Vyhlášení soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2014

IMA VFU Brno v souladu s článkem 6 Pravidel pro poskytování podpory na projekty IMA na VFU Brno vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2014.

Forma podávání návrhů projektů je stanovena formulářem Projekt IMA VFU Brno na rok 2014 dostupným na internetových stránkách VFU Brno nebo na sekretariátu prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno.

Způsob podávání návrhů projektů je stanoven doručením písemné a elektronické verze vyplněného formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2014 na místo pro podání návrhu projektu.

Místo pro podání návrhu projektu je sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno, v přízemí na rektorátě VFU Brno, elektronická adresa pro podání projektu v elektronické formě je rihakovah@vfu.cz, název excelovského souboru pro elektronické doručení se vytvoří následovně: Fakulta Mezera Příjmení řešitele Mezera IMA2014 Mezera Čtyři náhodně zvolená písmena abecedy (např. FVL Novotný IMA2014 DKNR).

Soutěžní lhůta (období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže) je stanovena od 16. 2. 2014 do 14. 3. 2014.

Způsob prokázání způsobilosti řešitele a dalších členů řešitelského týmu se určuje potvrzením děkana příslušné fakulty nebo vedoucího celouniverzitního pracoviště ve formuláři Projekt IMA VFU Brno na rok 2014, že studenti DSP, Mgr, NaMgr a Bc. studijních programů jsou studenty fakulty respektive VFU Brno a budou jimi i v termínu ukončení projektu, dále že akademický pracovník - člen řešitelského týmu je zaměstnancem fakulty respektive celoškolského pracoviště a doba jeho pracovního poměru přesahuje termín ukončení projektu.

 

Prioritou pro soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno na rok 2014 jsou:

 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které jsou součástí studijního programu a oboru studovaného studentem,
 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují rozvoj odborných a vědeckých poznatků využívaných při výzkumu na VFU Brno, nebo podporují jejich prezentaci na mezinárodních odborných a vědeckých setkáních v zahraničí,
 • mobility akademických pracovníků do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností pro výkon pedagogické činnosti v oboru jejich působení na VFU Brno,
 • mobility akademických pracovníků do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují jejich vědeckovýzkumné působení na VFU Brno, nebo podporují prezentaci výsledků vědy a výzkumu VFU Brno v zahraničí.
 • Dalšími podmínkami soutěže, při jejichž nesplnění nebude návrh projektu přijat do soutěže, jsou:
 • zaměření projektu na uvedené priority soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro příslušný rok,
 • při zaměření projektů na stejné nebo obdobné aktivity, může být IMA VFU Brno počet takovýchto projektů na VFU limitován,
 • maximální výše podpory jednoho projektu 100 000 Kč,
 • úměrnost celkových nákladů i nákladů v jednotlivých položkách,
 • délka mobility nejméně 5 dní,
 • osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění pro příslušného akademického pracovníka odpovědného za čerpání prostředků jsou na jeden projekt IVA VFU limitovány výší 5092 Kč,
 • podání maximálně jednoho projektu jedním studentem jako řešitelem,
 • podání maximálně jednoho projektu jedním akademickým pracovníkem jako řešitelem,
 • podání maximálně pěti projektů jedním akademickým pracovníkem jako pracovníkem odpovědným za čerpání prostředků,
 • počet členů v projektu (včetně pracovníka odpovědného za čerpání prostředků) může být maximálně 2, tj. student a akademický pracovník odpovědný z čerpání prostředků nebo akademický pracovník, který je současně pracovníkem odpovědným za čerpání prostředků, přičemž mobility se účastní v rámci projektu jeden člen řešitelského týmu,
 • projekt je samostatným projektem podporujícím vzdělávací činnost a nikoli projektem spolufinancování jiného projektu nebo záměru, nebo financováním téhož předmětu činnosti v již řešeném nebo dořešeném jiném projektu včetně projektů OP VK a projektů jim obdobných.

 

Formálními náležitosti, při jejichž nesplnění nebude návrh projektu přijat do soutěže, je vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2014, jeho doručení předepsaným způsobem, na určené místo podání návrhu, v soutěžní lhůtě. Formální náležitostí je také pravdivé, přesné a úplné vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2014 s podpisy řešitelů a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři, splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování podpory na projekty mobility studentů a akademických pracovníků prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU Brno.

Kontaktním pracovníkem je stanoven referent sekretariátu prorektora pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno.

Hodnotící lhůta (období, ve kterém IMA VFU Brno zajistí vyhodnocení návrhů projektů a vyhlásí výsledky soutěže, tj. začíná ode dne následujícího po ukončení soutěžní lhůty a končí dnem vyhlášení výsledků soutěže) je od 15. 3. 2014 do 29. 3. 2014.

 

prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

předseda IMA VFU Brno

V Brně dne 15. 2. 2014


 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person