Aktuality VaV

Zde najdete text vyhlášených veřejných soutěží grantových agentur 


Vážení,

jménem pana prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy prof. MVDr. Alfreda Hery, CSc., Vám oznamuji, že dne 15. února  2016 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu standardních a juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017.

Program je rozčleněn do následujících panelů:

 • technické vědy
 • vědy o neživé přírodě
 • lékařské a biologické vědy
 • společenské a humanitní vědy
 • zemědělské a biologicko-environmentální vědy.

Soutěžní lhůta začíná 16. února 2016.

Návrhy projektů je možné podávat do 30. března 2016.

 

Interní termín pro odevzdání projektů na VVZ: 24. března 2016.

 

Text vyhlášení a ostatní informace naleznete na odkaze: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2017/

 

Následující přílohy zajistí VVZ:

- Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby

- Čestné prohlášení uchazeče / spoluuchazeče1) jako právnické osoby k návrhu 

aktualizováno 16.2.2016


 

Vážení,

jménem pana prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy prof. MVDr. Alfreda Hery, CSc., Vám oznamuji, že dne 15. února  2016 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017.

Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s:

 • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), (Information for German applicants)
 • National Research Foundation of Korea (NRF),
 • Ministry of Science and Technology (MOST), Taiwan.

Program je rozčleněn do následujících panelů:

 • technické vědy
 • vědy o neživé přírodě;
 • lékařské a biologické vědy;
 • společenské a humanitní vědy;
 • zemědělské a biologicko-environmentální vědy.

Soutěžní lhůta začíná 16. února 2016.

Návrhy projektů je možné podávat do 30. března 2016.

 

Interní termín pro odevzdání projektů na VVZ: 24. března 2016.

 

Text vyhlášení a ostatní informace naleznete na odkaze: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-2017/

 

 Následující přílohy zajistí VVZ:                                                                           

- Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby

- Čestné prohlášení uchazeče / spoluuchazeče1) jako právnické osoby k návrhu grantového projektu jako žádosti o dotaci podle rozpočtových pravidel

aktualizováno 16.2.2016


Vážení,

jménem pana prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy prof. MVDr. Alfreda Hery, CSc., Vám oznamujeme, že Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 28. ledna 2016 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogramu 1 – proof-of-concept, zaměřenou na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků poskytovatele za účelem naplňování cílů Programu GAMA.


Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná 29. ledna 2016.

Návrhy projektů je možné podávat do 16. března 2016.

 

Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Patriot do 16:30:00 hod.
Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele

 

Interní termín pro odevzdání projektů na VVZ: 14.března 2016.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že VFU Brno nemá zřízenou „Radu pro komercializaci“ je možné podávat projekt do programu TAČR GAMA pouze jako spoluřešitel.

 

Poznámky:

Zadávací dokumentace a příručka pro uchazeče - v odkazu níže

Text vyhlášení a ostatní informace naleznete na odkaze: http://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/690-gama-treti-verejna-soutez-1-podprogram.html

 Následující přílohy zajistí VVZ:

-          Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby

-          Žádost o výpis z rejstříku trestů – fyzická osoba

 

aktualizováno dne 2.2.2016


Vážení,

jménem pana prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy prof. MVDr. Alfreda Hery, CSc., Vám oznamujeme, že byla vyhlášena Ministerstvem průmyslu a obchodu 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu TRIO. Doba trvání Programu je stanovena na 1. 1. 2016 – 31. 12. 2021.

V Programu budou podporovány projekty zaměřené zejména na:

 • Fotonika
 • Mikro- a nanoelektronika
 • Nanotechnologie
 • Průmyslové biotechnologie
 • Pokročilé materiály
 • Pokročilé výrobní technologie

Zahájení řešení projektu v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2020.

Předpokládaná délka trvání projektů v Programu je maximálně 48 měsíců.

 

Žádost o podporu programového projektu musí být do veřejné soutěže podána na předepsaných formulářích, vytištěných jako závěrečná fáze (poslední krok) při vyplňování interaktivní elektronické přihlášky, a to v jednom vyhotovení.

Vstup do interaktivní elektronické přihlášky naleznete v informačním systému programu TRIO na adrese: http://trio.mpo.cz/. Podrobný návod k jejímu vyplnění je k dispozici v podobě Příručky pro uchazeče (ke stažení jako Příloha III).

Návrhy projektů je možné podávat do 15. ledna 2016 do 12h.

 

Interní termín pro odevzdání projektů na VVZ: 11. ledna 2016 do 12:00h.

 

Poznámky:

Zadávací dokumentace, Text vyhlášení a ostatní informace naleznete na odkaze: http://www.mpo.cz/dokument166366.html

 

Seznam příloh, které předkládá uchazeč naleznete v Příloze II. na webové stránce výše

 

Následující přílohy zajistí VVZ:

- Podklad pro žádost o výpis z Rejstříku trestů

- Čestné prohlášení uchazeče

 

aktualizováno dne 26.11.2016


 

Vážení,

 

jménem pana prorektora prof. MVDr. Alfreda Hery, CSc., si Vám dovoluji oznámit, že Grantová služba Lesy České republiky vyhlásila podzimní výzvu na podávání výzkumných projektů s limitní částkou 2 min. Kč na 1 projekt. 

 

Výzva je rozčleněna do pěti témat:

 • Ekonomické, technologické a energetické posouzení dřevěných vícepodlažních budov v porovnání se zděnými vícepodlažními budovami
 • Analýza současného stavu chladnokrevných koní vhodných pro lesní hospodářství, skutečnost a potenciál uplatnění a návrh opatření pro zvýšení jejich využití v LH – s vylišením národních plemen (norik, slezský norik, českomoravský belgik)
 • Socio-ekonomická studie stanovující ekonomické dopady do regionu Křivoklátska v případě převedení části území do kategorie užívání „národní park“
 • Vyhodnocení plnění funkcí lesa u březových porostů, ekonomiky březového hospodářství a návrh východisek pro hospodaření s břízou v ČR
 • Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek

  

Soutěžní lhůta začíná 30.října 2015

Návrhy projektů je možné podávat do  4. prosince 2015 do 15h

 

Interní termín pro odevzdání projektů na VVZ: nejpozději do 1.prosince 2015 do 12h.

 

V případě pozdějšího předání návrhu projektu na VVZ negarantujeme podání projektu na GS Lesy ČR v termínu včas.

 

Text vyhlášení a ostatní informace naleznete na odkaze: http://www.lesycr.cz/odborne-rady/granty-a-dotace/Stranky/soutez-podzimni-termin-2015.aspx?retUrl=%2fodborne-rady%2fgranty-a-dotace%2fStranky%2fcompetitions.aspx

  

Žádáme, aby následujícím informacím byla věnována zvýšená pozornost.

 

Podávání projektů:

 

v listinné podobě (vyplněním Nabídkového formuláře – dostupný zde: http://www.lesycr.cz/odborne-rady/granty-a-dotace/Stranky/soutez-podzimni-termin-2015.aspx?retUrl=%2fodborne-rady%2fgranty-a-dotace%2fStranky%2fcompetitions.aspx)

 

Postup podávání projektů na VFU Brno:

 

- Doručit projekt (přílohy Čestné prohlášení  zajistí VVZ) do daného termínu: 1.12.2015 do 12h do kanceláře VVZ včetně košilky k panu rektorovi (na hlavičkovém papíře kliniky, ústavu, střediska), která bude obsahovat podpisy:

 • hlavního řešitele
 • přednosty kliniky/ústavu
 • děkana dané fakulty
 • proděkana pro vědu a výzkum dané fakulty
 • prorektora VVZ – zajistí VVZ a následně projekt vč. příloh předá kanceláři rektora k podpisu

- po podpisu projektu a příloh panem rektorem, VVZ po domluvě s řešitelem VFU Brno zajistí odeslání projektu a příloh.

 

Seznam příloh:

 

-Čestné prohlášení – zajistí VVZ

aktualizováno dne 5.11.2015


 

 

PREZENTACE Z INFORMAČNÍHO SEMINÁŘE KE STAŽENÍ ZDE:

 

Vážení,

v souvislosti s vyhlášením veřejné soutěže Ministerstva zemědělství NAZV – KUS si Vás jménem pana prorektora prof. MVDr. Alfreda Hery, CSc. dovoluji pozvat na Informační seminář – NAZV KUS, který se uskuteční dne 25.8.2015 ve 13h v Multifunkční místnosti SIS (přízemí vpravo).

Programem budou praktické informace k podávání projektů a také bude dán prostor pro diskusi.

Případné dotazy nám prosím zašlete emailem předem na pavlickovak@vfu.cz.

 

Těšíme se na viděnou


Vážení,

jménem pana prorektora prof. MVDr. Alfreda Hery, CSc., si Vám dovolujeme oznámit, že dne 12. srpna 2015 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ s předpokládanou dobou řešení 2016 – 2018 (od 1.4.2016 do 31.12.2017).

 

Program je rozčleněn do tří podprogramů

 • Udržitelné zemědělské systémy (výše podpory do 90 %)
 • Udržitelný rozvoj lesního a vodního hospodářství a ostatních oblastí zemědělství (výše podpory do 67 %)
 • Podpora politiky agrárního sektoru (výše podpory do 100 %)

 

Soutěžní lhůta začíná 13.srpna 2015

Návrhy projektů je možné podávat do  25. září 2015 do 12h

 

Interní termín pro odevzdání projektů na VVZ: nejpozději do 18.září 2015 do 12h.

V případě pozdějšího předání návrhu projektu na VVZ negarantujeme podání projektu na Ministerstvo zemědělství v termínu včas.

 

Text vyhlášení vč. zadávací dokumentace a ostatní informace naleznete na odkaze: http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-kus-verejna-soutez/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2015/

 

V souvislosti s vyhlášenou výzvou Ministerstvo zemědělství organizuje Informační seminář pro uchazeče dne 1.9.2015 od 9:30 hod na Ministerstvu zemědělství. více informací naleznete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-kus-verejna-soutez/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2015/informacni-seminar-pro-uchazece/

 

Žádáme, aby následujícím informacím byla věnována zvýšená pozornost.

 

Podávání projektů:

v listinné i elektronické podobě (aplikace MZe je přístupná zde: https://nazv.mze.cz/ ); vyjma přílohy „Souhlas s výpisem z rejstříku trestů“ se všechny přílohy musí odeslat i v elektronické podobě.

 

Postup podávání projektů na VFU Brno:

-          Doručit projekt včetně příloh dle typu projektu (vyjma těch, které zajistí VVZ – viz v poznámce níže) do daného termínu: 18.9.2015 do 12h do kanceláře VVZ včetně košilky k panu rektorovi (na hlavičkovém papíře kliniky, ústavu, střediska), která bude obsahovat podpisy:

 • hlavního řešitele
 • děkana dané fakulty
 • proděkana pro vědu a výzkum dané fakulty, který zajistí odbornou kontrolu projektu
 • prorektora VVZ – zajistí VVZ a následně projekt vč. příloh předá kanceláři rektora k podpisu

-          po podpisu projektu a příloh panem rektorem, VVZ naskenuje přílohy a zašle je jednotlivým řešitelům pro vložení do elektronické aplikace MZe pro podávání projektů

-          V případě více uchazečů podílejících se na řešení 1 projektu, kde bude VFU Brno hlavním příjemcem, řešitel za VFU Brno předloží podepsaný projekt (vč. příloh) dalšími účastníky projektu, po podpisovém kolečku na VFU Brno (viz výše), VVZ projekt zkompletuje a připraví na odeslání

-          V případě více uchazečů podílejících se na řešení 1 projektu, kde VFU Brno nebude hlavním příjemcem, řešitel za VFU Brno předloží projekt k podepsání panem rektorem (vč. příloh), VVZ projekt zkompletuje a domluví s řešitelem VFU Brno doručení hlavnímu řešiteli.

 

Seznam příloh:

-          Příloha č. 8.1. „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ – vyplní každá osoba řešitelského týmu uvedena v projektu

-          Příloha č. 8.2. „Čestné prohlášení o prokázání způsobilosti a DPH“ – zajistí VVZ

-          Příloha č. 8.3. Listiny k prokázání způsobilosti uchazeče – na VFU Brno se nevztahují; vztahují se na všechny subjekty vyjma veřejných vysokých škol a výzkumných organizací

-          Příloha č. 8.4b „Čestné prohlášení Typ výzkumná organizace“ – vyplní řešitel projektu za VFU Brno vč. názvu; pozn.: přílohu č. 8.4a „Čestné prohlášení Typ podniku“ vyplní další účastník projektu, pokud není výzkumnou organizací

-          Příloha č. 8.5 „Čestné prohlášení pravidla pro odvětví zemědělství a rybolovu“ – vyplní řešitel projektu VFU Brno v případě, že se projekt využívá  pravidla pro odvětví zemědělství a rybolovu dle Přílohy I Smlouvy o ES, může požadovat 90 % podpory na celý projekt. Uchazeč označí č. kapitoly v projektu; dále každý uchazeč v projektu (uchazeč-hlavní příjemce i všichni další účastníci) musí dodat čestné prohlášení o splnění všech podmínek dle článku 31 ABER a článku 30 GBER (Příloha č. 2b Zadávací dokumentace); naleznete v příloze

-          Příloha č. 8.6. Finanční ukazatelé uchazeče – na VFU Brno se nevztahují; vztahuje se na podniky (předloží výsledovku a rozvahu za poslední 3 roky)

-          Příloha č. 8.7. „Potvrzení o vypracované metodice FC“ – dokládají VŠ; zajistí VVZ 

-          Příloha č. 8.8. „Potvrzení státní správy jako uživatele výsledků projektu“- vztahuje se pouze pro podprogram III; zajistí řešitel

-          Příloha č. 8.9. „Potvrzení o práci s GMO“ – zajistí VVZ; děkujeme za informaci, že daný dokument budete potřebovat

-          Příloha č. 8.10. „Oprávnění k používání pokusných zvířat k pokusům podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání“ – zajistí VVZ; děkujeme za informaci, že daný dokument budete potřebovat

-          Příloha č. 8.11. Údaje pro výpis z rejstříku trestů – k tomuto účelu žádáme řešitele o zaslání názvu předkládaného projektu vč. podacího označení projektu; zajistí VVZ

 

Upozornění:

-          Každý účastník projektu přikládá tytéž dokumenty (přílohy) jako uchazeč-hlavní příjemce (s tím rozdílem, zda se jedná o VO nebo podnik)

-          V případě, že v projektu figuruje více uchazečů, je nutno předložit návrh na uspořádání vzájemných vztahů (titulní list softwarové přihlášky) podepsaných statutárními orgány všech uchazečů

-          V projektovém týmu v podprogramu I a II musí být alespoň 2 uchazeči (jedna výzkumná organizace a jeden podnik) a alespoň jeden podnik bude uveden jako uživatel výsledků.

-          Návrhy projektů splní základní kritéria odborného hodnocení pouze v případě, pokud nejpozději do doby ukončení řešení projektu budou v podprogramu I a II dosaženy nejméně dva různé typy (různě označených) předpokládaných výsledků využitelných v praxi a v podprogramu III alespoň 1 samostatný výsledek využitelný v praxi. U podprogramu I, II a III musí být do doby ukončení projektu dosažen minimálně jeden výsledek typu Jimp, Jneimp nebo JSC.

-          Dále je nutné, aby nejpozději na druhý rok řešení (do 31. 12. 2017) byl naplánován nejméně jeden výsledek do RIV.

-          Do ukončení řešení projektu (nejpozději poslední rok řešení) musí hlavní příjemce v podprogramu I a II předložit poskytovateli nejméně dvě, v podprogramu III nejméně jednu Smlouvu o transferu a využití výsledků mezi hlavním příjemcem/dalším účastníkem a uživatelem/dalšími uživateli.

 

aktualizováno 26.8.2015

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz