Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti

Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2016 až 2020

1. Úvod a východiska
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách"), předkládá Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2016–2020.

 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti VFU Brno na období 2016 až 2020 vychází z legislativního rámce daného zejména zákonem o vysokých školách a jeho prováděcích předpisů, zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dokumentů vlády, dokumentů a pokynů MŠMT, dále z právních předpisů upravujících veterinární činnost a veterinární vzdělávání, zejména zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, z právních předpisů upravujících farmaceutickou činnost a vzdělávání, zejména zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované odbornosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, a dále směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 36/2005/EC, o uznávání odborných kvalifikací, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje specifické regulované požadavky na vzdělávání veterinárních lékařů a farmaceutů.

 

- Aktualizace dlouhodobého záměru univerzity na rok 2016

 

- Plán realizace strategického záměru 2017

 

- Plán realizace strategického záměru 2018

 

- Plán realizace strategického záměru 2019

 

- Plán realizace strategického záměru 2020

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person