Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2012 - FVHE

Řešitel
Spoluřešitel
Číslo grantu
Název grantu
Hodnocení komise dne 12.12.2012
Publikace výsledků
plán
Ke dni 14.12.2018

Filip Kounek

RNDr. Oldřich Sychra, PhD.

Tomáš Najer

1/2012/FVHE

Ektoparazité volně žijících ptáků v horách jižního Vietnamu

splněno

2xIF

1xkonf.

splněno

splněno

Michaela Talandová

Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Mgr.Petra Čáslavková

Ing. Mgr.Martina Eliášová

Bc.Veronika Seidlová

2/2012/FVHE

Využití fluorescenčních metod k detekci rizikových látek potravin - rostlinné alergeny, kostní úlomky

splněno

1xIF

 

3xbez IF

 

7xkonf.

splněno

 

splněno

 

 

splněno

Ladislav Kašpar

doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

3/2012/FVHE

Vliv různého podílu rybí suroviny ve výrobku na jeho chemické složení a senzorické vlastnosti.

splněno

1xIF

 

1xbez IF

splněno 

 

 

splněno

Jana Blahová

Ing.Lenka Zelníčková

Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

Bc.Michaela Široká,

Jaroslav Mikeš,

Adriana Kratošová

4/2012/FVHE

Ryby jako indikátorové organismy pro hodnocení vlivu čistíren odpadních vod na kvalitu vybraných vodních toků s důrazem na identifikaci potenciálních endokrinních disruptorů

splněno

1xIF

 splněno

Lucie Rusníková

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

5/2012/FVHE

Kvalita rostlinných olejů z hlediska výživy

splněno

1xIF

 

2xkonf.

splněno

 

splněno

Tereza Machačová

Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D

6/2012/FVHE

Seroprevalence Toxoplasma gondii a Neospora caninum u oslů, koní a vodních buvolů v Itálii.

splněno

2xIF

splněno 

Lenka Gajdová

Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.,

MVDr. Marie Ševčíková,

Bc. Tomáš Král

7/2012/FVHE

Rtuť v srsti psů před a po aplikaci vakcíny s konzervačním činidlem thiomersal

splněno

1xIF

splněno

Marta Bartošková

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.,

Veronika Lesiuková,

10/2012/FVHE

Využití metody RT-PCR v diagnostice genové exprese u dánia pruhovaného (Danio rerio) vystaveného účinku ibuprofenu

splněno

1xIF

splněno

Nela Dvořáková

Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

11/2012/FVHE

Biodiverzita a prevalence krevních parazitů u importovaných sladkovodních želv tropické Afriky.

splněno

1xIF

 

6xkonf

splněno

 

splněno

Dana Živná

Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.,

MVDr. S. Štěpánová, Ph.D.

Mgr. Zuzana Široká, Ph.D.,

Mgr. Eva Prášková,

Jana Poláčková

12/2012/FVHE

Stanovení toxicity kyseliny acetylsalicylové pro ryby se zaměřením na vybrané parametry
oxidativního stresu

splněno

1xIF

 splněno

Irena Svobodová

MVDr. Zdeňka Hutařová,

Ing.Gabriela Bořilová, Ph.D.,

Bc.Veronika Středová,

Bc. Eva Staňková

13/2012/FVHE

Posouzení jakosti masa černé zvěře v závislosti na různých způsobech skladování po odlovení

splněno

1xIF

 splněno

Martina Ošťádalová

Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.,

Mgr. Petra Čáslavková,

Ing. Mgr.Martina Eliášová

Ing. Alexandra Tauferová

17/2012/FVHE

Vliv vybraných enzymových preparátů na senzorickou a výživovou hodnotu pečiva a posouzení významných parametrů metodou analýzy obrazu

splněno

1xIF

 

1xbez IF

splněno

 

 

splněno

Bohdana Janštová

MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.,

Doc.MVDR. B.Janštová, Ph.D.,

Mgr. Alena Skočková,

Mgr. Pavla Prachařová,

Ing. Jitka Langová

18/2012/FVHE

Sledování vybraných parametrů bezpečnosti a jakosti potravin z pohledu možné sekundární
kontaminace patogenními mikroorganismy

splněno

2xIF

 splněno

Barbora Němcová

prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.,

MVDr. Ivana Bednářová,

Mgr. Hana Mikulášková

21/2012/FVHE

Zavedení chovu a metodiky testu toxicity s Folsomia candida

splněno

1xIF

 splněno

Kateřina Járová

Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.,

doc. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.,

Mgr. Petra Komárková

22/2012/FVHE

Možnosti stanovení reziduí léčiv v exkrementech hospodářských zvířat

splněno

1xIF

 

4xkonf

 splněno

 

 splněno

Lukáš Navrátil

Doc. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.,

Doc. MVDr. M.Palíková, Ph.D.,

Mgr.Václav Vlášek,

Ing.Jitka Langová

24/2012/FVHE

Cyanotoxiny v rybí svalovině - vliv na aktivitu vody.

splněno

1xIF

 splněno

Hana Mikulášková

prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.,

MVDr. Ivana Bednářová,

Mgr. Barbora Němcová

25/2012/FVHE

Studium fytotoxických účinků platinových kovů na rostliny kultivované v hydroponii

splněno

1xIF

 splněno

Jiří Král

Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.,

MVDr. H. Banďouchová, Ph.D.,

Mgr. Karel Ondráček,

Mgr. Jitka Osičková,

Mgr. Hana Škochová

26/2012/FVHE

Papilomatóza srnce obecného (Capreolus capreolus)

splněno

1xIF

 splněno

Karel Ondráček

Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.,

MVDr. H. Banďouchová, Ph.D.,

Mgr. Jiří Král,

Mgr. Jitka Osičková,

Mgr. Hana Škochová

27/2012/FVHE

Riziko kombinované expozice cyanotoxiny, inhibitory acetylcholinesterazy a antikoagulanty pro embrya Xenopus laevis

splněno

1xIF

 splněno

Hana Škochová

Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.,

MVDr. H. Banďouchová, Ph.D.,

Mgr. Karel Ondráček,

Mgr. Jitka Osičková,

MVDr. Jiří Král

28/2012/FVHE

Vliv kadmia a zinku na vývoj ptačích embryí a líhnivost kuřat

splněno

1xIF

 splněno

Petr Maršálek

Ing. Lenka Zelníčková

 

29/2012/FVHE

 

Stanovení antikoagulačních rodenticidů metodou plynové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií v tkáních zvířat.

 

splněno

 

1xIF

 
 splněno
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person