Vážené studentky a studenti, vážené kolegyně a kolegové, rektor Veterinární univerzity Brno (VETUNI) vydává toto opatření v návaznosti na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2021, č. j. MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN: Veterinární univerzita Brno povoluje od 1. července 2021 ve všech studijních programech podle pokynů děkanů VETUNI prezenční výuku za dodržení podmínky rozestupů minimálně 1,5 metru mezi jednotlivými osobami. Podmínka rozestupů 1,5 metru neplatí pro účast na klinické a praktické výuce a praxi, a uskutečňování zkoušek.

Opatření rektora v souvislosti s epidemiologickou situací onemocnění COVID-19 s účinností ke dni 1. 7. 2021

 

Vážené studentky a studenti,

vážené kolegyně a kolegové,

 

rektor Veterinární univerzity Brno (VETUNI) vydává toto opatření v návaznosti na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2021, č. j. MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN:

Veterinární univerzita Brno povoluje od 1. července 2021 ve všech studijních programech podle pokynů děkanů VETUNI prezenční výuku za dodržení podmínky rozestupů minimálně 1,5 metru mezi jednotlivými osobami. Podmínka rozestupů 1,5 metru neplatí pro účast na klinické a praktické výuce a praxi, a uskutečňování zkoušek.

Účast na zkouškách, přijímacích zkouškách a kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek, že maximální počet přítomných účastníků nebude vyšší než 75 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nebude vyšší než 2000, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 5000 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech, s tím, že mezi účastníky bude vždy ponecháno nejméně jedno neobsazené sedadlo. Podmínkou účasti je zároveň doložení nejdéle 7 dní starého RT-PCR testu s negativním výsledkem, nebo nejdéle 72 hodin starého POC antigenního testu s negativním výsledkem, nebo potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 a uplynulé době izolace, nebo doložení národního certifikátu o provedeném očkování, to vše podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Pro studenty se otevírá Knihovna VETUNI v plném rozsahu.  

Kaunicovy studentské koleje se otevírají v plném rozsahu. Kaunicovy studentské koleje zajistí ubytování pro studenty, kterým byla nařízena karanténa, a kteří nemají jiné bydliště.

To vše při současném dodržení nošení ochranných prostředků dýchacích cest, kterými jsou respirátory, zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky a dalších zvýšených hygienických opatření.

Pro studenty se otevírají veškeré prostory Tělocvičny VETUNI pro účely výuky.

Realizaci tohoto opatření zajišťují na fakultách VETUNI děkani fakult, na ostatních součástech univerzity kvestor a případně další řídící pracovníci univerzity.

Předchozí opatření rektora ze dne 20. května 2021, č. j. VFU/2021/4018 se ruší.

Ruší se opatření kvestora č. 2/2021 Povinné testování studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2.

S přáním pevného zdraví všem studentkám a studentům, akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům

 

                                                                                         prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.

                                                                                                                rektor VETUNI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rector’s Measure on the epidemiological situation concerning COVID-19   effective from 1 July 2021

 

Dear students,

Dear colleagues,

The Rector of the University of Veterinary Sciences Brno (VETUNI) issues this Measure following the repeal of the Emergency Measure of the Ministry of Health of 17 June 2021, Ref. No. MZDR 20029/2021/MIN/KAN, stipulating that:

from 1 July 2021, the University of Veterinary Sciences Brno permits in all study programmes and according to the instructions of the Deans of VETUNI on-site teaching in compliance with the condition of spacing of at least 1.5 meters between individual persons. The 1.5-meter spacing condition does not apply to participation in clinical and practical teaching and practice and examinations.

Participation in examinations, entrance examinations and lifelong learning courses is possible provided that the maximum number of participants does not exceed 75% of the total seating capacity and at the same time, the total number of participants does not exceed 2,000 if the event takes place in indoor premises, or 5,000 persons, if the event takes place exclusively outdoors, provided that at least one seat between the participants is always left empty. Furthermore, all participants have to present a proof of a negative RT-PCR test not older than 7 days, or a negative POC antigen test not older than 72 hours or confirmation of COVID-19 disease and elapsed quarantine time, or a national vaccination certificate, all in accordance with the existing emergency measures of the Ministry of Health.

The VETUNI Library is open for students open in full.

Kaunic's student dormitories are open in full. Kaunic's student dormitories will provide accommodation for students who have been ordered to quarantine and have no other residence.

All of this shall be done while respecting the wearing of respiratory protective equipment, which are respirators, medical face masks or similar means, and observing other increased hygiene measures.

All premises of the VETUNI gym are open for students for teaching purposes.

The implementation of this Measure is ensured at the VETUNI faculties by the Deans of the faculties, at the other parts of the university by the Bursar and, where applicable, by other senior staff of the university.

The previous Rector’s Measure of 20 May 2021, Ref No: VFU/2021/4018 is no longer effective.

The Bursar’s Measure No. 2/2021 on Mandatory testing of students for the presence of the SARS-CoV-2 virus is no longer effective.

With wishes of good health to all students, academics and other staff,

 

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, m.p.

                                                                                                                               Rector of VETUNIStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT