Rektor se v polovině funkčního období ohlíží za dosavadním působením

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

dovolte mi v polovině svého funkčního období v pozici rektora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ohlédnutí za mým dosavadním působením a shrnutí mých avizovaných kroků v rámci volebního projevu na kandidáta na rektora VFU Brno  se zatím realizovanými aktivitami:

 

 

»             transparentní a hospodárné nakládání s finančními prostředky a rozpočtová pravidla

 

Mým jasným cílem je a bylo transparentní a hospodárné nakládání s finančními prostředky za přítomnosti jasných rozpočtových pravidel. I přes snahu připravit zcela odlišným způsobem postavený rozpočet pro rok 2015 se tento úkol daří realizovat až nyní, společně s novou kvestorkou univerzity.

Úsporným opatřením a hledáním rezerv na rektorátních a společných univerzitních výdajích bylo v roce 2014 ušetřeno 10 mil. Kč, které byly převedeny do provozních nákladů jednotlivých fakult. V roce 2015, i přes snížení příspěvku ze státního rozpočtu o 6,5 mil. Kč, se podařilo vyrovnat prostředky na provoz fakult na stav roku 2014, a to dalšími úspornými kroky v rámci celouniverzitních a rektorátních výdajů. Prostředky byly přidělené ve stejné, resp. u FVHE a FaF vyšší výši, a zároveň došlo ke snížení odvodů z veterinární činnosti a anglického studijního programu, což přineslo pro fakulty další navýšení financí do jejich rozpočtů.  Fakulty tak v minulém období mohly výrazně zvyšovat kvalitu svých činností.

Pro přípravu rozpočtu roku 2016 jsem jmenoval Rozpočtovou komisi složenou z odborníků a zástupců fakult. Pro projednání na AS VFU Brno jsou připravena transparentní rozpočtová pravidla pro rok 2016, která zohledňují přínos jednotlivých fakult pro rozpočet a umožňují systémovou kontrolu toku finančních příspěvků. Zároveň se daří zahajovat realizaci metodiky full cost, tolik potřebné pro uplatňování nepřímých nákladů a možnost jejich čerpání z projektů a dotačních titulů.

 

»             paritní zastoupení jednotlivých fakult ve vedení univerzity a odborných komisí rektora

Do pozic prorektorů univerzity jsem jmenoval zástupce ze všech tří fakult, v odborných komisích rektora jsou vždy zastoupeny fakulty minimálně 1 členem.

 

»             užší propojení pedagogického procesu s praxí

Za mého působení univerzita zahájila tradici pořádání tzv. kulatého stolu se zástupci vedení univerzity, fakult, firem z praxe, Státní veterinární správy ČR, ÚSKVBL, profesních komor (KVL ČR a ČLK ČR) a samozřejmě studentů. Na posledním setkání se všechny strany shodly např. na nutnosti vytvoření  společné platformy pro diskusi, vytvoření pracovních skupin se zaměstnavateli, zapojení profesních komor (definovat dovednosti absolventa, diskuse o nových oborech, technickém vybavení atd.), dále na nutnosti zapojení odborníků z praxe do výuky - povinné semináře z praxe jako součást curricula, podpoře stáží studentů, posilování zpětné vazby od čerstvých absolventů a nutnosti přehodnotit formu financování veterinárních oborů, což je významným krokem k trvalému zvyšování kvality našich absolventů a jejich vyšší uplatnitelnosti v praxi.

 

»             zkvalitnění vzdělávací činnosti a mobilit

Mým cílem je podporovat zvyšování kvality ve všech směrech. Kontinuálně jsou podporovány činnosti interních agentur VFU Brno – Interní mobilitní agentury, která podporuje efektivnější využití mobilitních pobytů na 30 a více dní a podporuje zvyšování úrovně internacionalizace univerzity, a Interní vzdělávací agentura, jež se zaměřuje na modernizaci vzdělávací činnosti zapojením studentů do tvůrčího zkvalitňování výuky a přináší pozitivní výsledky oceňované akademickými pracovníky i studenty.  Financování činností těchto agentur je prioritou současného vedení univerzity.  Podpora a realizace mobilit se univerzitě zároveň vrací v podobě části finančního zhodnocení v příspěvku ze státního rozpočtu, ukazateli K.

Prostředky na mobility studentů jsou po dobu mého funkčního období zajištěny;  pro IMA jsou alokovány ve výši 3 mil. Kč, pro IVA ve výši pro rok 2016 2,8 mil. Kč, pro další roky ve výši 3 mil. Kč.

Současně jsem pro roky 2016 až 2018 navrhl a prosadil finanční podporu rozvoje mobilit zahraničních studentů a akademických pracovníků ve výši 2,1 mil. Kč ročně. Tyto prostředky budou použity pro finanční motivaci akademických pracovníků univerzity zajišťující personální náplň a průběh mobilit a na materiální podporu, což považuji za velmi přínosné opatření z pohledu dalšího rozvoje mobilit.

 

»             rozvoj vědecko-výzkumné činnosti a podpora publikační činnosti

Pro rozvoj vědecko-výzkumné činnosti jsem učinil několik opatření. Organizačními změnami a personálním posílením centra projektů a transferu technologií se značně rozšířil a zkvalitnil servis pro podávání projektů, grantů, patentů apod.  na národní i mezinárodní úrovni. 

Auditem přístrojového vybavení a uvolněním finančních prostředků ve výši 2 mil. Kč každé fakultě v roce 2015 jsem přispěl k možnosti materiálně-technického dovybavení pracovišť a otevřel možnost sdílení jednotlivých přístrojů.

Ve smyslu podpory publikační činnosti jsem zavedl systém uvádění podílů autorství na jednotlivých publikací, který přispěje k transparentnímu a spravedlivému oceňování pracovníků za vědecké výsledky.

 

»             podpora akademických pracovníků, optimalizace počtu AP dle pedagogického zatížení

Podpora kariérního růstu akademických pracovníků je nezbytná součást personálního řízení jako faktor motivace a stimulace výkonu.  Zavedl jsem systém tzv. podporovaných míst docentů a profesorů oceňovaných zejména za výkonnost v rámci publikační činnosti, počtu řešených grantů, úspěšně obhájených doktorských disertačních prací apod. Podporovaná místa získávají pracovníci na období max. 3 let a jsou finančně motivováni osobním příplatkem ve výši 5 tis. Kč v pozici docenta, 10 tis. Kč v pozici profesora. Tyto finance na podporu akademických pracovníků  jsem fakultám alokoval z rezerv na rektorátních a celouniverzitních výdajích.

Současně jsem uložil děkanům optimalizovat na svých ústavech a klinikách počet akademických pracovníků dle pedagogického zatížení tak, aby poměr zatíženosti jednotlivých pracovníků byl vesměs vyrovnaný a každý měl možnost zapojit se kromě pedagogického procesu také do vědecko-výzkumné činnosti.

 

»             podpora studentů doktorských studijních programů

Otázku zlepšení finanční situace studentů postgraduálního studia jsem otevřel hned po nástupu do své funkce. Od 1. 4. 2014 je všem studentům DSP vyplácena měsíčně stejná výše stipendia bez ohledu na to, ve kterém roku studia se nacházejí, ve zvýšené výši 7 tis. Kč.

Současně byl v roce 2015 realizován projekt na podporu kvalitního postgraduálního studia, ze kterého byly oceněny nadstandardní výkony studentů FVHE a FaF. Vedení FVL se bohužel odmítlo na tomto projektu účastnit.

Zároveň je vytvářena koncepce hodnocení úspěšnosti doktorského studia v návaznosti na hodnocení kvality školitelů a omezení dlouhodobých a neefektivních studií.

 

»             podpora studentů

Vítám jakoukoli iniciativu studentů spojenou s šířením dobrého jména univerzity. Za mého působení ve funkci rektora byly smluvně nastaveny podmínky spolupráce se studentskými organizacemi působícími na univerzitě. Bylo vyřešeno umisťování psích miláčků studentů do kotců v areálu univerzity a pobyt studentů s psy na kolejích. Studenti z každé fakulty byli jmenováni do poradního orgánu – kolegia rektora. Zároveň byly finančně podporovány aktivity studentů – Majáles, Vítání prváků, výměnné pobyty, semináře zaměřené na prohlubování soft skills apod.

 

»             podpora zaměstnanců

Pro kvalitní a dobré fungování celé univerzity jsou zásadní její lidské zdroje. Spokojenost zaměstnanců je sice záležitostí individuální, ale i přesto se snažíme v některých oblastech uspokojovat potřeby našich pracovníků.

Problematika možnosti zřízení univerzitní mateřské školy či otevření spolupráce s některou z brněnských MŠ byla neúspěšně řešena několik předchozích let.  Hned po mém nástupu do funkce rektora jsem za spolupráce kancléřky univerzity uzavřel smlouvu s MŠ Univerzity obrany na vyčlenění kapacity 10 míst pro obsazení dětmi studentů či zaměstnanců VFU Brno (realizace již v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015), a zároveň byla alokována částka na podporu školného pro tyto děti, kdy VFU Brno hradí polovinu školného.

Nově byly zavedeny možnosti pružného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, které umožňují efektivněji sladit pracovní a rodinný život zaměstnanců.

V přípravě pro realizaci v roce 2016 je nový vnitřní mzdový předpis, který by zohledňoval nejen budoucí předpokládané navyšování minimální mzdy, ale také zvýšení základních tarifních mezd o 5 – 10 % v závislosti na mzdové třídě.  Současně bude předložen návrh na zvýšení příspěvku na stravování zaměstnanců o 5 Kč a zavedení elektronických karet namísto stravenek.

 

*****

 

Tolik výčet toho nejzásadnějšího. Mimo popsané skutečnosti se věnujeme komplexní revizi, auditu a kontrole činností univerzity a jejím úpravám potřebnými směrnicemi, ať již ve smyslu zefektivnění, optimalizace a  nápravy některých skutečností či vyhovění legislativních požadavků. 

Rád bych zdůraznil, že na určování, kam má naše alma mater směřovat, se musí podílet všichni, kdo univerzitu tvoří a rozvíjejí.  Tedy nejen vrcholní představitelé, ale všichni zaměstnanci a také především studenti by se měli zajímat o dění na univerzitě, o přípravu strategických materiálů pro další období, aktivně se účastnit zasedání orgánů fakult a univerzity a za svoje cíle se nebát zabojovat.

Zároveň i ty sebelepší a sebehodnotnější cíle potřebují celouniverzitní podporu. A to podporu centralizovanou a sjednocující všechna pracoviště VFU Brno od rektorátních přes fakultních až po celouniverzitní, která sama o sobě nemohou samostatně fungovat. 

Mým přáním je, aby si tuto skutečnost všechny zúčastněné strany uvědomily a i s pomocí novely vysokoškolského zákona na konci mého funkčního období namísto současné snahy o samostatnost univerzitních součástí a decentralizaci jejich činností byla univerzita jednotným organismem, jehož součásti společně kráčejí jedním směrem k jejímu rozvoji.  

 

 

                                                                                                                       Pavel Suchý

                  rektor

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person