Vyhlášení soutěže o účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum na VETUNI pro rok 2022

Vyhlášení soutěže o účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum na VETUNI pro rok 2023

 

IGA VETUNI v souladu s článkem 6 Směrnice rektora č. ZS 7/2019 v platném znění, (Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VFU Brno, dále jen „Pravidla“) vyhlašuje soutěž o účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum na VETUNI pro rok 2023. Prioritou této soutěže pro rok 2023 jsou aktuální problémy ve veterinárním lékařství, veterinární hygieně a ekologii, bezpečnosti a kvalitě potravin, ochraně zvířat a v gastronomii.

Soutěžní lhůta (období, ve kterém je možno podávat návrhy projektů do soutěže) je stanovena od 11. 11. 2022 do 16. 12. 2022 do 12:00 hodin.

Formou podávání návrhů projektů je „Přihláška projektu IGA VETUNI na rok 2023 (dále jen „Přihláška“) dostupná na internetových stránkách VETUNI. Způsob podávání návrhů projektů je doručení písemné i elektronické verze vyplněného formuláře Přihlášky na místo pro podání návrhu projektu, tj. na Sekretariát prorektorky pro vzdělávání VETUNI.

Formální náležitosti Přihlášky nezbytné pro její přijetí jsou:

  • pravdivé, přesné a kompletní vyplnění s podpisy řešitelů a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři
  • její doručení předepsaným způsobem, na určené místo podání návrhu a v soutěžní lhůtě
  • splnění všech podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VFU Brno (Směrnice rektora č. ZS 7/2019) Termín splnění požadavku publikací s IF z minulých ročníků IGA VETUNI je 31.12. 2022.

V případě, že v rámci projektu IGA je plánován pokus na zvířeti dle § 3 písm. t)  zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, je třeba doložit stanovisko předsedy Odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat VETUNI (MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.). Žádost o schválení projektu pokusů (příloha k projektu IGA) zašlete elektronicky do 1. 12. 2022 na email: hostovskym@vfu.cz, následně bude žádost posouzena Komisí (lze upravit či opravit) a poté podepsanou odevzdáváte jako přílohu projektu IGA.

POZOR!!! V případě úspěšného projektu IGA je nutné poté žádost znovu odeslat do Odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat VETUNI na oficiálním formuláři se všemi nutnými přílohami.

Podepsaná žádost o schválení projektu pokusů jako příloha IGA nenahrazuje oficiální žádost o schválení projektů pokusů dle platné legislativy.

 

Webová aplikace pro vytvoření přihlášky je zde: cit.vfu.cz/iga. Pro kalkulaci nákladů na řešení projektu se doporučuje použít „Kalkulačku IGA 2023“. Po vyplnění přihlášky pomocí webové aplikace si přihlášku uložte do Wordu, pečlivě zkontrolujte, opravte, doplňte a pošlete na iga@vfu.cz, po té vytiskněte a s podpisy předejte na děkanáty. Pozor, verze písemné a elektronické přihlášky musí souhlasit!

Dle článku 7 odst. 2 Směrnice rektora č. ZS 7/2019 může být maximální výše podpory v návrhu projektu až 500 000 Kč. Pokud celková výše požadovaných finančních prostředků překročí 300 000 Kč, očekává se splnění závazku minimálně dvou publikací s IF.

Elektronická verze (zasílaná e-mailem):

  • musí obsahovat v předmětu emailu: fakulta_IGA2023_příjmení řešitele
  • musí obsahovat přiložený soubor s přihláškou (ve formátu .doc nebo .docx) nazvaný: příslušná fakulta_IGA2023_příjmení řešitele
  • může obsahovat případné další přílohy např. Projekt pokusů (naskenovaný ve formátu .pdf) závazný název: příslušná fakulta_IGA2023_příjmení řešitele_příloha
  • musí být zaslána na emailovou adresu Sekretariátu prorektorky pro vzdělávání VETUNI: iga@vfu.cz

Písemnou verzi odevzdejte na děkanáty fakult do 12. 12. 2022 (za účelem realizace podpisu děkana).

Na této Přihlášce děkan příslušné fakulty nebo vedoucí celouniverzitního pracoviště svým podpisem stvrzuje způsobilost řešitele a dalších členů řešitelského týmu a to zejména, že:

  • studenti DSP a MSP jsou studenty fakulty respektive VETUNI a je předpoklad, že jimi budou i v termínu ukončení projektu,
  • akademičtí pracovníci a další členové řešitelského týmu jsou zaměstnanci fakulty respektive celoškolského pracoviště a doba jejich pracovního poměru přesahuje termín ukončení projektu.

Tajemníci fakult předají písemnou verzi přihlášky na Sekretariát prorektorky pro vzdělávání do 16. 12. 2022 do 12.00 hod.

Hodnotící lhůta (období, ve kterém IGA VETUNI zajistí vyhodnocení návrhů projektů a vyhlásí výsledky soutěže) je od 19. 12. 2022 do poloviny února 2023.

Datum vyhlášení výsledků soutěže závisí na datu uveřejnění výše podpory na webu MŠMT.

Kontakt:

MVDr. Hana Mášová, Sekretariát prorektorky pro vzdělávání, rektorát VETUNI,

e-mail: iga@vfu.cz , telefon: kl.2016

 

V Brně 10. 11. 2022 

 

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
předsedkyně Komise IGA VETUNI    

                                              

                                                                                                              Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT