Vážené studentky a studenti, vážené kolegyně a kolegové, rektor Veterinární univerzity Brno (VETUNI) vydává toto opatření v souvislosti s ukončením nouzového stavu a v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 2021, č. j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN, kterým stanoví následující:

Opatření rektora v souvislosti s epidemiologickou situací onemocnění COVID-19 s účinností ke dni 26. 4. 2021

 

Vážené studentky a studenti,

vážené kolegyně a kolegové,

 

rektor Veterinární univerzity Brno (VETUNI) vydává toto opatření v souvislosti s ukončením nouzového stavu a v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 2021, č. j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN, kterým stanoví následující:

Veterinární univerzita Brno povoluje od 26. dubna 2021 ve všech studijních programech podle pokynů děkanů VETUNI účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků magisterských a bakalářských studijních programů, dále uskutečňování zkoušek za přítomnosti nejvýše 10 osob v místnosti, přijímacích zkoušek za přítomnosti nejvýše 20 osob v místnosti, individuálních konzultací (pouze jeden student a jeden akademický pracovník), vše při současném dodržení nošení ochranných prostředků dýchacích cest, kterými jsou respirátory, zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky a dalších zvýšených hygienických opatření. Podmínkou účasti na výuce je naplnění Opatření kvestora VETUNI 1/2021, které je přílohou tohoto opatření. Realizaci tohoto opatření zajišťují na fakultách VETUNI děkani fakult, na ostatních součástech univerzity kvestor a případně další řídící pracovníci univerzity. V ostatních případech Veterinární univerzita Brno uskutečňuje ve všech studijních programech distanční výuku.

Pro studenty je uzavřena Knihovna VETUNI a veškeré vnitřní prostory Tělocvičny VETUNI.

Studenti-rezidenti ČR, kteří se účastní prezenční výuky na univerzitě, mohou pobývat na Kaunicových studentských kolejích, stejně jako studenti-rezidenti ČR, kteří nemají zároveň jiné bydliště v ČR, zahraniční studenti, a studenti, kterým byla nařízena karanténa.

Předchozí opatření rektora ze dne 8. ledna 2021, č. j. VFU/2021/136 se ruší.

S přáním pevného zdraví všem studentkám a studentům, akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům

 

                                                                                         prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.

                                                                                                                rektor VETUNI

Opatření rektora v souvislosti s epidemiologickou situací onemocnění COVID-19 s účinností ke dni 26. 4. 2021

Rector’s Measure on the epidemiological situation concerning COVID-19 effective from 26 April 2021

 

Opatření kvestora č. 1/2021

Povinné testování studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2

 

 I. V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 2021 vydaného pod č. j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN je umožněna osobní přítomnost studentů na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků magisterských a bakalářských studijních programů, dále uskutečňování zkoušek za přítomnosti nejvýše 10 osob v místnosti, pouze tehdy:

a)  pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 

b) podstoupil ve frekvenci jedenkrát za 7 dní preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 provedený způsobem podle čl. II s negativním výsledkem, není-li ve čl. III stanoveno jinak. 

Podmínka podle písmene b) se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti. 

II.

 a)      Veterinární univerzita Brno (dále také jako „VETUNI“) zajišťuje pro své studenty, na které se nevztahuje bod III. tohoto opatření kvestora, testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 v klinické laboratoři IFCOR na adrese Dobrovského 23 v Brně (Poliklinika Dobrovského) přímo sousedící s areálem VETUNI na křižovatce ulic Chodská a Dobrovského, a to ve dnech pondělí až pátek v době od 16:00 do 17:00 hodin. Na testování se student objednává prostřednictvím www stránek na adrese:

https://www.ifcor.cz/obj/lis/prihlaseni.asp?team=veterina&overeni=A00012asWR123ziuz12%C3%ADXXz648

Pro rezervaci termínu v čase vyhrazeném pro Veterinární univerzitu Brno je nutné pro přihlášení zadat heslo: VETUNI. 

b)     Preventivní test se provádí s frekvencí jedenkrát za 7 dní. První test student absolvuje první den osobní přítomnosti na vzdělávání. Preventivní test se vždy provádí před zahájením vzdělávání. Student, který je ubytován na Kaunicových studentských kolejích, je povinen podrobit se testu před příchodem do ubytovacího zařízení, pokud je v něm osobně přítomen dříve než na vzdělávání na VETUNI. 

c)      V případě, že je výsledek preventivního antigenního testu podle čl. II písm. a) nebo b) pozitivní, předá výše uvedený poskytovatel zdravotních služeb studentovi potvrzení o pozitivním výsledku. V případě, že je výsledek testu pozitivní, je student povinen bezodkladně opustit prostory Veterinární univerzity Brno a prostory Kaunicových studentských kolejí; nelze-li jinak, bude umístěn do karanténního pokoje na Kaunicových studentských kolejích. Student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu svého poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství. 

d)     Student je povinen informovat studijní oddělení příslušné fakulty VETUNI o tom, že je výsledek antigenního testu pozitivní. 

e)     V případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu musí student absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

f)       Pokud je na Kaunicových studentských kolejích ubytován student, kterému není jiným mimořádným opatřením umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, nebo student, který se v rámci časového úseku 7 dní neúčastní osobně na vzdělávání, je povinen podrobit se preventivnímu testování dle bodu II. písm. a) tohoto opatření kvestora.

 III.

Podmínka podle bodu I písm. b) tohoto opatření kvestora se považuje za splněnou, pokud student nebo uchazeč o přijetí ke studiu na VETUNI (dále jen „uchazeč“), doloží, že

a)    prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo 

b)   má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, anebo 

c)    absolvoval v posledních 7 dnech test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u jiného poskytovatele zdravotních služeb podle aktuálně platného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. 

IV.

 Uchazeči umožní VETUNI osobní přítomnost na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud, 

a)    nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 

b)   předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, nejedná-li se o případy uvedené v bodě III písm. a) nebo b) tohoto opatření kvestora. 

V. 

Realizaci tohoto opatření zajišťují na fakultách VETUNI děkani fakult. 

VI. 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem 26. 4. 2021. 

 

 

                                                                Ing. Bc. Radko Bébar, v.r.

                                                                 kvestor VETUNI

Opatření kvestora č. 1/2021 Povinné testování studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2

Bursar’s Measure No. 1/2021 Mandatory testing of students for SARS-CoV-2 virusStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT