Akademický senát odsouhlasil složení Vědecké rady VFU Brno

Akademický senát VFU Brno odsouhlasil složení Vědecké rady VFU Brno. Rektor Pavel Suchý tak ve středu 12. 2. mohl jmenovat její členy. Mezi interními členy jsou významní představitelé veterinárních a farmaceutických oborů z řad vědců a pedagogů VFU Brno. Mezi externí členy patří zástupci českých a slovenských vysokých škol, klinik a výzkumných ústavů. Vědeckou radu rektor jmenoval na funkční období do konce ledna 2018, celkem má 45 členů. Předsedat jí bude rektor Pavel Suchý.   

 

Vědecká rada VFU Brno na funkční období do 31. 1. 2018:

 

Předseda:

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., rektor

 

Interní členové:

Prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D., FVL

Prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc., FaF

Prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl. ECEIM, FVL

Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., FVL, prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy a ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc., FVL

Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl. ECZM, FVL

Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., FaF

MVDr. Leo Kroupa, Ph.D., FVHE

Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc., FVHE

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., FVHE a ústřední ředitel Státní veterinární správy

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, FVL, děkan FVL

Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA, FaF, prorektorka pro vzdělávání

MUDr. Tomáš Parák, Ph.D., FaF, děkan FaF

Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM, FVHE

Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., FVL

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., FVHE

Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D., FVHE 

Doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D., FaF

Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr.h.c., FaF

Prof. MVDr. Zdenka Svobodová, DrSc., FVHE

PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D., FaF

Doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D., FaF

Prof. MVDr. František Tichý, CSc., FVL

Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc., FVL a Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Prof. MVDr. František Treml, CSc., FVL

Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., FVHE,  děkanka FVHE

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, FVHE, prorektor pro strategii a rozvoj

Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D., FaF

Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D., FVHE

 

Externí členové:

Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor  České zemědělské univerzity v Praze

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity v Brně 

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., profesor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie  v Košiciach a ústřední ředitel Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky

Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., prorektor Mendelovy univerzity v Brně

Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA,  profesor Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., proděkan  pro vnější vztahy fakulty a transfer technologií Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Prof. MVDr. Dionýz Máté, Ph.D., profesor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie  v Košiciach

Prof. MVDr. Emil Pilipčinec, Ph.D., rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie  v Košiciach

Prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc., ředitelka Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., Uhříněves Praha

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., přednosta II. interní kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., přednosta Interní kardiologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., zástupce přednosty I. Interní kardioangiologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc., proděkan Fakulty mezinárodního rozvoje a regionálních studií Mendelovy univerzity v Brně

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person