Univerzitní archiv a správa dokumentů

Činnost archivu

Historie

Fondy

Rektorský řetěz

Mgr. et Mgr. Jana Musilová, Ph.D.
Univerzitní archiv a správa dokumentů
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno
tel.: 420 54156 2006
e-mail: musilovaj@vfu.cz, archiv(at)vfu.cz

 

Úřední hodiny: pondělí – pátek 10.00 hod. – 12. 00 hod.
    13.00 hod. – 15.00 hod.

 
Činnost archivu:

Univerzitní archiv a správa dokumentů je pracovištěm rektorátu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v řídící působnosti rektora. Rektor pověřil řízením pracoviště kancléře. Pracoviště bylo zřízeno podle § 22, odst. 1, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Zároveň je na základě splnění podmínek akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě od roku 2013 součástí soustavy veřejných archivů, ve skupině specializovaných archivů.


Univerzitní archiv a správa dokumentů:

  • dohlíží na výkon spisové služby na VFU Brno
  • provádí výběr archiválií ve skartačním řízení i mimo něj
  • pečuje o archiválie vzešlé z činnosti VFU Brno a jejich právní předchůdců
  • zajišťuje odborné zpracování archiválií (vede příslušnou evidenci archiválií podle platné legislativy)
  • zpřístupňuje archiválie v souladu s platnou legislativou
  • zabezpečuje a dokumentačně vede činnost podatelny, spisovny a badatelny

 

Historie

Počátky archivu jako samostatné instituce začleněné v rámci organizačního schématu do úseku rektora lze datovat od 3. 2. 1994. Ve spolupráci s Moravským zemským archivem bylo vytvořeno místo archiváře, které bylo obsazeno doc. MVDr. Ladislavem Pivníkem, CSc. pro jeho blízký vztah k historickým pramenům. Podařilo se mu získat prostory v přízemí rektorátu, kde je dnes umístěna univerzitní spisovna a kancelář archivu. Ekonomická a technická spisovna funguje odděleně a nezávisle na univerzitní spisovně.

 

Fondy

Nejstarší částí fondu rektorátu jsou bezesporu zápisy z jednání profesorského sboru od založení školy (1918) až po začátek Protektorátu, ale i toto období je zdokumentováno. Významné jsou také písemnosti z období těsně před ztrátou samostatnosti Vysoké školy veterinární v roce 1952, kdy se tehdy tato monofakultní vysoká škola stala pouhou veterinární fakultou Vysoké školy zemědělské.

Osobní fondy mají zatím jenom rektoři, ale již je shromážděn potřebný materiál k vytvoření fondů jiných významných pedagogů a osobností VFU Brno. V oblasti hospodářské sféry má svou nezastupitelnou roli kvestor. Písemnosti, které vyprodukuje jeho sekretariát a jemu podřízené útvary tvoří zcela zvláštní skupinu, která je odlišena od ostatní spisové produkce.

Velkou pozornost věnuje archiv materiálům týkající se vědeckovýzkumné činnosti (Fond Věda a výzkum) a zahraničním aktivitám vědeckých pracovníků univerzity.

Univerzita vlastní Školní zemědělský podnik Nový Jičín a Nový Dvůr, o písemnou produkci těchto statků se stará spisovna v Novém Jičíně, která je pod dohledem Slezského archivu v Opavě.

Další fondy jsou fakultní a dělí se do 3 skupin dle názvu fakulty – Fondy fakulty

veterinárního lékařství, fakulty veterinární hygieny a ekologie a farmaceutické. Nejpočetnější skupinu spisového materiálu tvoří studijní agenda studijních oddělení.

 

Rektorský řetěz

Již ke konci dvacátých let upozorňovali studenti na nutnost pořízení rektorského řetězu. Teprve v roce 1931 se na popud ředitele Zemské dobytčí pojišťovny Karla Piťhy a zemského veterinárního referenta MVDr. Josefa Životského začala akce na pořízení insignií. Zhotovením rektorského řetězu byl pověřen brněnský pasíř Metoděj Uhl. Řetěz se skládá z podélně obdélníkových článků s motivy lipového listů a mezi jednotlivé částky jsou vloženy menší obdélníky posázené českými granáty. Řetěz je ukončen medailonem se státním znakem a nápisem:”Vysoká škola zvěrolékařská”, na rubu je vyryto: “Dedicaverunt medici veterinarii 1933”. Válečné období přečkal v trezoru Spořitelny zemského hlavního města Brna, úřad Královo Pole. Kopie řetězu byla pořízena po druhé světové válce.


 

 - Archivní fondy a sbírky

 

 - Předávací protokoly

 

 - Výroční zprávy

 

 - Badatelský řád univerzitního archivu

 

 - Ceník služeb a reprodukčních poplatků platný v Univerzitním archivu VFU Brno

 

 - Chci vystavit opis/potvrzení

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person