Volby do Akademického senátu VFU Brno

INFORMACE PRO volby do AS VFU Brno AS VFU BRNO

dnem 18. 09. 2017 vyhlašuje řádné volby:

 

zástupců z řad akademických pracovníků jednotlivých fakult
zástupců z řad studentů všech studijních programů jednotlivých fakult

 

NAVRHUJÍ akademičtí pracovníci a studenti VFU Brno

 

VOLÍ členové AO VFU Brno (akademičtí pracovníci a studenti)

 

 

DO KDY a KOMU ODEVZDAT NÁVRHY?

Do 13. 10. 2017 do 12.00 hod. členům volební komise, včetně písemného souhlasu navrhovaného s kandidaturou.

 

KDY a KDE BUDOU VOLBY?
25. 10. 2017 8.00 - 14.00 hod.

vstupní hala SIS (budova č. 24; místnost 169) (FVL a FVHE) a pavilon farmacie I- budova č. 44 (FaF)

 

Členové volební komise AS VFU Brno:
FVL: prof. MVDr. F. Treml, CSc.; doc. MVDr. M. Škorič, Ph.D.; MVDr. R. Snášil
FVHE: doc. MVDr. P. Chloupek, Ph.D.; doc. MVDr. B. Janštová, Ph.D.; Ing. Vl. Enevová
FaF: doc. PharmDr. K. Šmejkal, Ph.D.; Doc. PharmDr. Mgr., D. Vetchý, Ph.D.; Mgr. I. Stupák


 

 

Dokument volební komise č. 1
Volby do AS VFU Brno

Právo volit a být voleni mají členové akademické obce (AO) VFU Brno, tj. akademičtí pracovníci a studenti. Podle § 70 zákona č.111/1998 Sb. " Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci vysoké školy vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost ". Zákon neomezuje členství v AO rozsahem pracovního úvazku. Podmínkou je, že člen AO musí být zaměstnancem VFU Brno a současně vykonávat pedagogickou a některou další ze zákonem vyjmenovaných činností. Odborník, vykonávající vyjmenované činnosti na základě dohody konané mimo pracovní poměr, není členem AO.
Současní akademičtí funkcionáři (rektor, prorektoři, děkani, proděkani) jsou členy AO se všemi právy a povinnostmi, podle § 8 odst. 2 zákona však v době vykonávání funkce nemohou být členy AS. V praxi to znamená, že mohou volit a být i zvoleni do AS, po dobu vykonávání funkce však nemohou svůj mandát vykonávat. Aby nedošlo k porušení jejich akademických práv, vykonává za ně v takovém případě mandát člena AS náhradník podle pořadí, určeného ve volbách. Pokud dojde k ukončení jejich funkce, stanou se členy AS a náhradník přestane být jeho členem.
Členové AO VFU Brno nezařazení na fakultách si mohou vybrat příslušnou fakultu, za kterou chtějí volit nebo být voleni a své rozhodnutí musí oznámit předsedovi volební komise do 06. 10. 2017. Pokud tak neučiní, jejich zařazení určí předseda Volební komise.
Studentem VFU Brno je každá osoba, zapsaná na některé z jejích fakult jako student bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu. V době přerušení studia není podle § 61 odst. 2 zákona studentem a tedy ani členem AO.
Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona a tedy ani členy AO.

 

za správnost: doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.
předseda VK AS VFU Brno

V Brně 07. 09. 2017


 

 

Dokument volební komise č. 2
Volby do AS VFU Brno

Zařazování studentů, působících současně jako akademičtí pracovníci nebo studujících současně v doktorském a bakalářském resp. magisterském studijním programu.

 

Na VFU Brno působí v různém pracovním zařazení i studenti bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu. Není vyloučena ani možnost současného studia v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Při vytváření seznamu voličů nebo kandidátů je pak nutno řešit zařazení členů Akademické obce (AO) do kategorií studentů nebo kategorie akademických pracovníků.

 

Zařazování studentů VFU Brno do seznamu voličů nebo kandidátů se uskuteční podle následujících pravidel:

  1. Každý člen AO VFU Brno může uplatňovat své právo volit a být volen jen v jedné kategorii.
  2. Studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, kteří současně působí ve funkci akademických pracovníků v částečném pracovním úvazku na některé z fakult VFU Brno, jsou považováni za studenty, pokud jejich pracovní úvazek nepřesahuje 0,5.
  3. Studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, kteří současně působí ve funkci akademických pracovníků s pracovním úvazkem vyšším než 0,5, jsou považováni za akademické pracovníky.
  4. Studenti zapsáni na více fakultách, musí do 06. 10. 2017 oznámit předsedovi volební komise fakultu, za kterou chtějí volit nebo být voleni. Pokud tak neučiní, budou předsedou volební komise zapsáni na volební seznamy té fakulty, na které začali studovat později.

za správnost: doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.
předseda VK AS VFU Brno

V Brně 07. 09. 2017


 

 

Dokument volební komise č. 3

Způsob voleb členů AS VFU Brno z řad akademických pracovníků

 

Členové volební komise AS VFU Brno pro jednotlivé fakulty:
FVL: prof. MVDr. F. Treml, CSc.; doc. MVDr. M. Škorič, Ph.D.; MVDr. R. Snášil
FVHE: doc. MVDr. P. Chloupek, Ph.D.; doc. MVDr. B. Janštová, Ph.D.; Ing. Vl. Enevová
FaF: doc. PharmDr. K. Šmejkal, Ph.D.; Doc. PharmDr. Mgr., D. Vetchý, Ph.D.; Mgr. I. Stupák

 

přijímají písemné návrhy na kandidáty od členů AO VFU Brno do 13. 10. 2017 do 12.00 hod., včetně písemného souhlasu navrhovaného s kandidaturou. Dne 16. 10. 2017 zveřejní komise seznamy kandidátů za jednotlivé fakulty, kteří se svou kandidaturou vyslovili souhlas.

Volby se budou konat dne 25. 10. 2017 od 8 00 do 14.00 hod. Volby členů AS VFU Brno, zastupujících FVL a FVHE se uskuteční ve vstupní hale SIS (budova č. 24; místnost 169), volby zástupců FaF se uskuteční ve vestibulu pavilonu farmacie I. (budova č. 44). Volič obdrží v místě konání voleb hlasovací lístek proti podpisu na seznamu členů AO příslušné fakulty. Účast na volbě (převzetí hlasovacího lístku, jeho úprava a vložení do volební urny) nemůže být delegována na jinou osobu.
Hlasovacím lístkem je seznam kandidátů fakulty v abecedním pořadí, opatřený razítkem AS VFU Brno. Při volbě volič může zakroužkovat pořadové číslo maximálně u šesti kandidátů, kterým dává svůj hlas. Volební lístek, na němž je zakroužkováno více než 6 kandidátů, nebo volební lístek, na němž jsou provedeny jiné úpravy, je neplatný. V případě, že se volič při vyplňování volebního lístku zmýlí, požádá komisi o nový volební lístek, který obdrží výměnou za původní. Ten bude bezodkladně za jeho přítomnosti znehodnocen.
Volební komise sestaví podle počtu získaných hlasů pořadí kandidátů za jednotlivé fakulty. Členy AS VFU Brno se stává prvních 6 kandidátů uvedených na hlasovacím lístku fakulty, kteří získali nejvyšší počet platných hlasů. Zvolení kandidáti na sedmém a dalších místech se stávají náhradníky na uvolněná místa členů AS VFU Brno, na něž nastupují podle počtu získaných hlasů. V případě, že nebude možné sestavit konečné pořadí šesti zvolených kandidátů, zorganizuje volební komise další kolo voleb ve smyslu Volebního řádu AS VFU Brno

 

za správnost: doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.
předseda VK AS VFU Brno

V Brně 07. 09. 2017


 

 

Dokument volební komise č. 4

Způsob voleb členů AS VFU Brno z řad studentů bakalářských a magisterských studijních programů (BSP a MSP) a doktorských studijních programů (DSP)

 

Členové volební komise AS VFU Brno pro jednotlivé fakulty:
FVL: prof. MVDr. F. Treml, CSc.; doc. MVDr. M. Škorič, Ph.D.; MVDr. R. Snášil
FVHE: doc. MVDr. P. Chloupek, Ph.D.; doc. MVDr. B. Janštová, Ph.D.; Ing. Vl. Enevová
FaF: doc. PharmDr. K. Šmejkal, Ph.D.; Doc. PharmDr. Mgr., D. Vetchý, Ph.D.; Mgr. I. Stupák

 

přijímají buď přímo, nebo prostřednictvím zástupců studentů v současném AS VFU Brno, písemné návrhy na kandidáty z řad studentů BSP, MSP a DSP do 13. 10. 2017 do 12.00 hod. V případě návrhů z řad studentů musí být součástí návrhu i písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou. Dne 16. 10. 2017 zveřejní komise seznamy kandidátů z jednotlivých fakult, kteří se svou kandidaturou vyslovili souhlas.
Volby se bude konat dne 25. 10. 2017 od 8.00 do 14.00 hod. Volby členů AS VFU Brno, zastupujících studenty FVL a FVHE se uskuteční ve vstupní hale SIS (budova č. 24; místnost 169), volby zástupců studentů FaF se uskuteční ve vestibulu pavilonu farmacie I. (budova č. 44). Volič obdrží v místě konání voleb hlasovací lístek proti podpisu na seznamu studentů příslušné fakulty. Účast na volbě (převzetí hlasovacího lístku, jeho úprava a vložení do volební urny) nemůže být delegována na jinou osobu.
Hlasovacím lístkem je seznam kandidátů fakulty v abecedním pořadí, dělený na část studentů BSP a MSP a část studentů DSP, opatřený razítkem AS VFU Brno. Při volbě volič může zakroužkovat pořadové číslo maximálně u dvou kandidátů z části studentů BSP a MSP a maximálně u jednoho kandidáta z části studentů DSP, kterým dává svůj hlas. Ta část volebního lístku, na níž je zakroužkován větší než povolený počet kandidátů, nebo volební lístek, na němž jsou provedeny jiné úpravy, jsou neplatné. V případě, že se volič při vyplňování volebního lístku zmýlí, požádá komisi o nový volební lístek, který obdrží výměnou za původní. Ten bude bezodkladně za jeho přítomnosti znehodnocen.
Volební komise sestaví podle počtu získaných hlasů pořadí kandidátů za jednotlivé fakulty. Členy AS VFU Brno se stávají první 2 kandidáti z řad studentů BSP a MSP a první kandidát z řad studentů DSP každé fakulty, kteří získali nejvyšší počet platných hlasů. Zvolení kandidáti na dalších místech se stávají náhradníky na uvolněná místa členů AS VFU Brno, na něž nastupují podle počtu získaných hlasů. V případě, že nebude možné sestavit jednoznačné pořadí zvolených kandidátů, kteří se stávají členy AS VFU Brno, zorganizuje volební komise další kolo voleb ve smyslu Volebního řádu AS VFU Brno.

 

za správnost: doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.
předseda VK AS VFU Brno


 

 

Celý dokument a formulář je ke stažení zde (*.doc)

 

 


 

 

Volby AS VFU Brno - seznam kandidátů (*.pdf)

 

 


 

 

Složení AS VFU Brno pro funkční období 2017‐2020 (*.pdf)

 

 


 

 

Výsledky voleb AS VFU Brno 2017 (*.pdf)

 

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person