Orgány a vedení univerzity

Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno řídí rektor. Rektora zastupují tři prorektoři - prorektor pro vzdělávání, prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy a prorektor pro strategii a rozvoj. Hospodářský a správní chod univerzity řídí kvestor, administrativní agendu univerzity vede kancléř. Samosprávná činnost je realizována na univerzitě prostřednictvím Akademického senátu univerzity. Na univerzitě působí Správní rada VFU Brno. Problematika vzdělávací a vědecké činnosti je projednávána ve Vědecké radě univerzity.

Univerzita se člení na rektorát, zahrnující další pracoviště, a tři fakulty – Fakultu veterinárního lékařství, Fakultu veterinární hygieny a ekologie, a Farmaceutickou fakultu.

 

Rektor

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
tel.: 420 5 4156 2000
email: rektorvfu.cz
prof. Nečas Alois

 

 

Prorektoři

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
prorektor pro vzdělávání

tel.: 420 5 4156 2015  
e-mail: chloupekp@vfu.cz

Chloupek 

 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy,

statutární zástupce rektora

tel.: 420 5 4156 2020
e-mail: prorektorvvz@vfu.cz

Celer 

 

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
prorektor pro strategii a rozvoj VFU Brno

tel.: 420 5 4156 2146
e-mail: vecerekv@vfu.cz

Večerek Vladimír

 

Děkani

 

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
děkan Fakulty veterinárního lékařství 
tel.: 420 5 4156 2440
e-mail: dekanfvl@vfu.cz
crha

 

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
děkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie
tel.: 420  5 4156 2796
e-mail: fvhe@vfu.cz (sekretariát)
doc. Tremlová Bohuslava

 

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA
děkanka Farmaceutické fakulty
tel.: 420 5 4156 2800
e-mail: dekanfaf@vfu.cz
lide-2019--opatrilova

 

Kvestor

Ing. Bc. Radko Bébar
tel.: 420 5 4156 2025
e-mail: kvestor@vfu.cz
lide-2019--radko-bebar
 
 
 

 

Kancléř

Ing. arch. Gabriela Chmelařová
tel.: 420 5 4156 2001
mobil:720 976 731
e-mail: chmelarovag@vfu.cz
 
 
 
 
 
 
 

 

Akademický senát

Vědecká rada

Správní rada

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person