Rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno vydává toto opatření, na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, kterým stanoví následující: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno přechází od 14. října 2020 na distanční výuku ve všech studijních programech, s výjimkou zkoušek za přítomnosti nejvýše 10 osob v místnosti, při současném dodržení nošení ochranných prostředků dýchacích cest, rozestupů nejméně dva metry, dezinfekce rukou při vstupu do místnosti a dalších zvýšených hygienických opatření.

Opatření rektora v souvislosti s epidemiologickou situací onemocnění COVID-19 s účinností ke dni 14. 10. 2020


Vážené studentky a studenti,
vážené kolegyně a kolegové,

Rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno vydává toto opatření, na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, kterým stanoví následující: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno přechází od 14. října 2020 na distanční výuku ve všech studijních programech, s výjimkou zkoušek za přítomnosti nejvýše 10 osob v místnosti, při současném dodržení nošení ochranných prostředků dýchacích cest, rozestupů nejméně dva metry, dezinfekce rukou při vstupu do místnosti a dalších zvýšených hygienických opatření.


Pro studenty je uzavřena Knihovna VFU Brno a veškeré vnitřní prostory Tělocvičny VFU Brno.


Studenti-rezidenti ČR, kteří mají zároveň jiné bydliště v ČR, nemohou do odvolání pobývat na Kaunicových studentských kolejích. Toto omezení se netýká zahraničních studentů, studentů, kterým byla nařízena karanténa, a studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).


Rektor ukládá děkanům fakult, kvestorovi VFU Brno a dalším řídícím pracovníkům zabezpečit naplnění tohoto opatření a realizovat distanční výuku pro všechny studenty VFU Brno tak, aby v maximální míře byla zachována vysoká úroveň a kvalita výuky a studia na fakultách Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.


Předchozí opatření rektora ze dne 9. října 2020 se ruší.


Rektor se obrací na studenty, akademické pracovníky a zaměstnance VFU Brno s žádostí o pochopení, vysokou míru tolerance a sounáležitosti s Alma mater v této nákazově obtížné situaci a věří, že obtíže způsobené situací okolo nákazy COVID-19 se podaří v co nejkratší době překonat a výuka se bude moci vrátit do standardní formy tak, jak odpovídá univerzitnímu přesvědčení většiny akademických pracovníků a studentů.


S přáním pevného zdraví všem studentkám a studentům, akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům.


prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.
rektor VFU Brno

Opatření rektora v souvislosti s epidemiologickou situací onemocnění COVID-19 s účinností ke dni 14. 10. 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rector’s Measure on the epidemiological situation concerning COVID-19 effective from 14. 10. 2020


Dear students,
Dear colleagues,
The Rector of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno issues this Measure, according to the Resolution of the Government of the Czech Republic of 12 October 2020 No. on the adoption of a crisis measure stipulating that: from 14 October 2020 the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences will switch to distance teaching in all study programmes, with the exception of examining in the presence of a maximum of 10 people in the room, while observing the wearing of respiratory protective equipment, keeping a distance of at least two meters between each other, disinfection of hands when entering the room and other increased hygiene measures.


The UVPS Brno Library and all indoor spaces of the UVPS Brno gym are closed to students.


Students-residents of the Czech Republic who also have other place of residence in the Czech Republic cannot stay in Kaunic's student dormitories until further notice. This restriction does not apply to foreign students, students who have been ordered to quarantine, and students who have been imposed work duties by the government pursuant to Act No. 240/2000 Coll., on Crisis Management and amending certain acts (Crisis Act). The Rector instructs the Deans of Faculties, the Bursar of UVPS Brno and other managerial staff to ensure the compliance with this Measure and to carry out distance teaching for all students of UVPS Brno in such a way as to maintain the high level and quality of teaching and education at the Faculties of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno.


The previous Rector’s Measure of 9 October 2020 is no longer effective.


The Rector addresses students, academic staff and other workers of UVPS Brno with a request for understanding, a high degree of tolerance and a sense of belonging to the Alma Mater in this difficult situation and believes that it will be possible to manage the difficulties caused by the situation around COVID-19 as soon as possible and it will be possible to shift the teaching back to the standard form as it corresponds to the university beliefs of most academics and students.


With wishes of good health to all students, academics and other staff.


prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, m.p.
Rector of UVPS Brno

Rector’s Measure on the epidemiological situation concerning COVID-19 effective from 14. 10. 2020Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT