Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

PhDr. Hana Vacková, vedoucí archivu                                            Mgr. Tomáš Silly, archivář
Univerzitní archiv a správa dokumentů                                          Univerzitní archiv a správa dokumentů       
Sídlo: Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno                                  Sídlo: Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Tel.: +420 541 562 006                                                                       Tel.: +420 541 562 006
Tel.: +420 725 570 718
E-mail: vackovah@vfu.czarchiv@vfu.cz                               E-mail: sillyt@vfu.cz

Úřední hodiny:

pondělí – pátek

10.00 hod. – 12. 00 hod.

13.00 hod. – 15.00 hod.

Činnost archivu

Univerzitní archiv a správa dokumentů je pracovištěm rektorátu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v řídící působnosti rektora. Rektor pověřil řízením pracoviště kancléře. Pracoviště je na základě splnění podmínek akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě od roku 2013 součástí soustavy veřejných archivů, ve skupině specializovaných archivů.

Univerzitní archiv a správa dokumentů:

  • dohlíží na výkon spisové služby na VFU Brno
  • provádí výběr archiválií ve skartačním řízení i mimo něj
  • pečuje o archiválie vzešlé z činnosti VFU Brno a jejich právní předchůdců
  • zajišťuje odborné zpracování archiválií (vede příslušnou evidenci archiválií podle platné legislativy)
  • zpřístupňuje archiválie v souladu s platnou legislativou
  • zabezpečuje a dokumentačně vede činnost podatelny, spisovny a badatelny

Historie

Počátky archivu jako samostatné instituce začleněné v rámci organizačního schématu do úseku rektora lze datovat od 3. 2. 1994. Ve spolupráci s Moravským zemským archivem bylo vytvořeno místo archiváře, které bylo obsazeno doc. MVDr. Ladislavem Pivníkem, CSc. pro jeho blízký vztah k historickým pramenům. Podařilo se mu získat prostory v přízemí rektorátu, kde je dnes umístěna univerzitní spisovna a kancelář archivu. Ekonomická a technická spisovna funguje odděleně a nezávisle na univerzitní spisovně.

Fondy

Nejstarší částí fondu rektorátu jsou bezesporu zápisy z jednání profesorského sboru od založení školy (1918) až po začátek Protektorátu, ale i toto období je zdokumentováno. Významné jsou také písemnosti z období těsně před ztrátou samostatnosti Vysoké školy veterinární v roce 1952, kdy se tehdy tato monofakultní vysoká škola stala pouhou veterinární fakultou Vysoké školy zemědělské.
Osobní fondy mají zatím jenom rektoři, ale již je shromážděn potřebný materiál k vytvoření fondů jiných významných pedagogů a osobností VFU Brno. V oblasti hospodářské sféry má svou nezastupitelnou roli kvestor. Písemnosti, které vyprodukuje jeho sekretariát a jemu podřízené útvary tvoří zcela zvláštní skupinu, která je odlišena od ostatní spisové produkce.
Velkou pozornost věnuje archiv materiálům týkající se vědeckovýzkumné činnosti (Fond Věda a výzkum) a zahraničním aktivitám vědeckých pracovníků univerzity.
Univerzita vlastní Školní zemědělský podnik Nový Jičín a Nový Dvůr, o písemnou produkci těchto statků se stará spisovna v Novém Jičíně, která je pod dohledem Slezského archivu v Opavě.
Další fondy jsou fakultní a dělí se do 3 skupin dle názvu fakulty – Fondy fakulty
veterinárního lékařství, fakulty veterinární hygieny a ekologie a farmaceutické. Nejpočetnější skupinu spisového materiálu tvoří studijní agenda studijních oddělení.

Rektorský řetěz

Již ke konci dvacátých let upozorňovali studenti na nutnost pořízení rektorského řetězu. Teprve v roce 1931 se na popud ředitele Zemské dobytčí pojišťovny Karla Piťhy a zemského veterinárního referenta MVDr. Josefa Životského začala akce na pořízení insignií. Zhotovením rektorského řetězu byl pověřen brněnský pasíř Metoděj Uhl. Řetěz se skládá z podélně obdélníkových článků s motivy lipového listů a mezi jednotlivé částky jsou vloženy menší obdélníky posázené českými granáty. Řetěz je ukončen medailonem se státním znakem a nápisem:”Vysoká škola zvěrolékařská”, na rubu je vyryto: “Dedicaverunt medici veterinarii 1933”. Válečné období přečkal v trezoru Spořitelny zemského hlavního města Brna, úřad Královo Pole. Kopie řetězu byla pořízena po druhé světové válce.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT