Vyhlášení soutěže o účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum na VFU Brno pro rok 2020

IGA VFU Brno v souladu s článkem 6 Směrnice rektora č. ZS 7/2019 v platném znění, (Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VFU Brno, dále jen „Pravidla“) vyhlašuje soutěž o účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum na VFU Brno pro rok 2020 Prioritou této soutěže pro rok 2020 jsou aktuální problémy ve veterinárním lékařství, veterinární hygieně a ekologii, bezpečnosti a kvalitě potravin, ochraně zvířat, gastronomii a ve farmacii.

Soutěžní lhůta (období, ve kterém je možno podávat návrhy projektů do soutěže) je stanovena od 11. 11. 2019 do 13. 12. 2019 do 12:00 hodin.

Formou podávání návrhů projektů je „Přihláška projektu IGA VFU Brno na rok 2020“(dále jen „Přihláška“) dostupná na internetových stránkách VFU Brno. Způsob podávání návrhů projektů je doručení písemné i elektronické verze vyplněného formuláře Přihlášky na místo pro podání návrhu projektu, tj. na Sekretariát prorektora pro vzdělávání VFU Brno.

Formální náležitosti Přihlášky nezbytné pro její přijetí jsou:

  • pravdivé, přesné a kompletní vyplnění s podpisy řešitelů a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři
  • její doručení předepsaným způsobem, na určené místo podání návrhu a v soutěžní lhůtě
  • splnění všech podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VFU Brno (Směrnice rektora č. ZS 7/2019) Termín splnění požadavku publikací s IF z minulých ročníků IGA VFU Brno je 31. 12. 2019.

V případě, že v rámci projektu IGA je plánován pokus na zvířeti dle § 3 písm. t)  zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, je třeba doložit stanovisko předsedy Odborné komise na ochranu zvířat VFU Brno (MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.). Žádost o schválení projektu pokusů (příloha k projektu IGA) zašlete elektronicky do 6. 12. 2019 na email: hostovskym@vfu.cz, následně bude žádost posouzena Komisí (lze upravit či opravit) a poté podepsanou odevzdáváte jako přílohu projektu IGA.

POZOR!!! V případě úspěšného projektu IGA je nutné poté žádost znovu odeslat do Odborné komise na ochranu zvířat VFU Brno na oficiálním formuláři se všemi nutnými přílohami.

Podepsaná žádost o schválení projektu pokusů jako příloha IGA nenahrazuje oficiální žádost o schválení projektů pokusů dle platné legislativy.

Webová aplikace pro vytvoření přihlášky je zde: cit.vfu.cz/iga. Pro kalkulaci nákladů na řešení projektu se doporučuje použít Kalkulačku IGA 2020. Po vyplnění přihlášky pomocí webové aplikace si přihlášku uložte do Wordu, pečlivě zkontrolujte, opravte, doplňte a pošlete na iga@vfu.cz, po té vytiskněte a s podpisy předejte na děkanáty. Pozor, verze písemné a elektronické přihlášky musí souhlasit!

Elektronická verze (zasílaná e-mailem):

  • musí obsahovat v předmětu emailu: fakulta_IGA2020_příjmení řešitele
  • musí obsahovat přiložený soubor s přihláškou (ve formátu .doc nebo .docx) nazvaný: příslušná fakulta_IGA2020_příjmení řešitele
  • může obsahovat případné další přílohy např. Projekt pokusů (naskenovaný ve formátu .pdf) závazný název: příslušná fakulta_IGA2020_příjmení řešitele_příloha
  • musí být zaslána na emailovou adresu Sekretariátu prorektora pro vzdělávání VFU Brno: iga@vfu.cz

Písemnou verzi odevzdejte na děkanáty fakult do 11. 12. 2019 (za účelem realizace podpisu děkana).

Na této Přihlášce děkan příslušné fakulty nebo vedoucí celouniverzitního pracoviště svým podpisem stvrzuje způsobilost řešitele a dalších členů řešitelského týmu a to zejména, že:

  • studenti DSP a MSP jsou studenty fakulty respektive VFU Brno a je předpoklad, že jimi budou i v termínu ukončení projektu,
  • akademičtí pracovníci a další členové řešitelského týmu jsou zaměstnanci fakulty respektive celoškolského pracoviště a doba jejich pracovního poměru přesahuje termín ukončení projektu.

Tajemníci fakult předají písemnou verzi přihlášky na Sekretariát prorektora pro vzdělávání do 13. 12. 2019 do 12.00 hod.

Hodnotící lhůta (období, ve kterém IGA VFU Brno zajistí vyhodnocení návrhů projektů a vyhlásí výsledky soutěže) je od 16. 12. 2019 do poloviny února 2020.

Datum vyhlášení výsledků soutěže závisí na datu uveřejnění výše podpory na webu MŠMT.

Kontakt: MVDr. Hana Mášová, Sekretariát prorektora pro vzdělávání, rektorát VFU Brno,   e-mail: iga@vfu.cz , telefon: kl.2016

V Brně 8. 11. 2019

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

předseda Komise IGA VFU Brno

                                                      

                                                                                       Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT