Pravidla poskytování informací o Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

Čl. 1

Preambule

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (dále jen VFU Brno) je podle zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (zákon o vysokých školách) veřejnou vysokou školou, která uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo další tvůrčí činnost.

 

Čl. 2

Organizační struktura

 1.       VFU Brno se člení na rektorát, fakulty a další součásti.
 2.       Vnitřní předpisy VFU Brno, upravující organizační strukturu a konkretizující podmínky a principy její činnosti, jakož i určující pravidla jednání orgánů VFU Brno, jsou uveřejněny na webové stránce www.vfu.cz.
 3.       Vnitřní předpisy fakult a dalších součástí VFU Brno jsou dostupné z domácí stránky www.vfu.cz.

 

Čl. 3

Poskytování informací

 1.         Informace týkající se působnosti orgánů fakulty podle § 24 zákona o vysokých školách poskytují fakulty VFU Brno. Informace týkající se činnosti dalších součástí poskytují tyto součásti.
 2.         Týká-li se požadovaná informace více fakult nebo dalších součástí, zasílá se příslušná žádost každé dotčené součásti VFU Brno.

 

Čl. 4

Žádost o poskytnutí informací

 1.       Nejde-li o věc podle čl. 3, podává se žádost o poskytnutí informace ústně, telefonicky či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací a směřují se přímo na zaměstnance Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen VFU Brno) dle jejich funkčního zařazení (viz www.vfu.cz). Ti jsou povinni, je-li to vzhledem k povaze a rozsahu žádosti možné, poskytnout požadované informace bez zbytečného odkladu, případně žadatele odkázat na zveřejněnou informaci nebo informovat o předání žádosti příslušné součásti.
 2.       Není-li žadateli na takto podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel takto poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 3.       Písemné žádosti o poskytnutí informace přijímá kancelář rektora, a to buď písemně na adresu: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42  Brno,

nebo elektronickou poštou na adresu: rektor@vfu.cz

 

 

Čl. 5

Náležitosti podání

 1.         Podání musí mít náležitosti uvedené v § 14 odst. 2 zákona s tím, že jde-li o podání doručené e-mailovou poštou, musí též obsahovat údaje umožňující ověření totožnosti žadatele. V opačném případě se podání nepovažuje za žádost ve smyslu zákona a bude podle § 14 odst. 2 odloženo.
 2.         V záhlaví žádosti (u e-mailové pošty v "Předmět") musí být vždy uvedeno, že jde o žádost o poskytnutí informace podle zákona.
 3.         Podání zaslané na adresu podle čl. 4 odst. 3 a spadající do působnosti fakulty nebo další součásti VFU Brno bude neprodleně postoupeno. Na podání podle čl. 3 odst. 1 se nevztahují ust. čl. 6 až 8.

 

Čl. 6

Postup při vyřizování žádosti

 1.       Brání-li nedostatek údajů o žadateli (jméno, příjmení, případně u právnické osoby identifikační číslo, adresa žadatele pro korespondenci, resp. v případě žádosti zaslané elektronickou poštou provozuschopná elektronická adresa odesílatele), postupu vyřízení žádosti, bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti vyzván, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.
 2.       V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, vydá se rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 3.       V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti VFU Brno, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
 4.       Nerozhodne-li se podle předchozích bodů, poskytne se informace v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence, předloží se v této lhůtě žadateli konečná licenční nabídka. V případě závažných důvodů může být tato lhůta prodloužena, nejvýše však o 10 dní.

Čl. 7

Rozhodnutí o neposkytnutí informace

 1.         Rozhodnutí o neposkytnutí požadované informace, nebo poskytnutí jen částečném (§ 15 zákona) vydává na návrh příslušného zaměstnance jménem rektorátních pracovišť VFU Brno kvestor, jménem fakultních pracovišť děkan. Toto rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se do vlastních rukou žadatele.

 

Čl. 8

Hrazení nákladů

 1.         Po obdržení žádosti o poskytnutí informace se provede kalkulace odhadu nákladů na její vyřízení. Tato kalkulace se provádí v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy a podle sazebníku, který je uveden v příloze této směrnice.
 2.         Nepřesáhne-li odhad nákladů částku 100 Kč, náhrada nákladů nemusí být vyžadována. Pokud náhrada nákladů bude vůči žadateli uplatňována, bude tato skutečnost před poskytnutím informace písemně oznámena žadateli spolu s uvedením předpokládané výše a s dotazem, zda na žádosti trvá.
 3.         Po zpracování vyžádané informace se žadatel písemně vyzve k zaplacení skutečné výše úhrady nákladů a zaslání dokladu o jejím splacení. Po obdržení tohoto dokladu se žadateli informace bez prodlení poskytne.
 4.        Je-li odhad nákladů vyšší než 1000 Kč, vyžaduje se splacení zálohy na úhradu nákladů ve výši 30-50% odhadu nákladů. Splacením této úhrady je podmíněno zahájení zpracovávání požadované informace.
 5.        Lhůty pro poskytnutí informace se poté, kdy je žadateli zasláno oznámení podle odstavce 2, 3 nebo 4 a doby než je doručena jeho odpověď, staví.
 6.        V případě, že žadatel nezaplatí požadovanou úhradu dle odst. 3 nebo 4 do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, žádost se odloží.

 

Čl. 9

Odvolání

 1.         Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace vydaném podle čl. 7 nebo vydaném orgánem fakulty anebo další součásti VFU Brno lze ve lhůtě a způsobem stanoveným v § 16 zákona podat odvolání.
 2.         Odvolání se podává rektorovi VFU Brno prostřednictvím subjektu, který napadené rozhodnutí vydal, a to výhradně písemně.
 3.         Odvolání musí vždy obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu, kopii rozhodnutí o odmítnutí žádosti a sdělení, v čem je spatřováno porušení zákona nebo jiných právních předpisů a podpis. V záhlaví odvolání musí být uvedeno, že jde o odvolání ve věci poskytnutí informace podle zákona.
 4.         Subjekt, který napadené rozhodnutí vydal, může odvolání svým novým rozhodnutím v plném rozsahu vyhovět. V opačném případě odvolání spolu se spisovým materiálem neprodleně postoupí rektorovi.
 5.         Neobsahuje-li odvolání údaje podle odstavce 3, nebo bylo-li podáno opožděně, bude rektorem odloženo.
 6.         O řádně podaném odvolání rozhodne rektor VFU Brno do 15 dnů od jeho doručení; poklady pro toto rozhodnutí zpracovává právní oddělení rektorátu. Pro součinnost s tímto oddělením platí obdobně čl. 6.
 7.         Rektor zruší napadené rozhodnutí, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem nebo jinými právními předpisy, v takovém případě se věc postupuje k novému vyřízení, přičemž právním názorem rektora je subjekt, který původní rozhodnutí vydal, vázán. V opačném případě rektor odvolání zamítne. Proti zamítavému rozhodnutí se nelze odvolat; je však přezkoumatelné soudem.
 8.         Rozhodnutí rektora je konečné a doručuje se do vlastních rukou.

 

Čl. 10

Stížnost

 1.         Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel,

a)        který nesouhlasí s vyřízením žádosti,

b)        kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c)         kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí.

 1.         Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam.
 2.         Stížnost se podává analogickým způsobem dle čl. 4., a to do 30 dnů ode dne

a)                              doručení sdělení podle § 6 zákona, dle čl. 6 nebo čl. 8 odst. 2,

b)                              uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle čl. 6.

 1.       O stížnosti rozhoduje rektor do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

 

 

 

Příloha

Sazebník úhrad

 

Hodina kvalifikované odborné práce

200 Kč

Hodina administrativní a pomocné práce

115 Kč

 

 

 

fotokopie A4

1 Kč

CD

55 Kč

korespondence

cena obálky + poštovné

cestovné

dle platných právních předpisů

 

Náklady, které univerzitě v souvislosti s pořizováním informace vzniknou vůči třetí straně, se účtují v plné výši

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person