Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2019

Podle čl. 3 odst. 4 Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanoví tento způsob vyhodnocení výsledků dosažených z podpory:

a)   výkaz o čerpání finančních prostředků na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2019 na formuláři uvedeném v příloze

  • IGA VFU Brno pro rok 2019 rozdělila prostředky na specifický výzkum v celkové výši 12 654 251 Kč - SVV Výkaz 2019 VFU Brno

b)   pravidla studentské grantové soutěže platná pro rok 2019, podle nichž byly předkládány, posuzovány a podporovány studentské projekty

  • Směrnice rektora č. ZS 3/2009 Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Veterinární a farmaceutické univerzity Brno – UZ_Směrnice rektora_č.3-2009 k 1.1.2015

c) seznam studentských projektů financovaných z podpory na formuláři uvedeném v příloze

d) údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů, které budou předány do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací

v souladu s článkem č. 13 Směrnice rektora č. ZS 3/2009 Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VFU Brno se předpokládá, že řešitel projektu bude publikovat dosažené výsledky ve vědeckém nebo odborném časopisu nejpozději do 12 měsíců od ukončení projektu. Vzhledem k datu ukončení projektu dne 31. prosince 2019 dojde k plnění závazku až k datu 31. prosince 2020.

Podle údajů uvedených v Závěrečných pracích se předpokládá, že z 50 financovaných projektů vzejde nejméně 70 publikací ve vědeckých nebo odborných časopisech, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu. Na konci roku 2019 již bylo publikováno 5 článků ve vědeckých časopisech.

e)   údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory

  • s podporou prostředků na SVVŠ bude vypracováno 43 diplomových a 42 disertačních prací studentů VFU Brno

f)   příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce)

  • 1. místo v chemické sekci na XVI. ročníku Nadnárodní studentské vědecké konference (7. 5. 2019, Zentiva, Praha) za práci Synthesis and Evaluation of Enantioselective Organocatalysts for Asymmetric Henry Reaction of Fluoroketones.
  • ocenění děkanky za mimořádnou diplomovou práci v oblasti farmacie
  • nominace mezi  5 nejlepších příspěvků v rámci oblasti organická chemie a katalýza na konferenci XIX. Interdisciplinary meeting of young life scientists (20. – 23. 5. 2019, Hotel Devět skal, Milovy) za práci Development of Atropisomeric Organocatalysts for Asymmetric Henry Reaction.

g)   údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory

  • dne 10. prosince 2019 se konaly na všech třech fakultách VFU Brno studentské vědecké konference, kde řešitelé úspěšně obhájili všech 50 financovaných projektů.
  • řešitelé projektů výsledky své práce prezentovali nejméně na 54 mezinárodních konferencích konaných v České republice, ale i v zahraničí například v Belgii, Číně, Francii, Holandsku, Rakousku, Slovensku.

 

V Brně dne 3. března 2020

 Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT