Rektor jmenoval novou kvestorku

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, jmenoval kvestorkou VFU Brno Ing. Leonu Sapíkovou, MPA, LL.M., kterou tímto zmocnil k výkonu působnosti na úseku zabezpečování hospodářského a správního chodu univerzity. Stalo se tak 12. 5. 2015.

 

V rámci působnosti kvestora bude Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M. zastupovat rektora v hospodářských, administrativně-právních a občansko-právních věcech na úseku jím řízeném, jakož i v dalších otázkách, které spadají do rozsahu a náplně jeho činnosti, i ve věcech pracovně-právních.

 

Kvestorka je rovněž zmocněna zastupovat VFU Brno před státními orgány. V těchto záležitostech jedná kvestorka jménem VFU Brno navenek jako její statutární zástupce, pokud si rozhodnutí v konkrétním případě nevyhradí rektor VFU Brno.

 

Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M. vystudovala ekonomii na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě stavební. Odborné znalosti z oblasti ekonomie si prohloubila během působení v bankovním sektoru. Od roku 2006 zodpovídá za celouniverzitní projekty na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. Má zkušenosti s projektovým plánováním, přípravou strategických projektů i s realizací a koordinací souvisejících aktivit, zejména rozpočtu a finančních analýz.

 

Úspěšně se podílela na přípravě a realizaci projektu CEITEC. Jako vedoucí Oddělení správy celouniverzitních projektů byla významným přínosem při zpracování konceptu CEITEC, při přípravě projektové žádosti a s ní souvisejícím nastavením pravidel fungování centra excelence. Dnes se podílí na finančním řízení tohoto projektu, tvorbě rozpočtu, analýzách, sběru dat a komunikaci se členy výzkumných týmů zapojených v CEITEC.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person