Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti

Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2011 až 2015

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), předkládá Dlouhodobý záměr
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a
farmaceutické univerzity Brno na období 2011 – 2015.

 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další
tvůrčí činnosti VFU Brno na období 2011 až 2015 vychází z legislativního rámce daného
zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů,
zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, dokumentů vlády, dokumentů a pokynů MŠMT, dále z právních předpisů
upravujících veterinární činnost a veterinární vzdělávání, zejména zákona č. 166/1999
Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
jeho prováděcích předpisů, z právních předpisů upravujících farmaceutickou činnost a
vzdělávání, zejména zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované odbornosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního
lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, a dále
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 36/2005/EC, o uznávání odborných kvalifikací,
která upravuje specifické regulované požadavky na vzdělávání veterinárních lékařů a
farmaceutů.

 

- Aktualizace dlouhodobého záměru univerzity na rok 2015

 

- Aktualizace dlouhodobého záměru univerzity na rok 2014

 

- Aktualizace dlouhodobého záměru univerzity na rok 2013

 

- Aktualizace dlouhodobého záměru univerzity na rok 2012

 

- Aktualizace dlouhodobého záměru univerzity na rok 2011

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person