Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR) na Veterinární a farmaceutické univerzitě

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále bude označováno také zkratkou „GDPR“) poskytuje Veterinární a farmaceutická univerzita Brno následující informace o zpracování osobních údajů a jejich ochraně:

 

1. Informace o zpracování osobních údajů

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (dále jen VFU Brno) zveřejňuje všechny informace týkající se zpracování osobních údajů včetně informací týkajících se jejich ochrany na svých webových stránkách www.vfu.cz.

 

Studenti -rozsah zpracovávaných osobních údajů

Studenti - podmínky udělení souhlasu

 

2. Správce osobních údajů

Správcem všech osobních údajů, které jsou VFU Brno poskytovány, je VFU Brno, se sídlem Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, IČ 621 57 124. VFU Brno je veřejná vysoká škola, univerzitního typu podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. V rámci svého poslání VFU Brno svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti.

Kontaktními údaji VFU Brno jsou:

         Adresa sídla: Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

         Datová schránka: y2cj9e8

         Telefon: +420 541 531 111

         E-mail: vfu@vfu.cz 

 

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů, kontakt na pověřence

Pověřencem pro ochranu osobních údajů na VU Brno je Mgr. Jana Kuklínková.

V případě jakýchkoliv dotazů, námětů či připomínek v oblasti ochrany osobních údajů je možno se obracet na:

Mgr. Jana Kuklínková, pověřenec pro ochranu osobních údajů,

e-mail: poverenec@vfu.cz., tel.: +420 5 4156 2148.

 

4. Zásady pro zpracování osobních údajů

VFU Brno považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje ji velkou pozornost. Osobní údaje VFU Brno zpracovává pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost VFU Brno, případně souvisí se službou, kterou na VFU Brno využíváte. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů na VFU Brno upravuje vnitřní směrnice rektora ZS č. 1/2018 Ochrana a zpracování osobních údajů. Směrnice aplikuje principy a zásady vyplývající z nařízení GDPR:

 1. Zásadu zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu       s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.
 2. Zásadu korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou Vaše osobní údaje. Patří sem také naše povinnost Vás v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.
 3. Zásadu účelového omezení, která nám umožňuje shromažďovat Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.
 4. Zásadu minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.
 5. Zásadu přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů.
 6. Zásadu omezení uložení, která nám ukládá uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány. Jakmile tedy pomine doba pro zpracování nebo účel zpracování, Vaše osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme, tedy upravíme tak, aby nebyly propojitelné s Vaší osobou.
 7. Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti, která nám ukládá Vaše osobní údaje zabezpečit a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Z těchto důvodů přijímáme četná technická i organizační opatření pro ochranu Vašich osobních údajů. Současně dbáme na to, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze pověření zaměstnanci.

 

5. Pro které účely osobní údaje VFU Brno zpracovává

Při naplňování svého poslání VFU Brno zpracovává osobní údaje pro následující účely:

  a.   Vzdělávací činnost

              i.      Studium

              ii.      Výuka

             iii.      Přijímací řízení

             iv.      Výměnné pobyty

              v.      Celoživotní vzdělávání

             vi.      Knihovní služby

 

  b.   Vědecko-výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost

               i.      Řešení projektů

               ii.      Pořádání odborných konferencí

              iii.      Publikační a vydavatelská činnost

              iv.      Habilitační a profesorská řízení

  c.   Služby poskytované v souvislosti s výukou

               i.      Veterinární služby

              ii.      Veterinární, hygienické a ekologické služby

             iii.      Lékárenské služby

  d.   Administrativa a provoz organizace

               i.      Personalistika a mzdy

              ii.      Ekonomika a účetnictví

             iii.      Správa majetku

             iv.      Provozní agendy

              v.      E-infrastruktura (výpočetní a úložné systémy, počítačová síť, elektronická pošta, hlasová síť)

  e.   Ochrana majetku a bezpečnost

               i.      Kamerové systémy

              ii.      Přístupy do zabezpečených prostor

             iii.      Bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě

             iv.      Zpracování bezpečnostních incidentů

  f.   Komerční činnost

              i.      Ubytovací služby

             ii.      Smluvní komerční činnost

  g.   Informační a propagační činnost

              i.      Weby

              ii.      Marketing a propagace

             iii.      Absolventi

  h.   Zdravotnická činnost

              i.      Provoz fakultní lékárny

 

6. Kategorie osob, jejichž osobní údaje zpracováváme

VFU Brno zpracovává osobní údaje těchto kategorií osob (subjektů údajů):

            a)      Zaměstnanci (osoby v pracovně-právním vztahu k VFU Brno)

            b)      Studenti (osoby účastnících se všech forem vzdělávání na VFU Brno)

            c)      Uchazeči o studium (osoby účastnící se přijímacího řízení ke studiu na VFU Brno)

            d)      Absolventi (osoby, které v minulosti studovaly na VFU Brno)

            e)      Externí spolupracovníci (osoby bez pracovněprávního vztahu na VFU Brno zapojené do                      vzdělávacích, výzkumných, smluvních a dalších aktivit VFU Brno)

            f)       Zákazníci (osoby využívajících či nakupující služby a produkty VFU Brno).

 

7. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

VFU Brno zpracovává jednak osobní údaje poskytnuté přímo jednotlivými fyzickými osobami (ať již na základě souhlasu nebo jiných právních důvodů), jednak další osobní údaje vytvořené v rámci činností zpracování a nezbytných pro jejich zajištění. To může zahrnovat následující kategorie osobních údajů:

 1. Adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa (včetně elektronické), telefonní číslo, číslo osobního dokladu, digitální identifikátor, podpis apod.)
 2. Popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, počet dětí, portrétní fotografie, video/audio záznam o osobě, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, členství v zájmových organizacích, trestní bezúhonnost, apod.)
 3. Studijní údaje (záznamy o studiu a studijních aktivitách, studijní výsledky, studijní ocenění)
 4. Ekonomické údaje (bankovní spojení, mzda, odměny, poplatky, závazky a pohledávky,  objednávky, nákupy, daně apod.)  
 5. Pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení a pozice, pracovní hodnocení, pracovní ocenění apod.)
 6. Provozní a lokační údaje (typicky údaje z elektronických systémů vztahujících se ke konkrétnímu subjektu údajů – např. údaje o využití informačních systémů, o datovém provozu a elektronické komunikaci, o využívání telefonu, o přístupu do různých prostor, záznamy z kamerových systémů apod.)
 7. Údaje o aktivitách subjektu (publikační činnost, údaje o odborných aktivitách, účasti na konferencích, zapojení do projektů, údaje o pracovních či studijních cestách apod.)
 8. Údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě, partner apod.)
 9. Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje zachycující informaci o zdravotním stavu, členství v odborech apod.)

 

8. Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v rámci výše uvedených činností probíhá na základě odpovídajících právních důvodů, kterými jsou:

 1. Plnění právní povinnosti vztahující se na správce: Vaše osobní údaje VFU Brno potřebuje za účelem jejich zpracování pro splnění své legislativní povinnosti jako správce. Jedná se zejména o Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; Zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další.
 2. Plnění smlouvy: Vaše osobní údaje VFU Brno potřebuje pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy.
 3. Souhlas subjektu údajů: Souhlas, který nám udělíte ke zpracování Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.
 4. Oprávněný zájem správce, který spočívá zejména v:
  • ochraně majetku a zamezení podvodům,
  • předávání osobních údajů v rámci součásti VFU Brno pro vnitřní administrativní a provozní účely,
  • zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací.

9. Předávání osobních údajů

Za účelem naplnění zákonných povinností může VFU Brno předat vybraná data určeným subjektům (například orgánům veřejné moci). Toto obdobně platí i pro případy, kdy zmocnění pro předání osobních dat vně VFU Brno je dáno individuálními souhlasy subjektů údajů.

 

10. Doba uchování osobních údajů

Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních dat a v souladu s platným skartačním plánem jsou pak zlikvidována nebo archivována. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 

11. Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR, počínaje dnem 26. 5. 2018. Práva musí subjekt údajů uplatňovat vůči správci osobních údajů a to zasláním žádosti na datovou schránku VFU Brno y2cj9e, e-mailem na pověřence vurmovaj@vfu.cz nebo osobním podáním pověřenci. Před zpracováním žádosti má VFU Brno právo a povinnost ověřit identitu žadatele.

 

12. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je       Úřad na ochranu osobních údajů.

 

Kontakt:
   Úřad pro ochranu osobních údajů

   adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

   tel.: 234 665 111

   web: www.uoou.cz

 

Tato informace je dostupná v české a anglické verzi. Dojde-li k rozporu mezi těmito verzemi, přednost má verze česká.

 

V Brně dne 24. 5. 2018

 

Video materiály ZDE

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person