 je to 28. 6. 2019).
Doplňkové kriterium e) bude posuzováno individuálně kolejní komisí sestavenou rektorem VFU Brno.

Studentovi, který získá doplňkové kritérium, bude příslušný počet bodů přičten popř. odečten od doby dojezdnosti a celkový počet bodů určí jeho místo v pořadníku žadatelů o ubytování.

Žadatelé, kteří budou ubytováni bez ohledu na dobu dojíždění:
Zahraniční studenti – mimo studenty SR, pro které platí stejná kritéria jako pro studenty ČR. Oboustranně osiřelí studenti.
Studenti presenční formy DSP s výjimkou těch studentů, kterým bylo v předcházejícím ak. roce uděleno napomenutí za závažné porušení KŘ, PŘ.

Ubytování z vážných zdravotních a sociálních důvodů:
Ubytování studentů z vážných zdravotních a sociálních důvodů bude posuzováno individuálně.

Žadatelé, kteří nebudou zařazeni do pořadníku o kolejní místo:
Studenti studující distanční – kombinované formy studia.

Vyřazení žádostí:

Žádost o ubytování je nutné podat v termínu a způsobem stanoveným Správou kolejí VFU Brno. Pokud student (včetně zahraničních a oboustranně osiřelých a DSP) podá žádost po termínu pro přijímání žádostí, nebude zařazen do pořadníku žadatelů o kolejní místo.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT