Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2021

Podle čl. 4 odst. 3 Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanoví tento způsob vyhodnocení výsledků dosažených z podpory:

 

a)   výkaz o čerpání finančních prostředků na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2021 na formuláři uvedeném v příloze

  • IGA VETUNI pro rok 2021 rozdělila prostředky na specifický výzkum v celkové výši 10 879 080 Kč - SVV Výkaz 2021 VETUNI

b)   pravidla studentské grantové soutěže platná pro rok 2021, podle nichž byly předkládány, posuzovány a podporovány studentské projekty

c)  seznam studentských projektů financovaných z podpory na formuláři uvedeném v příloze – odděleně (na samostatných listech) uveďte údaje o studentských projektech vybraných ve studentské grantové soutěži provedené podle Pravidel z roku 2009 a podle Pravidel z roku 2019

  • v roce 2021 se na VETUNI realizovaly projekty vybrané ve studentské grantové soutěži provedené dle Pravidel z roku 2019.
  • SVV Seznam projektu 2021 VETUNI

d) údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů, které budou předány do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací

v souladu s článkem č. 13 Směrnice rektora č. ZS 7/2019 Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VETUNI se předpokládá, že řešitel projektu bude publikovat dosažené výsledky ve vědeckém nebo odborném časopisu nejpozději do 12 měsíců od ukončení projektu. Vzhledem k datu ukončení projektu dne 31. prosince 2021 dojde k plnění závazku až k datu 31. prosince 2022.

Podle údajů uvedených v Závěrečných pracích se předpokládá, že z 34 financovaných projektů vzejde nejméně 44 publikací ve vědeckých nebo odborných časopisech, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu.

e)   údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory

  • s podporou prostředků na SVVŠ bude vypracováno 7 diplomových a 36 disertačních prací studentů VETUNI

f)   příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce)

g)   údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory

  • dne 14. prosince 2021 se konaly na obou fakultách VETUNI studentské vědecké konference, kde řešitelé úspěšně obhájili všech 34 financovaných projektů.
  • řešitelé projektů výsledky své práce prezentovali nejméně na 28 mezinárodních konferencích konaných v České republice, ale i v zahraničí např. v Dánsku, Finsku, Portugalsku, Slovensku a Slovinsku. Vzhledem k nákazové situaci COVID 19 se tyto konference konaly převážně online.

 

 

V Brně dne 1. března 2022

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT