Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti VFU Brno na rok 2016

 

Předkládá:  prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. – rektor VFU Brno

Zpracovali: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA – prorektor VFU Brno a členové Kolegia rektora 

                 VFU Brno

 

Projednáno Vědeckou radou VFU Brno dne 5. října 2015
Projednáno Správní radou VFU Brno dne 23. října 2015
Schváleno Akademickým senátem VFU Brno dne 14. října 2015

 

 

1. Úvod
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách"), předkládá Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2016.

 

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti VFU Brno na rok 2016 vychází z legislativního rámce daného zejména zákonem o vysokých školách zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dokumentů vlády, dokumentů a pokynů MŠMT, dále z právních předpisů upravujících veterinární činnost a veterinární vzdělávání, zejména zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, z právních předpisů upravujících farmaceutickou činnost a vzdělávání, zejména zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované odbornosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, a dále směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 36/2005/EC, o uznávání odborných kvalifikací, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje specifické regulované požadavky na vzdělávání veterinárních lékařů a farmaceutů.

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person