Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2010 – FaFŘešitel
Spoluřešitel
Číslo grantu
Název grantu
Hodnocení
komise dne 15.12.2010
Publikace výsledků
plán
Ke dni 14.12.2018
Kolorz Michal J.Suchánková,
RNDr. L.Bartošová, Ph.D.
2/2010/FaF Detekce genového polymorfismu 94C-A v genu pro inosin trifosfát pyrofosfatázu a genového polymorfismu 837C-T v genu pro xantin dehydrogenázu, jejich vztah k výskytu nežádoucích účinků terapie azathioprinem splněno 1x IF splněno
Strnková Naděžda Pharm.Dr.V.Závalová,
PharmDr. P. Kollár, Ph.D.
3/2010/FaF Hodnocení cytotoxicity a vlivu látek izolovaných z Morus alba na buněčný cyklus lidských leukemických buněk splněno 1x IF  splněno
Chalupová Marta Doc.MVDr.P.Suchý, Ph.D.,Bc.G.Pražanová, Mgr.Z.Kubíčková, Ing.E.Švajdlenka 4/2010/FaF Ověření hepatoprotektivního působeníEcballium elaterium na modelu tetrachlormetanem (CCl4) indukovaného poškození jater u laboratorních potkanů splněno 1x IF  splněno
Pořízková Radka PharmDr. R.Kubínová, Ph.D. 6/2010/FaF Izolace obsahových látek Polygonum lapathifolium L. a stanovení jejich anticholinesterasové aktivity splněno 1x IF  splněno
Navrátilová Alice PharmDr. R.Kubínová, Ph.D., prof.MVDr.A.Čížek,CSc., D.Veselá 7/2010/FaF Antimikrobiálně aktivní prenylované polyfenoly izolované z Paulowia tomentosa splněno 2x IF

 

1x bez IF

 

2x konfer.

 

splněno

 

 

 

splněno

 

splněno

Kohoutková Veronika Doc. PharmDr.P.Babula, PhD., Mgr.I.Daňková, Pharm.Dr. Ing. R.Opatřilová, Ph.D.,MBA Mgr.M.Rzymanek, O.Vodička 9/2010/FaF Farmaceutický význam zinku a metalothioneinu v buněčné signalizaci splněno 1x IF

1x bez IF
splněno

splněno
Javorková Věra Doc. RNDr. M.Žemlička, CSc.,
Mgr.R. Pořízková,M.Kalaninová
10/2010/FaF Identifikace glykosidů po enzymatické hydrolýze pomocí HPLC-DAD-ELSD splněno

1x IF

 

1x bez IF

splněno

 

splněno

 

Vančo Ján Mgr.Z.Kubíčková, doc. MVDr.P.
Suchý,Ph.D., MUDr.T.Parák
11/2010/FaF Testování biologické aktivity látek s potenciálně cytostatickým účinkem na modelu myší leukémie (L-1210) splněno 1x IF
splněno
Holubová Pavla M.Rupčíková, K.Šmejkal 12/2010/FaF HPLC – DAD metoda pro stanovení MA-13 v tělesných tekutinách a tkáních splněno 2x IF  splněno
Bajerová Martina Pharm.Dr. K.Dvořáčková, PhD., V.Říhová, J.Tomašáková 15/2010/FaF Mikročásticová léková forma pro řízené uvolňování léčiva splněno 1x IF splněno
Okáčová Ladislava M.Mrázková, Ž.Večeřová, Mgr.P.Doležel, Mgr.j.Muselík,PhD., doc.PharmDr.Mgr.D.Vetchý,PhD. 17/2010/FaF Zvýšení biodostupnosti léčiva přípravou specifického polymorfu během formulace lékové formy splněno 1x IF

2x konfer.

splněno


splněno

Dvořáková Lenka PharmDr.M.Brezovská,
Pharm.Dr. Ing. R.Opatřilová,Ph.D.,MBA
PharmDr.K.Brychtová, Ph.D.
20/2010/FaF Penetrace léčiv biologickými membránami a její ovlivnění látkami usnadňujícími přestup splněno 3x IF

splněno

Kapustíková Iva PharmDr.Jan Tengler,
RNDr.A.Lišková, Ph.D., PharmDr.Z.Slivová
23/2010/FaF Využitie kapilárnej zónovej elektroforézy a nukleárnej magnetickej rezonancie při stanovení fyzikálno-chemického profilu potenciálnych liečiv splněno 2x IF  splněno
Farsa Oldřich L.Holubářová, I.Macků 26/2010/FaF Studium vlivu nových potenciálních léčiv na aktivitu vybraných peptidas jako metoda jejich předběžného testování in vitro splněno 1x IF splněnogoogle+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person