Pravidla pro PC studovny

Úvod

Počítačová síť na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, dále jen VFU,  je napojena na metropolitní akademickou síť v Brně, na počítačovou síť CESNET 2 a jejím prostřednictvím na celosvětovou síť Internet.
Vzhledem k akademickému charakteru sítě a jejím stanovám nejsou povoleny jakékoliv komerční aktivity jejích uživatelů. Součástí sítě na VFU jsou počítačové učebny a přístupová místa na Internet.

Studovna na Kounicových kolejích

 1. Samostatná práce studentů
 2. Výuka studentů
 3. Přístup uživatelů, tj. zaměstnanců, studentů a oficiálních hostů pracovišť VFU, k výpočetní technice  v učebnách a na přístupových místech.

 

Přístup

Přístup do učeben a k přístupovým místům studovny  má kterýkoliv zaměstnanec a student VFU a každý oficiální host VFU. Z provozních důvodů může být vyžadovaná  rezervace místa a času.
Provozní doba je:


Pravidla pro práci ve studovně

 1. Každý uživatel výpočetní techniky je povinen se zapsat do deníku pracoviště, včetně času příchodu, zkontrolovat úplnost vybavení a stav zařízení. Po ukončení práce zapíše případné závady a čas ukončení práce.
 2. Mimo organizovanou výuku (kurzy) může být u jednoho PC pouze jeden uživatel.
 3. Je zakázáno ve studovně jíst a vodit sem zvířata.
 4. Každý uživatel je povinen bezodkladně uposlechnout pokynů obsluhy.
 5. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do technického vybavení učeben (snímat kryty hardwaru, odpojovat a připojovat kabely, připojovat vlastní zařízení k hardwaru a na počítačovou síť VFU apod.)
 6. Je zakázáno měnit nastavení programových a technických prostředků
 7. Každý uživatel je povinen se  hlásit na svůj účet, který mu byl zřízen. Účet sestává z logovacího jména a hesla. Je povinností uživatele udržovat heslo v tajnosti. Za zneužití hesla jinou osobou nese uživatel plnou odpovědnost
 8. Zjišťování přístupových hesel jiných osob je zakázáno. Pokud uživatel zjistí heslo jiné osoby, je povinen tuto skutečnost nahlásit pracovníkům střediska CIT  VFU, linka 2095.
 9. Každý uživatel může používat výpočetní techniku pouze pro své vzdělávací a výzkumné účely. Za porušení se považuje zejména použití pro komerční činnost, šíření obchodních informací, politickou, rasovou nebo náboženskou agitaci, šíření erotických, násilných, vulgárních a jiných materiálů, které jsou v rozporu se zákonem a morálními principy v ČR.
 10. Uživatel může používat pouze legálně nabyté programové prostředky, které jsou na výpočetní technice instalované. V případě potřeby je možné doinstalovat další software, který  může uživatel použít. O možnost použití takového software však musí požádat pracovníky CIT. Po ukončení práce je uživatel povinen uvést výpočetní techniku do původního stavu.
 11. Uživatelé mohou ukládat soubory pouze do určených nebo přidělených diskových prostor (adresářů či podadresářů).
 12. Každý uživatel může používat výpočetní techniku pouze s ohledem na celkové zatížení sítě.
 13. Uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů (hluk, nevhodné chování apod.)
 14. Soubory v uživatelských adresářích a schránkách jsou soukromými daty jejich vlastníků. Mají právo na soukromí, a to i v případě, kdy uživatel své adresáře nechrání. Za hrubé porušení pravidel se považuje vytváření kopií cizích souborů a zpráv, včetně manipulací s nimi.
 15. Každý uživatel je povinen provést antivirovou kontrolu přenášených dat. K tomu účelu jsou na dostupné výpočetní technice instalovány příslušné antivirové programy.
 16. Uživatelé mohou používat výpočetní techniku k provozu elektronické pošty a dalším síťovým službám, které jsou k tomuto účelu na VFU Brno zřízeny.
 17. Každý uživatel je povinen dbát na správné adresování elektronické pošty a nesmí svým jednáním obtěžovat jiné účastníky této služby– např. neadresná hromadná pošta (spam.) apod.
 18. Každý uživatel bere na vědomí, že některé zásilky od problémových poštovních serverů nebudou přijaty.
 19. Obsluha učebny má právo provádět úkony k zajištění funkce učeben. Jde zejména o monitorování zátěže, kapacit disků, činností uživatelů apod.
 20. VFU  nezodpovídá za ztrátu dat vzniklou jakýmkoliv způsobem. Za pořizování záloh vlastních dat si zodpovídají uživatelé sami.
 21. V rámci údržby ) se uvádí výpočetní technika učeben do výchozího stavu podle potřeb VFU.
 22. Ve studovně   není dovoleno kouřit, konzumovat jídlo ani nápoje.
 23. Vstup do prostoru studovny  v podnapilém stavu, nebo pod vlivem omamných látek není povolen.


Úlevy a vyjímky
Pro organizovanou výuku (kurzy) jsou možné úlevy z tohoto řádu. Charakter těchto úlev je však nutné předem projednat se správcem studovny.

Přednášející může povolit:

 1. Účast více uživatelů u jednoho PC.
 2. Konzumaci jídla a nápojů ve vyhrazených prostorách.
 3. Manipulaci s nastavením výpočetní techniky, změny v konfiguraci softwarových prostředků.
 4. Přihlášení na jiný účet (např. zřízený pro výuku apod.)

 

Postihy
Za nedodržení výše uvedených podmínek může být uživatel sankcionován následujícím způsobem:

 1. Dočasným zablokováním účtu uživatele na dobu určenou podle charakteru provinění.
 2. Zrušením účtu za opakované hrubé porušení pravidel pro práci v učebnách.
 3. Kárným opatřením.
 4. Případnou trestně právní odpovědností.

Určení sankcí dle bodu 1., 2., a 3. je v pravomoci příslušných vedoucích pracovníků.Trestní odpovědnost je daná právním řádem České republiky.

Studovna
Vymezení pojmů

 1. Uživatel
  Uživatelem je zaměstnanec, student, účastník kurzu nebo oficiální host VFU. Uživatel je pracovník, který použije výpočetní techniku pro svou činnost. Při této činnosti je povinen dodržovat pravidla pro práci v učebnách.
 2. Obsluha studovny
  Obsluha učebny je pověřený pracovník z řad zaměstnanců VFU nebo student, který má s VFU smlouvu pro tuto činnost.
  Obsluha zajistí  odemčení učebny, odblokování elektronického zabezpečovacího systému a průběžné kontrolování úplnosti zařízení. Po ukončení činností v učebně zajistí kontrolu všech zařízení a prostor (např. uzavření oken, zhasnutí světel apod.), zamkne a zajistí učebnu elektronickým zabezpečovacím systémem.
  Uživatele, kteří hrubě poruší pravidla pro práci v učebně nebo provozní řád učebny, a nebo neakceptují opakované upozornění obsluhy učebny na jeho dodržování, může obsluha učebny okamžitě vykázat z prostor učebny.
 3. Správce studovny
  Je pracovník CIT, který má na starosti chod učebny (správce učebny).
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person