Vážené studentky a studenti, vážené kolegyně a kolegové, rektor Veterinární univerzity Brno (VETUNI) vydává toto opatření v souvislosti s ukončením nouzového stavu a v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2021, č. j. 14600/2021-11/MIN/KAN, kterým stanoví následující:

Opatření rektora v souvislosti s epidemiologickou situací onemocnění COVID-19 s účinností ke dni 24. 5. 2021

 

Vážené studentky a studenti,

vážené kolegyně a kolegové,

 

rektor Veterinární univerzity Brno (VETUNI) vydává toto opatření v souvislosti s ukončením nouzového stavu a v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2021, č. j. 14600/2021-11/MIN/KAN, kterým stanoví následující:

Veterinární univerzita Brno povoluje od 24. května 2021 ve všech studijních programech podle pokynů děkanů VETUNI prezenční výuku za dodržení podmínky rozestupů minimálně 1,5 metru mezi jednotlivými osobami. Podmínka rozestupů 1,5 metru neplatí pro účast na klinické a praktické výuce a praxi, a uskutečňování zkoušek.

Účast na zkouškách, přijímacích zkouškách a kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek, že maximální počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 50, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech, s tím, že mezi účastníky bude vždy ponecháno nejméně jedno neobsazené sedadlo.

Pro studenty se otevírá Knihovna VETUNI za dodržení podmínky přítomnosti jednoho studenta na 15 m2.

Kaunicovy studentské koleje se otevírají v plném rozsahu. Kaunicovy studentské koleje zajistí ubytování pro studenty, kterým byla nařízena karanténa.  

To vše při současném dodržení nošení ochranných prostředků dýchacích cest, kterými jsou respirátory, zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky a dalších zvýšených hygienických opatření.

Pro studenty se otevírají veškeré prostory Tělocvičny VETUNI pro účely výuky, za dodržení podmínky přítomnosti jednoho studenta na 15 m2 ve vnitřních prostorách a dalších zvýšených hygienických opatření. Při sportování není nutné mít ochranné prostředky dýchacích cest.

Podmínkou účasti na výuce a ubytování je naplnění Opatření kvestora VETUNI 2/2021, které je přílohou tohoto opatření. Realizaci tohoto opatření zajišťují na fakultách VETUNI děkani fakult, na ostatních součástech univerzity kvestor a případně další řídící pracovníci univerzity.

Předchozí opatření rektora ze dne 6. května 2021, č. j. VFU/2021/3439 se ruší.

S přáním pevného zdraví všem studentkám a studentům, akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům

                                                                                              prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.

                                                                                                                      rektor VETUNI

------------------------------------------------

 

Opatření kvestora č. 2/2021

Povinné testování studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2

 

I.

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 2021 vydaného pod č. j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN ve znění Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. května 2021 pod č. j. MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN se povoluje od 10. května 2021 ve všech studijních programech podle pokynů děkanů VETUNI účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů magisterských a bakalářských studijních programů, dále uskutečňování zkoušek a přijímacích zkoušek za dodržení podmínky rozestupů minimálně 1,5 metru mezi jednotlivými osobami, individuálních konzultací (pouze jeden student a jeden akademický pracovník), vše při současném dodržení nošení ochranných prostředků dýchacích cest, kterými jsou respirátory, zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky a dalších zvýšených hygienických opatření, pouze tehdy: 

a) pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 

b) podstoupil ve frekvenci jedenkrát za 7 dní preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 provedený způsobem podle čl. II s negativním výsledkem, není-li ve čl. III stanoveno jinak. 

Podmínka podle písmene b) se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti. 

II. 

a)    Veterinární univerzita Brno (dále také jako „VETUNI“) zajišťuje pro své studenty, na které se nevztahuje bod III. tohoto opatření kvestora, testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 v klinické laboratoři IFCOR na adrese Dobrovského 23 v Brně (Poliklinika Dobrovského) přímo sousedící s areálem VETUNI na křižovatce ulic Chodská a Dobrovského, a to ve dnech pondělí až pátek v době od 15:00 do 16:00 hodin. Na testování se student objednává prostřednictvím www stránek na adrese:

https://www.ifcor.cz/index.php

Pro rezervaci termínu v čase vyhrazeném pro Veterinární univerzitu Brno je nutné pro přihlášení zadat heslo: VETUNI.

V období realizace blokové výuky bude testování studentů zajištěno kromě výše uvedených termínů také 17. 5. 2021, 24. 5. 2021 a 31. 5. 2021 v době od 7:00 do 10:00 hodin v místnosti
č. 166 (multifunkční místnost) v budově SIC VETUNI (budova č. 24) tak, jak vyplývá z plánovaných rozpisů výuky studentů vydaných fakultami. Na testování v těchto termínech se student objednává výše popsaným způsobem.

b)    Preventivní test se provádí s frekvencí jedenkrát za 7 dní. První test student absolvuje první den osobní přítomnosti na vzdělávání. Preventivní test se vždy provádí před zahájením vzdělávání. Student, který je ubytován na Kaunicových studentských kolejích, je povinen podrobit se testu před příchodem do ubytovacího zařízení, pokud je v něm osobně přítomen dříve, než na vzdělávání na VETUNI. 

c)    V případě, že je výsledek preventivního antigenního testu podle čl. II písm. a) nebo b) pozitivní, předá výše uvedený poskytovatel zdravotních služeb studentovi potvrzení o pozitivním výsledku. V případě, že je výsledek testu pozitivní, je student povinen bezodkladně opustit prostory Veterinární univerzity Brno a prostory Kaunicových studentských kolejí; nelze-li jinak, bude umístěn do karanténního pokoje na Kaunicových studentských kolejích. Student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu svého poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.

d)    Student je povinen informovat studijní oddělení příslušné fakulty VETUNI o tom, že je výsledek antigenního testu pozitivní.

e)    V případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu musí student absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

f)     Pokud je na Kaunicových studentských kolejích ubytován student, kterému není jiným mimořádným opatřením umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, nebo student, který se v rámci časového úseku 7 dní neúčastní osobně na vzdělávání, je povinen podrobit se preventivnímu testování dle bodu II. písm. a) tohoto opatření kvestora. 

III. 

Podmínka podle bodu I písm. b) tohoto opatření kvestora se považuje za splněnou, pokud student, doloží, že

a)    prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo 

b)    má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, anebo 

c)    má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. 

IV. 

Uchazeči umožní VETUNI osobní přítomnost na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud, 

a)    nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 

b)    předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, nejedná-li se o případy uvedené v bodě III písm. a) nebo b) tohoto opatření kvestora. 

V. 

Realizaci tohoto opatření zajišťují na fakultách VETUNI děkani fakult. 

VI. 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem 10. 5. 2021.

                                                                

 

Ing. Bc. Radko Bébar

   kvestor

Opatření rektora v souvislosti s epidemiologickou situací COVID 19 _24.5.2021

Rector's Measure on the epidemiological situation concerning COVID-19_24.5.2021

Opatření kvestora č.2-2021(II.aktualizace)

Appendix_Bursars Measure No. 2_2021 Mandatory testing of students for SARS-CoV-2 virus (II)Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT