Institucionální plán VFU Brno - 2016-2018

Předkládá:  prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. – rektor VFU Brno
Zpracovali: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA – prorektor VFU Brno a členové Kolegia rektora

                 VFU Brno

 

Projednáno Vědeckou radou VFU Brno dne 5. října 2015
Projednáno Správní radou VFU Brno dne 23. října 2015
Schváleno Akademickým senátem VFU Brno dne 14. října 2015

 

 

1. Úvod
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změ­ně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vyso­ kých školách") a vyhlášením Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016–2018, předkládá Institucionální plán Veterinární a farmaceutické univer­
zity Brno pro roky 2016–2018.

 

Institucionální plán Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2016 až 2018 navazuje zejména na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2016 až 2020, na Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědec­ké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnos­ti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2016, navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vě­decké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 až 2020, a jeho aktualizaci na rok 2016, na Standardy a postu­py pro zajištění kvality v Evropském prostoru terciárního vzdělávání z roku 2005 a 2015 (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ESG), výsled­ky a doporučení vyplývající z mezinárodní evaluace vete­rinárních fakult obsažené v Závěrečné zprávě o evaluaci VFU Brno schválené v roce 2005 a 2014 Evropskou asoci­ací veterinárních univerzit a fakult (European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE), na výsledky a doporučení z akreditace studijních programů a jednotlivých oborů Akreditační komisí MŠMT, a výsled­ky činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v uplynulém období 2011 až 2015. 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person