Poplatky spojené se studiem

Dle ustanovení § 58 zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů stanovuje VFU Brno tyto typy poplatků:

 

 

Poplatek za studium

 

§58 odst. (3) Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.

 

 

Poplatek za studim ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce

 

§58 odst. 4 zákona o vysokých školách.  Uskutečňuje-li veřejná vysoká škola studijní program v cizím jazyce, stanoví poplatek za studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu.

 

 

 

Výši poplatků pro akademický rok 2015/16 a roky následující stanovuje Příloha č. 3 ke Statutu VFU Brno následovně:

  • poplatek za studium dle §58 odst. 3  - 12.000,- Kč za každých započatých 6 měsíců studia

 

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem je pro akademický rok započatý v roce 2019 vyhlášen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 4.090,- Kč.

 

 

 

Výši poplatků v uplynulých akad. letech stanovalo rozhodnutí rektora:

 

pro akad. rok 2014/15 Rozhodnutí rektora č. 5/2014

změna pro srpen 2013 a akademický rok 2013/14 stanovena Rozhodnutím rektora č. 11/2013 

pro akad. rok 2013/14 Rozhodnutí rektora č. 4/2013

pro akad. rok 2012/13 Rozhodnutí rektora č. 5/2012

pro akad. rok 2011/12 Rozhodnutí rektora č. 5/2011

pro akad. rok 2010/11 Rozhodnutí rektora č. 4/2010

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person