Sazebník výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Univerzitním archivem VFU Brno

Ceník služeb poskytovaných UA VFU Brno je vydán podle § 40 odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 40, odst. 7 téhož zákona a § 17 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

A. Pořízení výpisu nebo opisu archiválií, popřípadě sdělení o negativním nálezu a o ověřování kopií pořízených veřejnými archivy

1. Pořízení výpisu nebo opisu archiválie Kč 50,- za každou i započatou stránku.
2. Sdělení o negativním nálezu Kč 50,-
3. Ověření shody kopie archiválie s jejím originálem uloženým v archivu a pořízené archivem podle písmena B bodu 1 Kč 30,- za každou započatou ověřovanou stránku

 

 

B. Reprodukce archiválií

1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce)

   1.1. černobílé:

      1.1.1. jednostranné:           A 4       A 3

         1.1.1.1. z volných listů    Kč 5,  -  Kč 8,-

         1.1.1.2. z vázaných listů  Kč 7,  -  Kč 12,-

      1.1.2. oboustranné:

         1.1.2.1. z volných listů    Kč 8,   -  Kč 12,-

         1.1.2.2. z vázaných listů  Kč 17, - Kč 22,-

 

   1.2. barevné:

      1.2.1. jednostranné:

         1.2.1.1. z volných listů    Kč 25, -  Kč 38,-

         1.2.1.2. z vázaných listů  Kč 33, -  Kč 46,-

      1.2.2. oboustranné:

         1.2.2.1. z volných listů    Kč 40, -  Kč 60,-

         1.2.2.2. z vázaných listů  Kč 53, -  Kč 80,-

 

2. Mikrografické práce

neposkytují se.

 

3. Digitální reprodukce

   3.1.Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy

      3.1.1. skenování předloh do formátu A4 včetně Kč 30,-

      3.1.2. skenování předloh do formátu A3 včetně Kč 60,-

   3.2. a 3.3. se neposkytuje.

   3.4. Prohlížení digitálních reprodukcí archiválií dálkovým způsobem se nezpoplatňuje.

   3.5. Zápis dat se v UA VFU Brno neposkytuje

 

 

C. Potvrzování shody

1. Kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky s archiválií v analogové podobě uložené v archivu
    1.1. za zpracování potvrzující doložky Kč 50,-
    1.2. za vyhledání a pořízení kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky Kč 100,-

 

2. Repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě nebo s replikou archiválie v digitální podobě uloženou v archivu
    2.1. za zpracování potvrzující doložky Kč 50,-
    2.2. za vyhledání archiválie a pořízení repliky archiválie v digitální podobě Kč 100,-

 

3. Potvrzení shody kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky s archiválií v analogové podobě uložené v archivu nebo repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě nebo s replikou archiválie v digitální podobě uloženou v archivu se provádí vůči kopiím a replikám archiválií pořízených archivem. Pokud se shoda potvrzuje vůči kopiím archiválií v analogové podobě, digitálním reprodukcím archiválií v digitální podobě nebo replikám archiválií předkládaným žadatelem o potvrzení shody, náleží archivu úhrada za zpracování potvrzující doložky a úhrada za ověření shody, a to ve výši Kč 1000,-.

 

 

D. Rešerše, kancelářské práce, manipulační poplatky

1. Rešerše (zjištění požadovaných informací a vypracování ucelené zprávy vycházející z vyhledání a excerpce příslušných archiválií, archivních pomůcek a dalších odborných zdrojů) Kč 300,-/hodina výkonu
Minimální účtovaná doba je 0,5 hodiny.

 

2. Další zpracování a poštovné
   2.1. další zpracování (hodina výkonu)     Kč 60,-
   2.2. balné – zásilky v obálkách do 1 kg   Kč 20,-
   2.3. balné – zásilky v balících                 Kč 30,-

 

3. Poštovné
je účtováno podle platného sazebního poskytovatele poštovních služeb.

 

Úhrada nákladů spojených s poskytováním služeb uvedených v ceníku služeb se nepožaduje po osobách uvedených v § 40 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se upouští od úhrady nákladů spojených s poskytnutím služeb uvedených v odstavci 1, pokud jsou tyto služby poskytovány osobám, o nichž zákon o správních poplatcích stanoví, že jsou osvobozeny od správních poplatků, nebo pokud jsou uskutečňovány v souvislosti s podáním podle zákona o válečných veteránech a zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person