Národní agentura pro zemědělský výzkum

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

dne  4. květba 2020 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2021.

Soutěžní lhůta končí 17. června 2020.

Interní termíny VFU Brno:

 • návrhy projektů spolu s průvodním listem projektu  řešitelé doručí na Sekretarát prorektora pro VVZ do 8. června 2020;
 • po schválení VVZ řešitel elektronicky podá návrh projektu prostřednictvím informační systém ISTA;
 • po odeslání návrhu projektu se hlavnímu uchazeči vygeneruje „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“, které bude prostřednictvím VVZ odesláno datovou schánkou do 16. června 2020.

Přílohy:

Zadávací dokumentace

Výzkumné potřeby

Vyhlášení veřejné soutěže

SEZNAM PROJEKTŮ řešeních v roce 2020

1

doc. MVDr. Miloslava Palíková, Ph.D.

Nová virová onemocnění v chovech kapra obecného - diagnostika a prevence
2 Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.

Rychlé, komplexní a multifunkční metody pro simultánní detekci původců alimentárních onemocnéní v potravinách živočišného a rostlinného původu

3 prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. Manipulace se složením střevní mikroflóry monogastrů jako cesta k potlačení E.coli infekcí a nížení spotřeby antimikrobik
4 doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. Využití mikročástic jako nosičů hormonálně aktivních látek v řízené reprodukci ryb
5 Mgr. Kritýna Hrazdilová, Ph.D. Šíření klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění: nová a opomíjená rizika pro domácí a hospodářská zvířata a člověka
6 prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. Monitoring původců helmintóz v chovech masného skotu a analýza anthelmintické rezistence a genetické diverzity
7 prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců
8 prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. Africký mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru
9 doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě: vliv vlastností čerstvého masa, použitého zařízení a parametrů kulinární úpravy
10 doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA Vliv reformulace potravin na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti výrobků
11 doc. MVDr.Matej Pospiech,Ph.D. Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn

Změna informačního systému NAZV

V administraci účelové podpory v rámci programu KUS a ZEMĚ dochází k přechodu z aktuálně používaného systému IS Patriot na informační systém ISTA (systém používaný TAČR).

K přechodu dojde v průběhu listopadu 2019. Průběžné zprávy všech projektů QK19 za letošní rok mohou být vykazovány již v novém informačním systému. Data projektů QK17 a QK18 nelze efektivně převést do nového systému, proto budou administrovány v IS Patriot do konce své realizace. 

Informační systém ISTA bude rovněž sloužit pro administraci dalších vyhlašovaných veřejných soutěží programu ZEMĚ v letech 2020,2021 a 2022. 


Termíny podání periodických a závěrečných zpráva projektů a Země řešených v roce 2019

Periodická nebo Závěrečná zpráva do 30. ledna 2020. 
Ministerstvo může vznést připomínky k těmto zprávám, pokud tak neučiní do 3 měsíců od předložení zprávy, je zpráva považována za schválenou.

Informace k periodickými a závěrečných zprávám 

Termín odevzdání průběžných zpráv projektů QK 19* Programu ZEMĚ je posunuto na 10. února 2020.


SEZNAM PROJEKTŮ řešeních v roce 2019

1

prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

Monitoring původců helmintóz v chovech masného skotu a analýza anthelmintické rezistence a genetické diverzity

2

prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.

Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců

3

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

Africký mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru

4

Mgr. Kristýna Hrazdilová, Ph.D.

Šíření klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění: nová a opomíjená rizika pro domácí a hospodářská zvířata a člověka

5

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

Manipulace se složením střevní mikroflóry monogastrů jako cesta k potlačení E.coli infekcí a nížení spotřeby antimikrobik

6

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

Vliv reformulace potravin na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti výrobků

7

doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.

Nová virová onemocnění v chovech kapra obecného - diagnostika a prevence

8

MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn

9

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě: vliv vlastností čerstvého masa, použitého zařízení a parametrů kulinární úpravy

10

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.

Využití mikročástic jako nosičů hormonálně aktivních látek v řízené reprodukci ryb.

11

Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D.

Rychlé, komplexní a multiplexní metody pro simultánní detekci původců alimentárních onemocnění v potravinách živočišného a rostlinného původu


SEZNAM PROJEKTŮ řešeních v roce 2015

 1. prof. MVDr. Alois Čížek CSc. - Prevence závažných infekčních nemocí kaprovitých ryb
 2. prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. - Program zdravotní kontroly ekonomicky významných infekcí v chovech prasat
 3. doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.: Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče
 4. prof. MVDr. Lenka Vorlová PhD.: Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz
 5. prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. - Komplexní hodnocení vlivu tradičních a alternativních způsobů kastrace na chov prasat a jakost masa pro zajištění udržitelné a konkurenceschopné produkce vepřového masa v České republice
 6. ing.Gabriela Bořilová,CSc. - Metody pro identifikaci, sledovatelnost a ověřování autenticity potravin a krmiv s komponenty živočišného původu
 7. doc.MVDr.Miroslava Palíková,Ph.D. - Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace
 8. prof.MVDr.Vladimír Celer,Ph.D. - Opomíjené a nové virové infekce prasat a jejich význam v komplexu klinických onemocnění
 9. doc.MVDr.Josef Illek,DrSc. - Vytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
 10. prof.ing.MVDr.Pavel Suchý,CSc. - Optimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé

 aktualizováno dne 10.4.2015


VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

dne 18. června 2014 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ s předpokládanou dobou řešení 2015 – 2018.

Program je rozčleněn do tří podprogramů

 • Udržitelné zemědělské systémy
 • Udržitelný rozvoj lesního a vodního hospodářství a ostatních oblastí zemědělství
 • Podpora politiky agrárního sektoru

Soutěžní lhůta začíná 19. června 2014.
Návrhy projektů je možné podávat do  29. srpna 2014.

Interní termín pro odevzdání projektů na VVZ: 20. srpna 2014.

Poznámky:

 


Národní agentura pro zemědělský výzkum informuje na

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT