Komise ocenila práce studentů 5. ročníku farmacie Cenou děkana

Studenti Farmaceutické fakulty měli 26. dubna 2016 příležitost prezentovat výsledky svých vědeckých prací na XXI. Studentské vědecké konferenci a ucházet se o Cenu děkana pro rok 2015/2016. Z celkem 18 prací přihlášených do soutěže ocenila porota 6 nejlepších a další nominovala na nadnárodní konferenci, udělena byla také zvláštní Cena České farmaceutické společnosti ČLS.


Studentská vědecká konference umožňuje vyzkoušet si prezentaci vědecké práce před odbornou komisí, motivací k aktivní účasti může být i Cena děkana pro nejlepší práce. Pasivním účastníkům otevírá konference přehled témat výzkumů aktuálně řešených na fakultě, pro mladší studenty může být rozhodujícím impulsem k volbě konkrétního tématu diplomové práce a další profilaci.


„Mám u sebe abstrakty všech prací prezentovaných na konferenci od jejího třetího ročníku a je neskutečné, kam se studentský výzkum za ta leta posunul, stejně jako úroveň prezentací," okomentoval pokrok studentského výzkumu v úvodní řeči prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc., proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční styky. Účastníci letošního ročníku byli rozděleni do dvou tematických sekcí:
A – práce z oblasti molekulární biologie, farmaceutické biotechnologie, genetiky a farmakologie
B – práce zaměřené na syntézu, izolaci a analýzu biologicky aktivních látek a práce zaměřené na technologické zpracování léčiv.


Před komisemi složenými z odborníků Farmaceutické fakulty a společností Benu lékárna a Phoenix, Lékárenský velkoobchod, které soutěž podpořily, prezentovali studenti 5. ročníku své výsledky a odpovídali na doplňující otázky. Hned po skončení ústních prezentací se komise odebraly k poradě a krátce po poledni vyhlásili prof. Csöllei a dr. Šaloun, proděkan pro pedagogickou činnost, výsledky.


Ocenění v sekci A byla:
1. místo: Dominik Rotrekl za práci Vliv cudraflavonu B na in vivo indukovaný střevní zánět,
2. místo: Matej Ľupták za práci Cytotoxické pôsobenie vybraných naftochinónov na prostatické nádorové línie,
3. místo: Jana Nygrýnová za Vliv teploty na sekvenčně specifickou vazbu proteinů rodiny p53 na DNA.


V sekci B komise rozhodla pro udělení:
1. místa Lukáši Bauerovi za práci Optimalizace přípravy mukoadhezivních filmů s ciklopiroxolaminem pro in vivo hodnocení na králících,

2. místa Viktórii Grchalové za Vply vfytopatogénnych organizmov a rastlinných škodcov na sekundárny metabolizmus rastlín,

3. místa Josefu Stráníkovi za Syntéza substituovaných [1-(fenylkarbamoyl)naftalen-2-yl]alkylkarbamátů s potenciální antimykobakteriální aktivitou.


Zvláštní ocenění v podobě Ceny České farmaceutické společnosti ČLS získala také Zuzana Bábková za práci Fluorescenční vlastnosti a biologická aktivita derivátů hydroxynaftalenkarboxanilidu.

 

Pro postup na nadnárodní konferenci nominovala komise za FaF VFU Brno:
Dominika Rotrekla a Zuzanu Bábková (biologická sekce), Ondřeje Ličku a Josefa Stráníka (chemická sekce) a také Lukáše Bauera a Nikolu Holcovou do sekce ostatních farmaceutických disciplín.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person