Vyhlášení soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2016

IMA VFU Brno vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2016. Mobility studentů do zahraničí podporují získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které jsou součástí studijního programu a oboru studovaného studentem, podporují rozvoj odborných a vědeckých poznatků využívaných při výzkumu na VFU Brno nebo podporují jejich prezentaci na mezinárodních odborných a vědeckých setkáních v zahraničí.

 

Podmínky soutěže:

 • zaměření projektu na uvedené Priority soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2016,
 • při zaměření projektů na stejné nebo obdobné aktivity, může být IMA VFU Brno počet takovýchto projektů limitován,
 • maximální výše podpory jednoho projektu: 80 000 Kč,-
 • úměrnost celkových nákladů i nákladů v jednotlivých položkách,
 • délka mobility: přednost budou mít návrhy projektů s délkou řešení od 30 do 60 dnů
 • termín realizace mobilit: 15.03.2016 – 30.11.2016
 • osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění pro garanta projektu, odpovědného za čerpání finančních prostředků jsou na jeden projekt IMA VFU limitovány výší 2680,- Kč,
 • podání maximálně jednoho projektu jedním studentem jako řešitelem,
 • podání maximálně pěti projektů jedním garantem projektu, odpovědným za čerpání finančních prostředků,
 • počet členů v projektu: student jako řešitel projektu, účastnící se mobility;  a garant projektu, který je odpovědný za čerpání finančních prostředků,
 • projekt je samostatným projektem podporujícím vzdělávací činnost a nikoli projektem, který slouží k spolufinancování jiného projektu nebo záměru, nebo financování téhož předmětu činnosti v již řešeném nebo dořešeném jiném projektu včetně projektů OP VK a projektů jim obdobných.

 

Formálními náležitostmi, při jejichž nesplnění nebude návrh projektu přijat do soutěže, je vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2016, jeho doručení předepsaným způsobem na určené místo podání návrhu v soutěžní lhůtě. K písemnému návrhu projektu IMA je třeba doložit akceptační list/dopis přijímající instituce. Formální náležitostí je také pravdivé, přesné a úplné vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2016 s podpisem řešitele a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři, splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU Brno.

Kontaktním pracovníkem je stanoven referent Sekretariátu prorektora pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno.

 

Hodnotící lhůta začíná dne 27.02.2016 a končí dne 10.03.2016.

 

Podrobné informace naleznete zde.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person