Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2011 – FVHE

Řešitel
Spoluřešitel
Číslo grantu
Název grantu
Hodnocení komise dne 14.12.2011
Publikace výsledků
plán
Ke dni 14.12.2018
Pavla Steinhauserová  doc.MVDr. J.Ruprich,CSc.  69/2011/FVHE  Stanovení obsahu jódu ve skupině masných výrobků typu
„fermentovaná masa“ pořízených na trhu ČR 
splněno

1xIF

1x bez IF

4x konf.

splněno

 

splněno 

 

splněno

Helena Talašová-Veselá  prof.RNDr. E.Šucman, CSc.,   72/2011/FVHE  Nová elektrochemická metoda pro stanovení akrylamidu v potravinách
a krmivech 

splněno

s výhradou

1xIF

 

splněno

 
Vojtech Baláž  prof.MVDr.I.Literák, CSc.  73/2011/FVHE  Výskyt původce chytridiomykózy u obojživelníků Kamerunu  splněno 1xIF splněno
Oldřich Sychra  T.Najer
Ing.F.Kounek 
74/2011/FVHE  Ektoparazité volně žijících ptáků v jižním Vietnamu  splněno 3xIF splněno
Lenka Ruprichová  MVDr.M.Dračková, Ph.D.  75/2011/FVHE  Zastoupení potenciálních alergenů v mléčných výrobcích  splněno 1xIF  splněno
Zdeňka Hutařová  Prof.MVDr.Z.Svobodová, DrSc.,  76/2011/FVHE  Kachna divoká (Anas platyrhynchos) jako bioindikátor kontaminace
vodního ekosystému olovem. 
splněno 1xIF splněno
Lenka Zelníčková  Mgr.P.Maršálek,Ph.D.
Bc.J.Mikuláštíková 
77/2011/FVHE  Zvěř jako indikátor kontaminace životního prostředí  splněno 1xIF splněno
Radovan Jůzl  prof.Ing.E.Straková, Ph.D., prof.MVDr.Ing.P.Suchý,CSc.,
Mgr.L. Rusníková 
78/2011/FVHE  Vliv výživy na jateční hodnotu a kvalitu masa orebice chukar  splněno

1xIF

3x

konf.

splněno

 

splněno

Petra Hudečková  prof.Ing.E.Straková, Ph.D., prof.MVDr.Ing.P.Suchý,CSc.,
MVDr.M.Macháček 
79/2011/FVHE  Zařazení rostlinných olejů do krmných směsí nosnic a jejich vliv na
kvalitu vajec 
splněno

1xIF

1x konf.

splněno

 

splněno

Ivana Soukupová - Bednářová  prof.RNDr. M.Beklová, CSc.,
Mgr. H.Mikulášková 
82/2011/FVHE  Studium účinků vybraných platinových kovů na zástupce producentů
ve vodních ekosystémech. 
splněno 1xIF

splněno

Hana Mikulášková  prof.RNDr. M.Beklová, CSc.,
MVDr. I.Bednářová 
83/2011/FVHE  Využití rostlinných indikátorů pro zhodnocení úrovně kontaminace
prostředí platinovými kovy 
splněno 1xIF splněno
Zdeněk Pavlík  Ing.A.Saláková, Ph.D., prof.MVDr.I.Steinhauserová, CSc., MVDr.J.Kameník, CSc.
Ing.P.Dominik, Bc.V.Gallasová
Bc. V.Holubová 
84/2011/FVHE  Zlepšení nutriční hodnoty masných výrobků, přídavkem olejů s
obsahem mastných kyselin řady n-3 a přírodních antioxidantů. 

splněno

s výhradou

1xIF

 

 

2x bez IF

splněno

 

 

 

splněno

Karel Ondráček  prof.MVDr. J.Pikula,Ph.D.
MVDr.H.Bandouchová, Ph.D.
MVDr.J.Král, Mgr.J.Osičková,
Mgr.V.Damková 
85/2011/FVHE  Riziko kombinované expozice ptáků cyanotoxiny, inhibitory
acetylcholinesterázy a antikoagulanty 
splněno 1xIF splněno
Jitka Osičková  prof.MVDr. J.Pikula,Ph.D.
MVDr.H.Bandouchová, Ph.D.
MVDr.J.Král, MVDr.K.Ondráček,
Mgr.V.Damková 
86/2011/FVHE  Riziko kombinované expozice ptáků nesteroidním antiflogistikům a
olovu 
splněno 1xIF splněno
Jiří Král  prof.MVDr. J.Pikula,Ph.D.
MVDr.H.Bandouchová, Ph.D.
Mgr.J.Osičková l, MVDr.K.Ondráček,
Mgr.V.Damková 
87/2011/FVHE  Perorální toxicita purifikovaných mikrocystinů pro ptáky  splněno 1xIF splněno
Marie Ševčíková  doc.MVDr.H.Modrá, Ph.D.,
Ing.K.Kružíková, Ph.D.,
A.Kratošová, Bc. T.Král 
88/2010/FVHE  Obsah kovů ve tkáních ryb z nádrží Skalka a Želivka a jejich podíl na
vzniku oxidativního stresu u ryb 
splněno 1xIF splněno
Martin Hostovský prof.MVDr.Z.Svobodová, DrSc.,
Mgr.Z.Široká, Ph.D.,
Bc.L. Divišová, J.Poláčková
90/2011/FVHE Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u ryb po dlouhodobém
působení triazinů
splněno 1xIF splněno
Alexandra
Tauferová
doc.MVDr.B.Tremlová, Ph.D.,
Ing.M.Ošťádalová,
Mgr.J. Pokorná,
Mgr. M.Talandová
91/2011/FVHE Stanovení významných barviv u vybraných produktů rostlinného
původu a sledování jejich změn v závislosti na technologických
operacích a skladovacích podmínkách
splněno

1xIF

 

1x konf.

splněno

 

 

splněno

Michal Žďárský prof.MVDr. P. Dvořák, CSc. 92/2011/FVHE Působení ionizujícího záření na rezidua pesticidů ve vodním prostředí
použitím biotestu na Artemia franciscana
splněno 2xIF  splněno
Petr Chloupek MVDr. Z.Hutařová,
L.Pištěková,
Bc. P.Dušová
93/2011/FVHE Sledování vybraných parametrů masa pernaté zvěře z pohledu
ochrany veřejného zdraví
splněno 3xIF splněno
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person