Oddělení správy dokumentů - Univerzitní archiv

Činnost archivu

Historie

Fondy

Rektorský řetěz

Mgr. et Mgr. Jana Musilová, Ph.D.
Archiv VFU Brno
Palackého 1-3
612 42 Brno
tel.: 420 54156 2006
e-mail: musilovaj@vfu.cz, archiv(at)vfu.cz

 

Úřední hodiny: pondělí – pátek 10.00 hod. – 12. 00 hod.
    13.00 hod. – 15.00 hod.

 
Činnost archivu se soustřeďuje na:

  1. odbornou práci, která si klade za cíl zpracování archiválií vzniklých z činnosti VFU Brno, z činnosti významných osobností veterinární medicíny a zpracování osobních fondů rektorů, prorektorů a kvestorů univerzity,
  2. spisovou službu a její metodické řízení na VFU Brno, s čímž bezprostředně souvisí účast archivu při skartačním řízení na útvarech rektorátu, fakultách, jeho schvalování a přejímání archiválií do archivu,
  3. služby pro veřejnost – zpřístupňování fondů a archiválií týkajících se veterinární medicíny a veterinárního vysokého školství,
  4. výzkum historie VFU Brno, publikační činnost týkající se událostí a osobností veterinární medicíny, spolupráce a organizace výstav, konferencí a seminářů.

 

Historie

Počátky archivu jako samostatné instituce začleněné v rámci organizačního schématu do úseku rektora lze datovat od 3. 2. 1994. Ve spolupráci s Moravským zemským archivem bylo vytvořeno místo archiváře, které bylo obsazeno doc. MVDr. Ladislavem Pivníkem, CSc. pro jeho blízký vztah k historickým pramenům. Podařilo se mu získat prostory v přízemí rektorátu, kde je dnes umístěna univerzitní spisovna a kancelář archivu. Ekonomická a technická spisovna funguje odděleně a nezávisle na univerzitní spisovně.

 

Fondy

Nejstarší částí fondu rektorátu jsou bezesporu zápisy z jednání profesorského sboru od založení školy (1918) až po začátek Protektorátu, ale i toto období je zdokumentováno. Významné jsou také písemnosti z období těsně před ztrátou samostatnosti Vysoké školy veterinární v roce 1952, kdy se tehdy tato monofakultní vysoká škola stala pouhou veterinární fakultou Vysoké školy zemědělské.

Osobní fondy mají zatím jenom rektoři, ale již je shromážděn potřebný materiál k vytvoření fondů jiných významných pedagogů a osobností VFU Brno. V oblasti hospodářské sféry má svou nezastupitelnou roli kvestor. Písemnosti, které vyprodukuje jeho sekretariát a jemu podřízené útvary tvoří zcela zvláštní skupinu, která je odlišena od ostatní spisové produkce.

Velkou pozornost věnuje archiv materiálům týkající se vědeckovýzkumné činnosti (Fond Věda a výzkum) a zahraničním aktivitám vědeckých pracovníků univerzity.

Univerzita vlastní Školní zemědělský podnik Nový Jičín a Nový Dvůr, o písemnou produkci těchto statků se stará spisovna v Novém Jičíně, která je pod dohledem Slezského archivu v Opavě.

Další fondy jsou fakultní a dělí se do 3 skupin dle názvu fakulty – Fondy fakulty

veterinárního lékařství, fakulty veterinární hygieny a ekologie a farmaceutické. Nejpočetnější skupinu spisového materiálu tvoří studijní agenda studijních oddělení.

Od prosince 1995 funguje Archivní rada VFU Brno, kterou jmenuje rektor a jejímž předsedou je kvestor. Rada se schází 2x ročně a na svých jednáních koordinuje a hodnotí činnost archivu.

V roce 2005 byla jmenována skartační komise VFU Brno, jejímž předsedou je prorektor pro rozvoj univerzity.

Uskutečnilo se v pořadí druhé setkání v květnu 1999 a jeho tématem byl Protektorát na vysokých školách.

 

Rektorský řetěz

Již ke konci dvacátých let upozorňovali studenti na nutnost pořízení rektorského řetězu. Teprve v roce 1931 se na popud ředitele Zemské dobytčí pojišťovny Karla Piťhy a zemského veterinárního referenta MVDr. Josefa Životského začala akce na pořízení insignií. Zhotovením rektorského řetězu byl pověřen brněnský pasíř Metoděj Uhl. Řetěz se skládá z podélně obdélníkových článků s motivy lipového listů a mezi jednotlivé částky jsou vloženy menší obdélníky posázené českými granáty. Řetěz je ukončen medailonem se státním znakem a nápisem:”Vysoká škola zvěrolékařská”, na rubu je vyryto: “Dedicaverunt medici veterinarii 1933”. Válečné období přečkal v trezoru Spořitelny zemského hlavního města Brna, úřad Královo Pole. Kopie řetězu byla pořízena po druhé světové válce.


 

 - Archivní fondy a sbírky

 

 - Předávací protokoly

 

 - Výroční zprávy

 

 - Badatelský řád univerzitního archivu

 

 - Ceník služeb a reprodukčních poplatků platný v Univerzitním archivu VFU Brno

 

 - Chci vystavit opis/potvrzení

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person