Rektor VFU Brno v souvislosti s Usnesením Vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 20. listopadu 2020 s ohledem na vývoj nákazové situace stanovuje následující opatření.

Opatření rektora v souvislosti s Usnesením Vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 20. listopadu 2020 s ohledem na vývoj nákazové situace


Rektor VFU Brno v souvislosti s Usnesením Vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 20. listopadu 2020 s ohledem na vývoj nákazové situace stanovuje následující opatření.

S účinností od 25. listopadu 2020 až do odvolání může být zkrácena doba pobytu zaměstnanců na pracovištích VFU Brno na polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy, pokud toto zkrácení nenaruší zabezpečení výuky případně dalších činností na univerzitě. Zbývající část pracovní doby mohou zaměstnanci vykonávat práci z domova. Akademičtí pracovníci, kteří jsou schopni zabezpečit výuku distanční formou z domova a jejichž nepřítomnost na pracovišti nenaruší výuku a provozní činnost pracoviště, mohou s účinností od 25. listopadu 2020 vykonávat práci z domova celou pracovní dobu.
Toto opatření se nevztahuje na provozy, kde je nezbytné zabezpečit činnost ve vztahu k veřejnosti, k orgánům státní nebo veřejné správy a státní moci anebo je nezbytné zabezpečit kontinuitu provozu.


Vedoucí zaměstnanci a akademičtí pracovníci jsou povinni být dostupní prostřednictvím elektronické komunikace svému vedoucímu zaměstnanci každý pracovní den od 13.00 do 14.00 hod.


Provedení tohoto opatření zajistí kvestor VFU Brno na pracovištích rektorátu VFU Brno a jiných součástech VFU Brno, a dále děkani na jednotlivých fakultách, a ředitel CEITEC VFU Brno na CEITEC VFU Brno, ředitel ŠZP na ŠZP a ředitel KSK na KSK tak, aby byl zabezpečen nezbytný provoz VFU Brno, nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob nebo zdraví klientů VFU Brno, majetku VFU Brno a nebo k ohrožení takových činností, které jsou nezbytné k plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů, a nebo při jejichž neprovedení by VFU Brno hrozila majetková nebo jiná újma.
Při práci z domova jsou zaměstnanci povinni dodržovat všechny zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a všechna opatření k ochraně zdraví tak, jako kdyby pracovali na pracovišti VFU Brno.
Zaměstnanci VFU Brno se budou řídit dalšími pokyny rektora, kvestora, děkanů a dalších vedoucích zaměstnanců VFU Brno.


Předchozí opatření rektora č. j. VFU/2020/1188 ze dne 27. října 2020 se ruší.


prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.
rektor VFU Brno

Opatření rektora v souvislosti s Usnesením Vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 20. listopadu 2020 s ohledem na vývoj nákazové situace

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rector’s Measure in connection with the Resolution of the Government of the Czech Republic on the adoption of the emergency measure of 20 November 2020 in the light of the developing disease situation


Following the Resolution on the adoption of the emergency measure of 20 November 2020 by the Government of the Czech Republic and in the light of the developing disease situation, the Rector of UVPS Brno sets the following Measure.


With effect from 25 November 2020 and until further notice, the working hours of employees to be spent at UVPS Brno workplace may be shortened to half of the normal working hours under the employment contract provided that this shortening does not disrupt the teaching and other activities at the university. The remaining part of their working time, the employees may work from home. Academic staff who are able to provide distance teaching from home and whose absence at the workplace will not disrupt teaching and other operational activities of the
workplace may work from home all working hours with effect from 25 November 2020.
This Measure shall not apply to operations where it is necessary to ensure activities relating to the public, to state or public administration bodies and state authority or where it is necessary toensure the continuity of operation.


Leaders and academics are obliged to be available via electronic communication to their superior staff every working day from 13.00 to 14.00.

The implementation of this Measure will be ensured by the Bursar of UVPS Brno at the Rectorate of UVPS Brno workplace and other parts of UVPS Brno, the same applies to the Deans at each faculty, the director of UVPS Brno CEITEC at UVPS Brno CEITEC, the director of the University Agricultural Farm at the University Agricultural Farm, and the director of the Kounic’s Student Dormitories at the Kounic’s Student Dormitories in such a way that the essential operation performed at UVPS Brno is ensured, that any threat to the life or health of persons or to the health of clients of UVPS Brno is prevented, also that any threat to the property of UVPS Brno is prevented, and in such a way that the activities which are essential for fulfilling tasks arising from legal regulations as well as activities, which in case of not being performed, may lead to property or other loss, are not threatened.
The employees of UVPS Brno shall follow further instructions of the Rector, the Bursar, the Deans and other managerial staff of UVPS Brno.


The previous Rector’s Measure Ref. No. VFU/2020/1188 of 27 October 2020 is no longer effective.


prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, m. p.
Rector of UVPS Brno

Rector’s Measure in connection with the Resolution of the Government of the Czech Republic on the adoption of the emergency measure of 20 November 2020 in the light of the developing disease situationStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT