Přijímací řízení ke studiu v DSP na FVHE

Děkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU BRNO vypisuje přijímací řízení ke studiu  v doktorském studijním programu (Ph.D.) Veterinární hygiena a ekologie s nástupem od 1. října 2014  ve studijních oborech:

 

4302V018: Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
Tématické okruhy:

 1. Elektrochemické stanovení selenu v biologickém materiálu
 2. Využití elektrochemických metod pro speciační analýzy biologického materiálu
 3. Elektrochemické stanovení rtuti
 4. Sledování antioxidační kapacity krve u přežvýkavců

4302V019: Veterinární ekologie
Tématické okruhy:

 1. Potenciál klíšťat rodu Hyalomma v přenosu nákaz domácích zvířat na Středním východě
 2. Epidemiologický potenciál klíštěte Hyalomma aegyptium
 3. Cvrčci jako potravina
 4. Bioremediace sedimentu kontaminovaného těžkými kovy
 5. Ekologie původce syndromu bílého nosu netopýrů
 6. Ekotoxikologie ptáků: model kombinovaných stresorů

4301V024: Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
Tématické okruhy:

 1. Welfare psů v útulcích a faktory jejich osvojování
 2. Úhyny zvířat při přepravě na porážku


4302V011: Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií
Tématické okruhy:

 1. Využití lupinových semen v dietách určených pro výživu drůbeže
 2. Vliv diet na růst a zdravotní stav zakrslých králíků


4301V007: Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
Tématické okruhy

 1. Klišťaty přenosné zoonózy severního okraje Panonské nížiny v ČR a SR
 2. Ekologie všenek rodu Menacanthus
 3. Toxoplazmóza - genotypizace Toxoplasma gondii
 4. Encephalitozoon cuniculi u zoo zvířat
 5. Encephalitozoon cuniculi u volně žijících zvířat
 6. Mikrobiální infekce netopýrů
 7. Parazitární infekce netopýrů
 8. Monitoring zdravotního stavu zajíce polního
 9. Choroby a chorobné stavy v chovech lososovitých ryb
 10. Monitoring virových chorob ryb v ČR a charakterizace jejich původců


4302V003: Hygiena a technologie potravin
Tématické okruhy:

 1. Strukturální a jiné změny masa v průběhu zrání "post mortem"
 2. Vliv tepelného opracování, zrání a jiných ošetření na bezpečnost a kvalitu salámu Vysočina
 3. DNA-seq a RT-PCR identifikace a kvantifikace Epsilonproteobacteria izolovaných ze společenských zvířat
 4. Studium virulentních a rezistenčních faktorů vybraných patogenních bakterií pomocí molekulárně genetických metod
 5. Studium expozičních zdrojů jódu pro populaci v ČR se zaměřením na potraviny živočišného původu
 6. Vliv MAP, teploty a doby skladování na změnu kvality vybraných mléčných výrobků
 7. Rovnovážné vlhkosti, vodní aktivity a sorpční tepla u vybraných mléčných výrobků v oblasti skladovacích teplot
 8. Sledování profilu vybraných antimikrobiálních látek v kravském mléce
 9. Vlastnosti salmonel izolovaných v potravinovém řetězci, u lidí a zvířat
 10. Faktory virulence kmenů Listeria monocytogenes
 11. Výskyt a vlastnosti toxigenních kmenů Escherichia coli v potravinovém řetězci
 12. Studium vlivu různého postupu zpracování vzorků potravin pro skenovací elektronovou mikroskopii
 13. Využití kvantových teček v mikroskopii potravin
 14. Použití obrazové analýzy v hodnocení mikrostruktury potravin
 15. Vliv netradičních surovin na senzorickou jakost pečiva
 16. Rozlišení masa vybraných druhů zvěřiny pomocí hmotnostní spektrometrie – nalezení vhodných proteinových markerů
 17. Identifikace vybraných druhů tuňáků metodami molekulární biologie


4302V016: Veterinární toxikologie a toxikologie potravin
Tématické okruh

 1. Studium vlivu léčiv používaných v rybářství na ukazatele imunitního systému ryb
 2. Embrya obojživelníků a ryb jako alternativní modely pro hodnocení toxických účinků látek
 3. Využití RT-PCR při sledování vlivu vybraných pesticidů na genovou expresi u ryb
 4. Využití RT-PCR při sledování vlivu vybraných léčiv na genovou expresi u ryb
 5. Využití biochemických markerů sledovaných u ryb pro hodnocení vlivu cizorodých látek vyskytujících se ve vodním prostředí
 6. Hodnocení endokrinní disrupce u ryb pomocí vybraných biochemických markerů

 

 • Uchazeči mohou být absolventi FVHE VFU Brno nebo FVL VFU Brno, případně fakult  příbuzného zaměření.
 • Součástí přijímacího řízení je zkouška z širšího základu zvoleného vědního oboru.
 • K přijímacím zkouškám budou uchazeči pozvání písemně.


Přihláška:

 • Přihláška (k vyzvednutí u p. Šírové - studijní oddělení DSP, budova 15)
 • Ověřená fotokopie diplomu a vysvědčení o ukončení  magisterského studijního programu nebo dodatku k diplomu
 • Životopis, příp. seznam publikací 


Termín:  do 27. června  2014 (první termín) / 1. září  2014 (druhý termín)


Studijní oddělení DSP (doktorský studijní program):

p. Šírová
Ústav výživy zvířat, Ústav zootechniky a zoohygieny, budova 15
Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno
telefon: 541 562 671
e-mail: sirovah@vfu.cz

- poskytne informace o oborech studia, obsahu a formě přijímacích zkoušek

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person